Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

18.12.18
0
Vážení spoluobčania, priatelia!

S potešením a zadosťučinením Vás chceme informovať, že naše úsilie a vynaložená námaha pri obhajobe našich zákonných práv v súvislosti s Územným plánom zóny Krasňany nebola zbytočná.

Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava III., ktorý je v zmysle zákona o prokuratúre povinný vykonávať dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy, a to preskúmaním zákonnosti okrem iného aj uznesení vydaných na zabezpečenie úloh v oblasti verejnej správy, rozhodol protestom zo dňa 4.12.2018, že celý proces obstarávania ÚPZ Krasňany je nezákonný a navrhuje v celom rozsahu zrušiť Uznesenie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rača č. 267/28/02/17/P z 28.2.2017, ktorým miestne zastupiteľstvo pod vedením bývalého starostu Pilinského schválilo zadanie pre vypracovanie ÚPZ Krasňany, ako aj zrušiť Uznesenie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rača č. 507/23/10/18/P, zo dňa 23.10.2018, ktorým miestne zastupiteľstvo pod vedením bývalého starostu Pilinského tesne pred voľbami rozhodlo, že súhlasí s pokračovaním obstarávania Územného plánu zóny Krasňany.

Prokurátor v rozhodnutí jasne a jednoznačne uvádza, že obe uznesenia sú nezákonné pre rozpor s viacerými ustanoveniami viacerých právnych predpisov, najmä so stavebným zákonom a všeobecne záväzným nariadením mesta Bratislava, ktorým bol schválený platný Územný plán Mesta Bratislava.

Vážení spoluobčania, 

za dôležité považujeme v tejto súvislosti pripomenúť, že už v čase schvaľovania prvého zo zmieňovaných uznesení z roku 2017 bol verejne známy právny názor Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja o neprípustnosti obstarávania a schválenia územného plánu zóny pre oblasť, ktorá nie je Územným plánom hlavného mesta Bratislava určená na spracovanie územného plánu zóny. Je zarážajúce, že tento oficiálny právny názor ministerstva bol bývalým starostom a miestnym zastupiteľstvom ignorovaný. Dôsledkom tohto avanturizmu a svojvôle je protest prokurátora, o ktorom je tento článok.

Záverom chceme poďakovať Vám všetkým, ktorí verili v spravodlivosť a napomohli doviesť náš boj pri ochrane zákonných práv a oprávnených záujmov do zdarného konca. Opäť sa ukázalo, že sila občanov spočíva v jednote. Zostáva nám len veriť, že nové vedenie MČ Rača bude vykonávať svoj mandát v súlade so zákonnými predpismi a len v prospech svojich občanov. Ak by v budúcnosti občania Krasňan (ale i ktorejkoľvek inej časti Rače) prejavili vôľu obstarať ÚPZ ako ochranu pred chúťkami rôznych developerov a zóna Krasňany by bola zahrnutá do záväznej smernej časti Územného plánu hlavného mesta, mal by to byť plán, ktorý bude v prospech občanov, bude zlepšovať ich celkový život a chrániť ich záujmy a zákonné práva. V tomto smere bude mať nový starosta a miestne zastupiteľstvo MČ Rača určite našu podporu.

Za dotknutých obyvateľov sídliska Krasňany


Vladimír Ďurana, Dušan Veselý,
Pavol Sadák, Marek Uhlíř


0 komentárov:

Zverejnenie komentára