Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.8.13
0
Blackstorm Group s. r. o.
Igor Kálig
Panenská 24
811 03 BratislavaBratislava, 9. august 2013
Zn. 4784/2 – BSG


Vec: Oznámenie

Ako osoba splnomocnená oprávnenými osobami podľa zákona č. 503/2003 Z. z. Vám týmto oznamujem, že na časť pozemkov, na ktoré si uplatňujete vlastnícke právo, bol uplatnený reštitučný nárok podľa zákona č. 503/2003 Z. z. na navrátenie vlastníctva, správne konanie je vedené na príslušnom Pozemkovom úrade, k spisom sú doložené i Plné moci jednotlivých oprávnených osôb.

Podľa zákona č. 503/2003 Z. z. §4 ods. 1 povinnými osobami sú právnické osoby, ktoré ku dňu účinnosti zákona majú k pozemku právo hospodárenia alebo právo správy, a poľnohospodárske družstvá, podľa ods. 2 povinná osoba je povinná s pozemkami až do navrátenia vlastníctva k pozemkom oprávnenej osobe nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára a nemôže pozemok previesť odo dňa účinnosti tohto zákona do vlastníctva iného; takýto úkon je neplatný.

V prílohe Vám zasielam fotokópiu časti Identifikácie parciel č. zák. K3 – 1727/2011 a grafickej identifikácie vypracovanej pre účely uplatneného reštitučného nároku.

S úctou


Ing. Ingrid Vanerková
                   2. Grafická identifikácia dotknutého územia

Co:    Obecný dom
          Mgr. Pilinský – starosta
          Alstrova 249
          831 06 Bratislava 35

          Miestny úrad
          Ing. Štefan Borovský
          Odd. správy majetku, inv. činností a cestného hospodárstva
          Kubačova 21
          831 06 Bratislava 
0 komentárov:

Zverejnenie komentára