Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0

Vážení obyvatelia sídliska Pri Šajbách, 

Ako advokát a právny zástupca spoločnosti Blackstorm Group s.r.o. (BSG) by som si v mene tejto spoločnosti a z jej poverenia dovolil dať vám do pozornosti niektoré skutočnosti, týkajúce sa tzv. „kauzy“ s parkovaním na vašom sídlisku. Rád by som zároveň v mene BSG využil tento transparentný spôsob komunikácie na verejný dialóg o pochybnostiach, ktoré niektorých z vás trápia a poskytol argumenty, ktoré každému, kto ich naozaj chce počuť, rozumieť tejto situácií a vedieť ďalšie možnosti, vnesú viac svetla do tejto problematiky.

Úvodom by som chcel tlmočiť stanovisko spoločnosti BSG, ktorú mrzí napätie vyvolané jej listom zo začiatku tohto roka, ktorého účelom nebolo nič iné, ako poukázať na (dovtedy nerealizovateľnú) možnosť kúpy konkrétneho parkovacieho miesta. Mnohí z vás pochopili trhový prínos tohto riešenia, ktoré okrem komfortu pri hľadaní parkovania zvyšuje aj trhovú hodnotu vašich bytov a nebytových priestorov na tomto sídlisku čo oceníte v prípade ak sa tieto rozhodnete prenajímať alebo predávať. V tejto súvislosti znovu opakujeme, že nebolo v úmysle uskutočniť akékoľvek fyzické zábrany alebo inak brániť vstupu a parkovaniu na vašom sídlisku čo v konečnom dôsledku dokázala aj realita po 28.02.2013.

Situácia na vašom sídlisku bola dlhý čas právne nejasná, čo dokazuje aj skutočnosť, že tí, ktorí sa snažia za každú cenu spochybniť vlastníctvo BSG, dodnes nielenže nepredložili relevantný dôkaz o tom, že by predmetné pozemky či stavby nebolo možné dražiť (BSG tieto nadobudlo od vydražiteľa), ale ani nemajú jasný názor v tom, kto by mal byť vôbec oprávnený svoje prípadné vlastníctvo uplatniť (Mesto? Rača? GIB?) Poukazujem na storočia starú právnu zásadu „NEMO IUDEX SINE ACTORE“ (prekl. bez žalobcu niet sudcu) a pýtam sa: kto má teda byť ten, ktorý tvrdí, že mu predmetné pozemky a stavby patria?

Ak by sa teda žalobca aj našiel, kto by ním bol? BSG listami podľa zákona č. 211/2000 Z.z., oslovilo Hlavné mesto, MČ Raču aj GIB s otázkou, či evidujú akýkoľvek vlastnícky a/alebo obdobný vzťah k pozemkom a stavbám BSG na vašom sídlisku (v žiadostiach boli detailne určené). GIB aj Rača poskytli informáciu podľa ktorej neevidujú žiadny vlastnícky ani obdobný vzťah ani k pozemkom ani stavbám. Hlavné mesto poskytlo na uvedenú otázku odpoveď, podľa ktorej je na základe Hospodárskej zmluvy 235/88 vlastníkom deviatich parkovacích miest, ktoré sú ako sporné vyznačené na situačnej mapke poskytnutej MČ Rača. Z týchto 9 miest je 5 už predaných (do vyriešenia sporu poskytne BSG vlastníkovi náhradu) a ďalšie štyri sa neponúkajú. Žiadne ďalšie parkoviská ani iné stavby či pozemky BSG na sídlisku neeviduje Hlavné mesto, Rača ani GIB ako vlastné či v inom obdobnom vzťahu.

Zdôrazňujem, že tieto informácie boli poskytnuté v rámci zákonnej povinnosti dotknutých subjektov, preto ak by sa preukázal opak, mohla by BSG vymáhať škodu v rámci zodpovednosti pri výkone verejnej správy týchto subjektov. Preto si dovolím položiť ďalšiu otázku – skutočne je niekto presvedčený o úspechu Mesta, Rače a/alebo GIBu v prípadnom spore, pokiaľ BSG disponuje ich vlastnými vyhláseniami o tom, že nemajú žiadne práva k predmetnému majetku (s výnimkou 9 miest Mesta)??

BSG (aj mne osobne) je zrozumiteľná nespokojnosť niektorých obyvateľov, ktorým možno aj vyhovoval doterajší stav – je potrebné si však uvedomiť, že doteraz sa taktiež protiprávne (keďže predchádzajúci vlastník nedal súhlas) parkovalo na cudzom majetku, teda na pozemkoch a stavbách a to bez toho aby sa ktokoľvek zaujímal o vlastnícke pomery. A sú to práve tí, ktorí pri každom svojom argumente tak radi podfarbujú svoje argumenty magickou formulkou „právny štát“, ktorí si zrejme neuvedomujú, že základom právneho štátu sú práve občania s elementárnou právnou výbavou, ktorí ctia majetok a práva tých druhých a to bez ohľadu na okolnosti vyvolávajúce emócie... Pre lepšie pochopenie, nech si skúsia predstaviť analogickú situáciu: „Do bytu sa nasťahujú cudzí ľudia, ktorí tvrdia, že sú oprávnení tam bývať a požadujú aby sa im zo strany vlastníkov preukázal opak.“ Situácia znejúca možno absurdne ale z právneho hľadiska sa práve toto a teraz deje na sídlisku Pri Šajbách...

Verím, že pri situácii s bytom by nikto neprotestoval, ak by vlastník takého bytu dal cudzích ľudí vypratať, vymenil by zámky alebo by uskutočnil iné opatrenie na ochranu svojho majetku. Verím, že na sídlisku neexistuje človek s takým iracionálnym názorom, ktorý by takého vlastníka pre jeho konanie a právnu obranu osočoval v médiách alebo ho označoval za podvodníka (samozrejme ak byt nadobudol legitímne a legálnou cestou). Ak by sa náhodou taký našiel (čo nepredpokladám), mal by si položiť otázku – akým právom a z akého titulu tak koná? V prípade BSG je mrzuté najmä to, že nikto z tých, ktorí sa tvárili, že majú záujem vec riešiť a/alebo sa bližšie informovať, žiadnym spôsobom nekontaktoval BSG alebo jej konateľa (samozrejme okrem tých, ktorí zahájili rokovanie o kúpe parkovacích miest).

V mene BSG si dovoľujem vyjadriť presvedčenie, že mnohé zverejnené vyjadrenia niektorých obyvateľov na adresu tejto situácie a BSG, vznikli pod tlakom príslušných bulvárnych médií, ktorých prax kladenia značne sugestívnych otázok za účelom „výroby“ škandálov za každú cenu je nám dobre známa aj z advokátskej praxe. Preto BSG po zvážení zatiaľ nepodniklo právne kroky na ochranu mena voči týmto obyvateľom ale len voči príslušným médiám, ktoré nepravdivé a zavádzajúce informácie zverejnili. V tejto súvislosti však v mene BSG pripomínam, že BSG sa týmto svojim „pacifistickým“ postojom v žiadnom prípade nevzdalo ani nevzdáva ochrany svojho mena, či ochrany osôb s BSG spojených, a to tak v civilnej, ako ani v trestnoprávnej rovine. Preto by sme ako advokátska kancelária z poverenia BSG radi požiadali všetkých vyjadrujúcich sa, o primeranosť prezentovaných názorov dôkaznej situácií, ktorou sú tieto názory podložené.

BSG kúpila predmetné pozemky a stavby od vydražiteľa s tým, že ich chcela predávať s pridanou hodnotou v tom, že sú vysporiadané, nanovo zamerané a rozparcelované na jednotlivé státia. Z pohľadu podnikateľského zámeru BSG išlo o štandardný postup, teda prevzatie kontroly nad chaotickou situáciou a usporiadanie právneho a skutočného stavu. BSG táto obchodná operácia stála značné náklady a preto nemôže nikto očakávať, že sa vzdá svojho majetku zadarmo alebo za cenu nižšiu ako boli skutočné náklady a primeraný zisk v zmysle zákona o cenách – to by sa daňovému úradu asi moc nepáčilo... V každom prípade BSG neočakávalo reakciu niektorých (našťastie len malého percenta) obyvateľov, ktorí zahájili takpovediac svätú vojnu proti BSG a všetkému čo súvisí s majetkom BSG na sídlisku... Na druhej strane možno oceniť racionalitu niekoľkých desiatok obyvateľov, ktorí pochopili prínos tohto stavu a vnímajú možnosť kúpy parkovacích miest ako win-win riešenie, ktoré zhodnocuje ich majetok na sídlisku.

Vážení obyvatelia sídliska, predpokladáme že ste boli informovaní o rokovaniach BSG s MČ Rača - tieto rokovania vznikli najmä z podnetu BSG, keďže sa ako investor na území mestskej časti dostala pod tlak absolútne bezprávneho charakteru, čo škodí aj povesti Rače ako miesta vhodného na investovanie. V rámci týchto rokovaní BSG výrazne znížilo cenu za predpokladu prevzatia predmetného vlastníctva mestskou časťou. K tejto skutočnosti došlo najmä v dôsledku naliehavosti záväzkov BSG voči financujúcim subjektom, keďže akvizícia predmetných nehnuteľností bola financovaná z externých zdrojov. V tejto súvislosti BSG poukázala aj na to, že je značne pravdepodobné, že nastane situácia, kedy bude BSG nútené uplatniť všetky škody spôsobené verejným spochybňovaním predaja a jeho zdržiavaním a to voči všetkým subjektom, ktorých sa to týka. Zároveň bolo zdôraznené, že pokiaľ v tejto situácií nedôjde k všeobecnému kompromisu (t.j. každá strana mierne ustúpi), je pravdepodobné, že príde k zmene situácie, ktorá nebude prospešná ani pre MČ Rača, ani pre BSG ani pre vás, obyvateľov. Dovoľujeme si preto v tomto kontexte za účelom lepšieho objasnenia situácie zverejniť časť posledného listu p. starostovi Pilinskému:

Vážený pán starosta, práve na základe nášho posledného rokovania pozastavila naša spoločnosť predaj jednotlivých pozemkov a parkovacích miest záujemcom, aby sa tak predišlo eskalácií napätia a rozdrobeniu územia, ktoré je predmetom týchto rokovaní. Vzhľadom na dlhý uplynutý čas bez dosiahnutia konkrétneho výsledku, a keďže na základe zabezpečených informácií je zrejmá nespornosť našej ponuky, si Vás dovoľujeme požiadať o zvolanie miestneho zastupiteľstva a zaujatie stanoviska k tejto záležitosti, keďže už nie je v našich ekonomických možnostiach ďalej zotrvávať v stave pozastaveného predaja. V tejto súvislosti poukazujeme na skutočnosť, že koncom tohto mesiaca (Júl 2013) dôjde k splatnosti našich záväzkov voči financujúcemu subjektu, v dôsledku čoho nebudeme bez uskutočnenia tohto predaja schopní záväzky splniť (prípadný reštart predaja nám značne skomplikovala nesprávna informácia v miestnom médiu o tom, že m.č. už predmetné miesta odkúpila, pričom aj po dementovaní tejto informácie sa niektorí potenciálni kupujúci stiahli a čakajú na kroky municipality) - existuje vysoká pravdepodobnosť, že budeme nútení previesť predmetné parkoviská na tretiu osobu, ktorej následné kroky nevieme predvídať ani kontrolovať. Inými slovami, môže dôjsť k situácií, že nový vlastník pristúpi k ochrane svojich vlastníckych práv výrazne dôslednejšie ako naša spoločnosť, čo môže spôsobiť opätovné zhoršenie situácie a eskaláciu napätia na predmetnom sídlisku.

Naša spoločnosť zotrváva v presvedčení, že ponuka na odplatné prevzatie väčšieho podielu parkovacích miest spoločne s ponukou prevodu komunikácií, kontajnerových stojísk a zelených plôch, je všestranne výhodným riešením, ktoré zabráni ďalšiemu zvyšovaniu napätia medzi značným počtom obyvateľov a povedie k definitívnemu vysporiadaniu právneho stavu v predmetnej lokalite.

Vážení obyvatelia, každý z vás, tak ako aj BSG, máte každý svoju predstavu o ideálnom riešení tejto situácie.

Otázka znie, čo má byť výsledok – má byť výsledkom dlhoročný spor, vzájomné schválnosti, žaloby, či iné podnety s nejasným výsledkom? Majú byť výsledkom podružné žaloby na náhradu škôd, žaloby na umožnenie prejazdov či žaloby na ochranu mena a dobrej povesti? Alebo má byť výsledkom pokojný stav, čo najviac podobný dlhoročnému akoby status quo avšak konečne s vyjasnenými právnymi vzťahmi?

V mene BSG si dovoľujem vysloviť nádej, že konflikt nie je prioritou žiadneho súdneho obyvateľa tohto sídliska. Konflikt nie je prioritou ani BSG, naopak, pokiaľ dôjde k včasnému exitu značnej časti tohto projektu, nie je ani jej prioritou trvať na vyšších cenách (ako už bolo dokázané pri rokovaniach na MČ Rača). Spoločne s BSG veríme v úlohu MČ Rača ako mediátora ako aj schopnosť každého obyvateľa utvoriť si svoj vlastný názor v tejto veci, pričom som presvedčený, že


-         pokiaľ sa mierne zredukujú emócie na oboch stranách,
-         nájde sa snaha o racionálne pochopenie situácie z pohľadu obyvateľov aj z pohľadu BSG,

-         a nevyskytne sa snaha politikov alebo niektorých obyvateľov eskalovať toto napätie za účelom vlastného politického prospechu alebo popularity

bude možné pri minime dobrej vôle v skorej dobe dospieť k všeobecne prospešnému kompromisu.

S úctou

Blackstorm Group s.r.o.
v.z. JUDr. Michal Maštena, advokát - partner
AK Capitol Legal Group s.r.o.P. S.
Kompromis (lat.) je vzájomné vyrovnanie strednou cestou alebo dohoda na základe vzájomných obojstranných ústupkov.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára