Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

27.4.22
0

Dnes sa v článku detailnejšie pozriem na spor LBG Arény s BMX Klubom Rača. 


Pre LBG Arénu, s.r.o. je BMX klub arcinepriateľ. BMX klub hneď potom, ako bol predstavený prvotný návrh LBG Arény, kde bola úplne zrušená BMX dráha, celkom logicky namietal a žiadal zachovať BMX dráhu v areáli. Nakoniec podmienka zachovania bola schválená aj v uznesení MiZ Rača 24.6.2014, aj v uznesením MZ Bratislava 03.07.2014 a je to aj uvedené v preberacom protokole zverených pozemkov magistrátu Rači a na dôvažok aj v samotnej nájomnej zmluve. Ak sa LBG Aréna snažila tváriť, že chce zachovať BMX dráhu v plnom rozsahu, ich reálne činy boli opačné.
 

Pár dni po podpise zmluvy o nájme prvých pozemkov mestskej časti (6.11.2014) zapisuje firma Ručiteľ, s.r.o. do katastra dva blokačné pozemky priamo na dráhe BMX klubu. Deje sa tak na základe zmluvy, kde kúpila dané pozemky za cenu 48.080 €. Je v nej jasne uvedené, že predávajúci oboznámil kupujúceho, že na pozemku č. 1511/154 sa nachádza bikrosový športový areál. Firma Ručiteľ, s.r.o. neskôr žiada oplotiť pozemok (žiadosť zo dňa 14.9.2016) a zrušiť BMX dráhu, dokonca pristaví na pozemok aj bager (tesne pred pretekmi dňa 9.9.2016) o čom informovala poslankyňa Monika Luknárová. Oplotenie pozemku rovná sa zničenie BMX dráhy.

Personálne prepojenie medzi danými subjektmi je jasné, raz ho priznávajú, inokedy ho zatajujú. V skratke: konateľ firmy Ručiteľ Branislav Habodász bol koordinátorom obchodu firmy Pohotovosť, s.r.o., niekdajšej zlatej sliepky "konzorcia" Luka&Bramer Group. Táto firma aktuálne dĺži Sociálnej poisťovni viac ako 30.000 €. Konateľ Pohotovosti, s.r.o. je totožný ako pri LBG Aréne. s.r.o. Pán Balog je rovnako napríklad člen dozornej rady firmy Minihotovost, SE. Zatiaľ najvyššia ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) tejto firmy pri poskytnutej pôžičke dohľadateľná podľa rozhodnutia súdov bola 2.781,74% ročne (Spisová značka 24CoCsp/49/2021).

Pán Habodász, konateľ firmy Ručiteľ, ako je vidieť z obchodného registru, si zmenil trvalý pobyt na virtuálnu adresu v Rači. Firma Ručiteľ, s.r.o. má zaúčtovaný majetok vo výške skoro 1,5 mil. €, jej tržby podľa dostupných údajov sú štandardne 0€ ročne. Gro majetku tvoria tzv. krátkodobé pohľadávky, naopak gro pasív sú záväzky. V roku 2020 mali napríklad v banke finančný majetok 226 €. Je zvláštne, že spoločnosť Ručiteľ, s.r.o. nemá tieto pozemky (ani žiadne iné) dodnes zaúčtované v účtovníctve.V liste voči rozhodnutiu o zastavení konania o plote krížom cez BMX dráhu podali Ručiteľ, s.r.o. aj LBG Aréna odvolanie. Aktuálne tam prebieha nové konanie.

Keď si pozriete register účtovných závierok, tak účtovné závierky spoločností LBG Aréna, Luka&Bramer Group aj firmy Ručiteľ boli za posledné roky schválené v úplne rovnaký deň (11.12.2018, 19.12.2019, 30.12.2020 a 20.12.2021) - šanca, že je to náhoda, je štatisticky prakticky nulová. 

Ak sa spoločnosť LBG Aréna, s.r.o. tvári, že nemá nič spoločné s firmou Ručiteľ, s.r.o., tak prečo sa tak vehementne zaujímajú o ich konania a pozemky? 


Už 23.03.2015 píše LBG Aréna list mestskej časti Bratislava-Rača, že žiadajú vypustiť podmienku "zachovania BMX dráhy", Dôvody uvádza Michal Hatina neskôr na Facebooku. Jedným z dvoch dôvodov je, že "BMX ležia na cudzích pozemkoch" - za celých 8 rokov však voči tomu nevzniesol zásadnú námietku nikto okrem práve spoločnosti Ručiteľ, s.r.o. (cez ďalšiu firmu Peer2Peer, s.r.o. aktuálne prevádzkovateľ portálu Maják, ktorý ponúka pôžičky za 37% úroku plus ďalšie poplatky). Naopak firma MOYA, jeden z ďalších vlastníkov pozemkov, vyjadril BMX klubu a ich činnosti podporu. To, že je v zmluve podmienka zachovania BMX dráhy a aj to, že časť BMX dráhy sa nachádza na pozemkoch súkromných vlastníkov bolo spoločnosti LBG Aréna, s.r.o. známe už pri podpise zmluvy.

Následne do bežne prerokovaného materiálu na zastupiteľstve v Rači "informácia o stave" dňa 15.12.2015 bolo zrazu navrhnuté uznesenie, že sa vypúšťa z uznesenia MiZ Rača potreba zachovať BMX dráhu. Darmo som vtedy ako poslanec namietal, že bez zrušenia uznesenia mestského zastupiteľstva a bez zmeny preberacieho protokolu je to úplne bezpredmetný "výstrel do tmy". O tom, že platí pôvodné mestské uznesenie aj preberací protokol informoval primátora Nesrovnala neskôr aj starosta Pilinský listom zo dňa 06.03.2017, kde uviedol, že k plneniu uznesenia neprišlo.

Naopak to uznesenie, ktoré žiadalo o dodatok číslo 1 ku zmluve s predmetom vypustenia podmienky BMX dráhy, sa samé anulovalo uznesením MiZ Rača dňa 19.04.2016, ktoré navrhlo uzavrieť dodatok č. 1 rozšírením pozemkov zverených do nájmu LBG Aréna (prvotná žiadosť o rozšírenie predmetu nájmu prišla od LGB už necelý mesiac po podpise pôvodnej zmluvy - 04.12.2014!). Tento dodatok číslo 1 sa aj podpísal oboma stranami dňa 27.6.2016. To však nebráni spoločnosti LGB Aréna napríklad v liste zo dňa 30.04.2021 tvrdiť blud, že boli "zbavení povinnosti uzavrieť podnájomnú zmluvu vo vzťahu k BMX dráhe tak, ako je to definované v Zmluve a miestne zastupiteľstvo (ktorého vôľu ste povinný rešpektovať) uznesením zo dňa 15.12.2015 zrušilo povinnosť zachovať v areáli BMX dráhu".

Nakoľko od začiatku spoločnosť LBG Aréna, s.r.o. robí všetko preto, aby BMX dráha zanikla, tak odpor klubu BMX voči tomu je pochopiteľný.

Spoločnosť LBG Aréna, s.r.o. v apríli 2021 uviedla, že "práve existencia BMX dráhy ako neoprávnenej a nepovolenej stavby je jednou z hlavných prekážok a obmedzení realizácie LBG arény, na čom nesiete (myslí sa tým mestská časť Rača - pozn. MD) spoluzodpovednosť, pretože trpíte na obecnom majetku existenciu nezákonnej aktivity." 

To, že zachovanie BMX je priamo súčasťou preberacieho protokolu daných pozemkov, ktorými MČ Bratislava-Rača ich dalo Hl. mesto SR Bratislava do správy, je súčasťou uznesenia mestského zastupiteľstva a tiež samotnej zmluvy medzi LBG Arénou, s.r.o. a MČ Bratislava-Rača, úplne ignorujú. 

Mestská časť Bratislava-Rača viackrát vyzvala spoločnosť LBG Aréna, aby nám ako prenajímateľovi poskytli základné informácie o financovaní projektu, časovom harmonograme a tiež predložili platnú bankovú záruku na 300.000 €. Do dnešného dňa na tieto otázky nezaslali žiadnu hodnovernú odpoveď. Ak má ktokoľvek dokument, ktorý dokladuje spôsob financovania LBG Arény či už v súčasnosti alebo v minulosti, tak nám ho môže predložiť. Ako píšem vyššie, do dnešného dňa sme za obdobie 2014-2022 nenašli žiaden doklad.

Zachovanie BMX dráhy nie je prekážkou, ale podmienkou realizácie LBG Arény už od roku 2014. Je úplne absurdné, ak daná spoločnosť viní mestskú časť z toho, že trpí existenciu BMX dráhy. Ak má byť BMX dráha prekážkou LBG Arény, tak je to potom Hlava XXII.

Ak spoločnosť LBG Aréna, s.r.o. a jej konateľ nie sú ochotní predložiť dokumenty, naďalej vychádzame z dokumentov, ktoré buď máme z minulosti (vrátane samotných vyjadrení spoločnosti LBG Aréna, s.r.o.) alebo sú dohľadateľné vo verejných zdrojoch vrátane účtovníctva, obchodného registra, katastra, zoznamu dlžníkov, finstatu, súdnych rozhodnutí a pod. V tomto prípade ide o obecné pozemky vo výmere viac ako 27 000 m2, takže nielen mestská časť a Hl. mesto SR Bratislava, ale aj samotní obyvatelia majú právo vedieť, ako sa s nimi nakladá.

V záujme obyvateľov aj mestskej časti je, aby sa využívali na športovanie.

Michal Drotován
Starosta mestskej časti Bratislava-Rača
www.drotovan.sk

0 komentárov:

Zverejnenie komentára