Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

19.4.22
0
Je za tým zneužívanie práva verejného činiteľa?
V predchádzajúcom článku som v 10 bodoch dala odpoveď starostovi MČ Bratislava-Rača Mgr. Drotovánovi. Starosta sa k môjmu článku vyjadril veľmi neodborne. Pre pripomenutie, v článku som si dovolila e-mailom z 18.03.2022 už niekoľkýkrát upozorniť na to, že na stavbe „RD Alstrova“ sa i napriek „Výzve Orgánu štátneho stavebného dohľadu o okamžitom zastavení akýchkoľvek prác“ a bez dodatočného stavebného povolenia, za plnej súčinnosti stavebného úradu, v stavebných prácach stále pokračuje. Pritom pani vedúca stavebného úradu MČ Bratislava-Rača Ing. A. M. mi e-mailom z 22.03.2022 dala na vedomie, že na základe môjho podnetu stavebný úrad dňa 21.03.2022 vykonal ŠSD na stavbe „RD Alstrova“ stavebníka Vladimíra Janka. Z vykonania ŠSD mi zároveň poslala Záznam ako aj popis skutkového stavu, ktoré boli natoľko neodborné a primitívne, že sa z nich nedalo nič vyrozumieť (možno to písal analfabet). Tento záznam aj zápis boli vo fotokópii uvedené pod predchádzajúcim článkom na portáli račan.sk. Zároveň som žiadala odpoveď na otázku cit.: „Kto si dovolil zákerným a nekvalifikovaným spôsobom uviesť Vás starostu MČ Bratislava-Rača do omylu?“. Okrem iného som starostovi odporúčala, aby sa oboznámil a získal vlastný obraz (vedomosť) o predmetnej situácii a ak mu bude niečo nejasné, môžeme o veci, teda o projektovej dokumentácii vo veci „RD Alstrova“ osobne konzultovať. Tiež, aby nerobil závery z kadejakých „nepodložených a neoverených klebiet“. Musím poznamenať, že pán starosta Mgr. M. Drotován sa doposiaľ neozval.
Možno sa pán starosta ozve, keď si prečíta tento článok, alebo mu niekto z tých, čo si dovoľujú s jeho súčinnosťou „zneužívať právo verejného činiteľa“ v prospech niekoho a za čo, ako v tomto prípade. Za tým účelom citujem ROZHODNUTIE Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, Bratislava 3, ktorý listom č.: OU-BA-OVBP2-2022/46667/KIZ z 23.03.2022:
„Zrušuje odvolaním účastníka konania 1/, 2/ napadnuté rozhodnutie MČ Bratislava-Rača č. 15101/1406/2021/SU-RAA zo dňa 11.10.2021 a vec vracia prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.
Odôvodnenie je takmer na 30 stranách, preto si dovoľujem opísať záver OÚ Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, ktorý hovorí za všetko. Myslím si, že k celej vzniknutej situácii netreba pridávať ešte aj môj komentár. Jedná sa o „RD Alstrova s dvoma bytovými jednotkami“. Citujem záver odôvodnenia:
„Z dokladov, ktoré mal stavebný úrad k dispozícii ešte pred vydaním prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že stavebný úrad pri vydávaní prvostupňového rozhodnutia nepostupoval tak, ako ukladá ust. § 32 ods. 1 správneho poriadku, nevychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci a za tým účelom si neobstaral potrebné doklady pre rozhodnutie. Stavebný úrad pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
V súlade s požiadavkou, že rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci, ustanovenou v ust. § 46 správneho poriadku je stavebný úrad povinný doplniť všetky doklady potrebné pre riadne posúdenie veci, resp. nové podklady pre rozhodnutie, vyhodnotiť žiadosť v súlade s platným právnym a skutkovým stavom veci a v závislosti od zisteného skutkového stavu vydať nové, stavebnému zákonu a správnemu poriadku zodpovedajúce rozhodnutie.
V novom prejednaní veci bude mať možnosť každý účastník konania vzniesť námietky, o ktorých musí stavebný úrad vo výroku prvostupňového rozhodnutia rozhodnúť. Prípadnými vznesenými námietkami a pripomienkami účastníkov konania sa stavebný úrad musí vysporiadať v predmetnom konaní v porovnaní s konkrétnymi platnými právnymi predpismi a ich správnou aplikáciou v odôvodnení rozhodnutia.“
Na základe uvedeného rozhodol Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky tak, ako znie výrok rozhodnutia.
POUČENIE: Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 59 ods. 4 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nemožno ďalej odvolať a je v inštančnom postupe konečné. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.“
Verím, pán starosta Mgr. M. Drotován, že ste si dôkladne preštudovali, ak Vám predmetné Rozhodnutie odvolacieho orgánu OÚ Bratislava, Tomášikova 46, Bratislava bolo stavebným úradom predložené, a budete žiadať k uvedenému odôvodneniu kvalifikované vyjadrenie vedúcej stavebného úradu.
Upozorňujem na to, že stavebný úrad MČ Bratislava-Rača, listom č. 857/363/2022/SU-LU z 24.01.2022 oznámil účastníkom konania ďalšie „Rozhodnutie“ o umiestnení stavby spojené so stavebným povolením „Rodinný dom NM“ na parcele č. 1683/750 k. ú. Rača. I napriek tomu, že som ako účastníčka konania v stanovenej lehote dňa 14.02.2022 podala odvolanie, doposiaľ sa stavebný úrad mojím odvolaním, ani odvolaním môjho právneho zástupcu nezaoberal, ani ho neriešil, ani pokiaľ mám informáciu nepredložil odvolaciemu orgánu OÚ Bratislava.
Preto sa Vás, vážený pán starosta, ako aj vedúcej stavebného úradu touto cestou oprávnene pýtam!
Kedy a či vôbec bude spisový materiál vo veci „Rozhodnutie o umiestnení stavby rodinný dom NM so stavebným povolením č.: 857/363/2022/SU-LU zo dňa 24.01.2022“ predložený odvolaciemu orgánu?
Alebo sa celý spis v predmetnej veci niekde takzvane stratí, alebo sa celá vec prepáčte za výraz „zašmodrchá“ pod koberec a techtle-mechtle ako aj doposiaľ známe zákulisné hry stavebného úradu s pánom vlastníkom RD NM Vladimírom Jankom sa začnú opäť, tak ako pri „RD Alstrova“ (skutočný stav uvádzaný vyššie) zneužívaním práva verejného činiteľa realizovať?
Záverom chcem upozorniť na skutočnosť, že sa rýchlym tempom blížia komunálne voľby. Preto si vám, voličom, dovolím pripomenúť predvolebnú kampaň a vyhlásenie, ktorým nás v minulom predvolebnom čase ohlupoval kandidát na primátora hlavného mesta SR Bratislavy Ján Mrva. Pre svoje zvolenie potreboval čo najviac hlasov, a preto takto oslovoval voličov:
„Chýba vám v Bratislave pekný verejný priestor a udržiavaná zeleň? Máte pocit, že komunity nemajú priestor na svoje aktivity? Zmeniť Bratislavu je možné. Dosiahol som to vo Vajnoroch, ako starosta a princíp vedenia mesta je veľmi podobný. Dajte mi dôveru v komunálnych voľbách na primátora Bratislavy!“
Našťastie i napriek týmto ohlupovačkám tento pán politik zvolený za primátora Bratislavy nebol. Za to potichučky a bez fanfár avšak bez výberového konania si zabezpečil dôležité a výsostné miesto na Úrade geodézie, kartografie a katastra.
Nevysporiadané pozemky pod takýmto vedením nikdy vysporiadané nebudú. Len sa poobzerajte, ako sa v našej milej Rači možno zámerne, možno z neznalosti pod vedením vedúcej stavebného úradu MČ Bratislava-Rača Ing. A. M. a starostu ničí a znehodnocuje celé naše životné prostredie a príroda.

Ing. Daša Ostertágová Štrbová
z rodu Polakovič, Žitný0 komentárov:

Zverejnenie komentára