Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

13.12.18
0
Návrh cyklotrás v Rači (2011)

Úprava značenia pri zastávke Vozovňa Krasňany:

A: namaľovanie pruhov pre bicykle na pravej strane (vedľa električiek), t. j. zákaz parkovania na pravej strane pre autá. Možnosť vyznačenia cyklotrasy „modrou cestou“ resp. bielymi čiarami

B: osadenie značky pozor bicykle – lacnejšie ale nedostatočné riešenie s ohľadom na pokračovanie cyklotrasy
Pretvorenie tejto betónovej cesty na oficiálnu cyklocestu (legalizácia súčasného stavu), rokovanie s majiteľom pozemku o úprave resp. rozšírení.

Úprava prechodu medzi chodníkom a parkoviskom (nadväzujúca vytvorené cyklotrasa na parkovisku) Úprava môže byť jednoduchá (napr. betónový nájazd na obrubník – najlacnejšie riešenie)

Pokračovanie riadnou cyklotrasou.
Problém: Preťatie cyklotrasy označením súkromný pozemok – potrebné riešiť!Problematický úsek – potreba zosadnúť z bicykla (v realite príkaz väčšinou ignorovaný – blato a pod.), návrh vydláždenia tejto časti zámkovou dlažbou resp. pravidelná úprava posýpania štrkom resp. kameňmi). Navrhujeme značku (obojstranne) zrušiť a upraviť prechod. Pokračovanie riadnou cyklotrasouOficiálna cyklotrasa pokračuje doľava, navrhujeme tiež cyklotrasu doprava, upraviť značenie, dať tam značku – pozor cyklisti (A14), označiť cyklocestu čiarami a zmeniť rýchlosť z 40 km/hod. (značka na strednom obrázku) na 30 km/hod.

Zároveň adekvátne upraviť smerovník (viď vpredu)
Bude potrebné upraviť prechod pre chodcov na Peknej ceste aj pre cyklistov – tento prechod nie je veľmi využívaný chodcami (ktorí po vystúpení z električky pokračujú často po Peknej ceste a prechádzajú na druhú stranu priebežne – napr. pri OD Jednota). Je teda možné daný prechod iba prekresliť bez výraznejších úprav. Pokračovať cyklotrasou (legalizácia súčasného stavu) po „Krasňanskom korze“ vedľa električkovej trate. Dať sem však upozornenie pre cyklistov, že max. povolená rýchlosť je 15 km/hod. a tiež tabuľu pozor chodci. Značenie cyklotrasy – biele čiary alebo „modrý chodník“ (drahšie ale lepšie riešenie)Na konci chodníku pri električkovej trati je potrebné upraviť križovatku – pridať odbočenie na Žabí Majer a vytvoriť prechod pre cyklistov na druhú stranu. Ideálne by bolo vytvorenie cyklochodníka popri štadióne Lokomotívy a vedľa električkovej trate – finančne náročnejšie riešenie – potreba tiež riešenia pozemkov pod možným cyklochodníkom.
Druhým riešením je pokračovanie cyklotrasy doľava popri kúpalisku po ulici Černockého. V tomto prípade je potrebné vybudovať krátky úsek za prechodom (obr. vľavo), tiež je potrebné ako v prvom prípade vybudovanie prechodu pre cyklistov (prípadne aj pre chodcov). Nie je nutné vybudovať svetelnú signalizáciu.Cyklotrasy by pokračovala hore po Černockého – potrebné značenie na chodníku, úprava možnosti parkovania (chodník je dosť široký, aby boli uspokojení aj chodci aj cyklisti aj motoristi), pre zničený povrch budú potrebné vyššie náklady na rekonštrukciu – ideálne hneď zahrnúť tzv. modrý chodník.

Navrhujeme tiež upraviť pravú stranu chodníku Kadnárova (časť na obrázku nad kúpaliskom) na bezpečný cyklochodník oddelený od cesty.Zároveň je potrebné zakázať parkovať autám na chodníku (viď. obrázok) na druhej strane, táto strana je pre využívanie zo strany chodcov dôležitejšia (blízkosť obytných domov)

Pokračovanie po Kadnárovej – pre úzkosť cesty nie je pravdepodobne možné vytvoriť cyklocestu, je však potrebné minimálne osadiť značku Pozor cyklisti (A 14), o krátkom vyznačenom úseku (čiarami) sa dá uvažovať pred garážami na oblúku (obrázok v strede). Trasa je aj dnes oficiálne označená ako cyklotrasa (viď. obrázok napravo – označenie stĺpu) .
Ďalej by mali byť značky A 14 priebežne až po MÚ Rača na Kubačovej ulici, v prípade možnosti (STN 73 6101) by bolo ideálne vyznačiť na krajnici cyklocestu obojsmerne). Dostatočná šírka tejto cesty, by doplnenie vyznačenej cyklocesty umožňovala.
Malý Račiansky cyklookruh

Po vstupe do centra Rače navrhujeme vytvoriť malý cyklookruh, ktorý by nadväzoval aj na trasu JURAVA, ktorá ma viesť cez ulice Barónka, Alstrova a Pri vinohradoch – pre dopravnú funkciu bicykla túto trasu nepovažujeme za vhodnú (je vhodná pre turisticko-náučné účely). Prvý okruh by bol tvorený trasou JURAVA (Barónka, Alstrova, Pri Vinohradoch) – ďalej ulicou Kubačova (popis vyššie a pokračovanie na ulici Rustaveliho až po zdravotné stredisko, tu by sa obe trasy spojili a pokračovali na Komisárky a ďalej do Svätého Jura.


Zároveň navrhujeme vytvoriť druhý okruh po ceste Detvianska, popri parku J. M. Hurbana a po chodníku na Závadskej ulici. Problematický úsek od ZŠ Tbiliská vyššie navrhujeme predĺžiť po chodníku medzi ZŠ Tbiliská a zdravotným strediskom. Fotodokumentácia nasledujúcich 8 fotografií.
Zároveň navrhujeme vybudovanie adekvátneho počtu stojanov na bicykle – pred všetkými stredným a základnými školami, pred úradom na Kubačovej a tiež Obecným domom na Alstrovej, stojany umiestniť na bezpečných miestach a prípadne uvažovať aj o zriadení kamier z dôvodu vyššej bezpečnosti.

Zároveň navrhujeme doplniť doplnkovú tabuľu k všetkým značkám, kde je zákaz vjazdu pre jednosmerku z druhej strany cesty – doplnok - „neplatí pre cyklistov“.

Daný návrh považujeme za pilotný projekt zlepšenia bezpečnosti cyklistov a tiež je to projekt pre zvýšenie podielu cyklodopravy v mestskej časti Bratislava-Rača.

Východné – priebežný návrh na zlepšenie – doplnenie značiek A14 – Pozor cyklisti! - ulice Trávna, Pri Šajbách, Dopravná, Východná. Vybudovanie cyklookruhu na ulici Sklabinská (obr. vpravo)
Rozšírenie chodníka a doplnenie o cyklochodník na sídlisko Pri Šajbách.Ako vidieť na obrázku, niekedy pre zlepšenie cyklodopravy stačí iba málo a pri skutočne minimálnych nákladoch.
PRIPOMIENKY, NÁVRHY, POSTREHY zasielajte na e-mail: drotovan@yahoo.com


ĎAKUJEME!


Zdroj: Cyklotrasy - Rača


0 komentárov:

Zverejnenie komentára