Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Na rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 29.3.2022, sa konala okrem iných bodov rokovania aj voľba nového kontrolóra. O post sa uchádzalo 5 kandidátov. Po uplynutí 6-ročného volebného obdobia doterajšiu kontrolórku JUDr. Bezákovú po dvojkolovej voľbe vystrieda v úrade hlavného kontrolóra Ing. Vanerková.
Bola som predsedníčka 3-člennej volebnej komisie na voľbu hlavného kontrolóra MČ Bratislava-Rača, spolu s vicestarostom Ing. Robertom Pajdlhauserom a poslancom PhDr. Jánom Polakovičom. Voľba bola tajná. Na zvolenie hneď v prvom kole volieb bolo potrebné, aby kandidát na hlavného kontrolóra získal nadpolovičnú väčšiu všetkých poslancov. Po prvom kole volieb získali hlasy iba JUDr. Bezáková (6) a Ing. Vanerková (7). Žiadneho iného kandidáta hlasujúci poslanci nevolili. Ale ani jedna z volených kandidátok nezískala potrebný počet hlasov – nadpolovičnú väčšiu všetkých poslancov. V druhom kole volieb už stačila tzv. nadpolovičná väčšina hlasujúcich. Aj v prvom aj v druhom kole to bolo rovnako. JUDr. Bezáková získala 6 hlasov a Ing. Vanerková 7.
Dovoľte mi povedať osobnú skúsenosť z mnohých rokov v poslaneckom zbore v Rači, ale aj hlavného mesta Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja. Počas tých rokov práce v poslaneckých zboroch Rače, Bratislavy a BSK videla som prácu mnohých hlavných kontrolórov, ale ani jeden sa nemohol rovnať odbornosti a profesionálnej práci JUDr. Bezákovej, doterajšej hlavnej kontrolórky v Rači. Bola na túto prácu odborne, profesionálne a osobnostne pripravená a vykonávala ju 6 rokov veľmi dobre. Za to jej veľmi pekne ďakujem. Prekvapilo ma, že časť poslancov ju napriek zjavným kvalitám, v tajných voľbách, svojimi hlasmi odmietlo. Jasne sa tak otvorila akási názorová príslušnosť Ing. Vanerkovej k tejto časti poslancov, ktorí ju v tajnej voľbe volili.
Aká teda bola JUDr. Bezáková?
V priebehu posledných 6-tich rokov si postupne získala dôveru v poslaneckom zbore. Svojím precíznym postojom k svojej práci. Na jej stanoviská sme sa ako poslanci mohli vždy spoľahnúť. Bola pre nás zdrojom odbornej, právnej pomoci a garantkou dodržania predpísaného, právneho postupu. Vyštudovala právo, pracovala v advokátskej kancelárii, úspešne absolvovala advokátske skúšky, pracovala aj pre občianske združenia v Rači, ktorým pomáhala v práci. Až po období neustálej prípravy, učenia sa novým veciam v oblasti práva sa stala na naše šťastie našou hlavnou kontrolórkou. Počas výkonu práce hlavnej kontrolórky sa 6 rokov neustále vzdelávala. Získala osvedčenie za trojročné vzdelávanie hlavných kontrolórov, absolvovala akreditovaný kurz podvojného účtovníctva pre obce, vyššie územné celky a ich príspevkové a rozpočtové organizácie. Má niekoľko certifikátov o finančnej kontrole, konania o sťažnostiach a výkone kontroly vo verejnej správe.
Prečo to píšem?
Lebo dnes už nie sme v období, keď si môžeme dovoliť zvoliť hlavného kontrolóra, ktorý nevládne aspoň podobnými vedomosťami a skúsenosťami. Kontroluje totiž veľmi veľký majetok, ročné rozpočty, ich návrhy a plnenie a musí zvládnuť spleť rôznych právne zložitých situácií, ale tiež vzťahov. Je mi veľmi ľúto, že sa o takého odborníka nebude môcť poslanecký zbor oprieť. A Ing. Vanerková sa to všetko bude musieť učiť.
S novou kontrolórkou, ktorá bola zvolená, Ing. Vanerkovou, sa poznáme z čias prípravy predošlej volebnej kampane. Obe sme zbierali podpisy občanov ako nezávislé kandidátky na kandidovanie do miestneho zastupiteľstva v Rači. Mrzelo ma, že sa nedostala do zastupiteľského zboru hneď po voľbách. Stalo sa to až po tom, čo zomrel poslanec, pán JUDr. Juraj Madzin. (Jurajova smrť bola pre mňa tragickou správou. Hoci sme mali iné názory na riešenie mnohých problémov v samospráve, oceňovala som jeho pragmatický prístup, lokálpatriotizmus a prácu s voličmi, ktorí ho mali radi.)
Žiaľ, vo svojej doterajšej praxi sa Ing. Ingrid Vanerková nestretla s obrovskou škálou právnych problémov, ktoré bude musieť riešiť. Nemá ani prax ako poslankyňa, mandát vykonávala veľmi krátko. Mne z toho vyplýva, že sa bude musieť učiť všetko za pochodu: aj rozumieť právnym súvislostiam, rozumieť spravovaniu vecí verejných a bude musieť zvládnuť zložitú sieť vzťahov. Pre blaho všetkých obyvateľov Rače verím, že sa jej to podarí a že napriek jasnej názorovej spriaznenosti s časťou poslancov, dokáže byť nestranná.
 
Ing. Milada Dobrotková, MPH
poslankyňa MČ Bratislava-Rača
3.4.20220 komentárov:

Zverejnenie komentára