Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Dňa 06.03.2022 som dala v desiatich (10) bodoch odpoveď na otázky niekoho, kto zákerným a nekvalifikovaným spôsobom uviedol starostu MČ Bratislava-Rača do omylu. Preto som okrem iného pánu starostovi odpovedala, aby sa oboznámil a získal vlastný obraz (vedomosť) o predmetnej situácii a ak mu bude niečo nejasné, môžeme o veci, teda projektovej dokumentácii stavby „RD Alstrova“, osobne konzultovať. Pokiaľ pán starosta získava poznatky z kadejakých nepodložených a neoverených „klebiet“ a nie z príslušnej dokumentácie, faktov a fotodokumentácie, nevidím dôvod zbytočne strácať čas. Viem oceniť, aký drahý je v súčasnosti čas pána starostu, ale tiež i môj. Preto som pánu starostovi odporúčala, aby si dostatočne a kompletne preštudoval celý spis týkajúci sa veci stavby „RD Alstrova“ s dvoma bytovými jednotkami, systém a spôsob riadenia stavebného úradu MČ Bratislava-Rača. Potom, keď budeme mať čo prehodnocovať, aby mi navrhol čas na osobnú konzultáciu. Rada prídem aj s dokladovým materiálom.
Preto som si dovolila e-mail listom z 18.03.2022 pána starostu ako aj vedúcu stavebného úradu osloviť s tým, že si ich dovoľujem opätovne upozorniť, že na stavbe „RD Alstrova“ sa i napriek Výzve Orgánu štátneho stavebného dohľadu o okamžitom zastavení akýchkoľvek prác bez dodatočného stavebného povolenia, za plnej súčinnosti stavebného úradu v stavebných prácach stále pokračuje. Pán starosta sa zatiaľ neozval.
Pritom pani vedúca stavebného úradu MČ Bratislava-Rača mi e-listom z 22.03.2022 dala na vedomie, že na základe môjho podnetu zo dňa 18.03.2022 stavebný úrad dňa 21.03.2022 vykonal štátny stavebný dohľad na stavbe „RD Alstrova“ – s dvoma bytovými jednotkami, stavebníka Vladimíra Janka, bytom ..... Z vykonania štátneho stavebného dohľadu podľa § 98 až 102 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ktorý vykonali v súlade s § 99 stavebného zákona. (Záznam ako aj popis skutkového stavu prikladám v prílohe č. 1,2,3,4, a 5 zmena z pôvodnej stavby na takmer bez povolenia dokončený RD).
Podľa vykonaného štátneho stavebného dohľadu a vedúcej stavebného úradu stavebník dňa 11.03.2022 písomne oznámil stavebnému úradu, že ide vykonávať na pozemku a na stavbe upratovacie a čistiace, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie. Zvyšok záznamu si môžete prečítať v prílohe.
Obratom som písomne listom z 30.03.2022 o 22.30 starostovi p. Mgr. M. Drotovánovi oznámila a zaujala stanovisko s tým, že nie je pravda, že na stavbe podľa záznamu a popisu skutkového stavu ŠSD a vedúcej stavebného úradu sa vykonávajú len čistiace práce.
Konkrétne sa na stavbe RD Alstrova vo vnútri domu kladie podlahové kúrenie. Na stavbe bol položený podlahový polystyrén a odo dňa 22.03.2022 sú kladené ďalšie vrstvy potrebné k realizácii podlahového kúrenia. Pri dome bola od 22.03. do večera 24.03.2022 pristavená miešačka na maltu či betón, ktorú bolo nielen počuť, ale aj z doposiaľ neupraveného oplotenia stavebníka a vlastníka RD Alstrova bolo miešačku, ako aj robotníka, čo na nej pracoval a miešal maltu, aj vidieť. Na tieto skutočnosti som pána starostu, ako aj vedúcu stavebného úradu niekoľko krát písomne upozorňovala. Podotýkam, že súčasný stav je ľahko porovnateľný zo zápisom zo ŠSD zo dňa 26.08.2021, kedy na stavbe ešte nebol položený žiaden polystyrén, podlahové kúrenie, ani vnútorné úpravy. Preto kontrolu štátneho stavebného dohľadu, ako aj zápis a popis skutkového stavu, považujem za účelovú, nekvalifikovanú a nedostatočnú. Z tohto dôvodu som požiadala o opätovnú oficiálnu kontrolu za účasti nezávislej strany, s určením termínu, dátumu a času a miesto konania. Zároveň som požiadala o predloženie a porovnanie záznamu z vykonaného štátneho stavebného dohľadu z 26.08.2021 a priloženou fotodokumentáciou o stave ku dňu výkonu orgánu štátneho stavebného dohľadu zo dňa 21.03.2022. Dňa 25.03.2022 (piatok) som ráno z obloka môjho bytu na Alstrovej 2/D videla a zistila, že pred domom zastavili komfortné motorové osobné vozidlá, z ktorých vyšlo niekoľko osôb. Tieto zamierili na pozemok, na ktorom je rozostavaný „RD Alstrova“. Neskôr som sa dozvedela, že to bola kontrola odvolacieho orgánu, na ktorý sme ako účastníci konania podali odvolanie voči nepovolenej stavbe a stavebníkovi. Podľa informácie kontrolu vykonal dňa 25.03.2022 (piatok) odvolací orgán, ktorý prišiel za účelom si stavbu „RD Alstrova“ len pozrieť. Aj túto takzvanú kontrolu, či obzeranie si stavby považujem za účelovú. Odvolací orgán nepovolenú činnosť na stavbe samozrejme nevidel a nič nezistil. Preto sa pýtam: bolo to len pozretie či kontrola predmetnej stavby? Nech to bolo, ako bolo, stále mi to potvrdzuje podozrenie, že stavebník p. Vladimír Janko dostáva podľa môjho úsudku vždy vopred avízo, aby si „návštevy“ stavebného úradu, štátneho stavebného dohľadu, či kontroly alebo pozretia odvolacím orgánom, v súčinnosti s pracovníkmi stavebného úradu podľa vlastného uváženia a stavebných možností mohol koordinovať. Predpokladám, že možno až do konečnej dostavby „RD Alstrova“ s dvoma bytovými jednotkami.
Ak by mal stavebný úrad, ŠSD ako aj odvolací orgán záujem vykonať oficiálne kvalifikovanú kontrolu, bolo potrebné vojsť do predmetného domu s podkladovým projektovým administratívnym materiálom vo veci a zápisom zo štátneho stavebného dohľadu z 26.08.2021. A meter po metri skontrolovať, čo sa v dome urobilo naviac, prípadne, obísť okolo predmetného domu a cez sklá okien zistiť, čo sa tam deje. Avšak záver takejto kvalifikovanej kontroly pravdepodobne nikoho z kontrolných orgánov asi nezaujíma. Pýtam sa: Prečo asi? Na môj list z 30.03.2022 odoslanom o 22.30 som už na druhý deň ráno 31.03.2022 o 09.53 dostala od vedúcej stavebného úradu odpoveď, citujem:
„Práve sme sa vrátili z dnes vykonaného štátneho stavebného dohľadu na predmetnej stavbe. O výsledku dostanete oficiálnu odpoveď v krátkom čase.“ Vedúca stavebného úradu, Ing. Andrea Mrvová.
Čakám na oficiálnu odpoveď. Pravdepodobne zo stavebného úradu ju nikto písať nebude, nakoľko ja som žiadala opätovnú oficiálnu kontrolu za účasti nezávislej strany.
Dúfam, vážený pán Miro Ščibrany, že na moje články,
ktoré sú hodnoverné a dajú sa overiť,
nie je uvalené „embargo“!!.
Ing. Daša Ostertágová Štrbová
z rodu Polakovič, Žitný

0 komentárov:

Zverejnenie komentára