Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

19.8.13
0
Je nám záhadou, prečo Ing. Zálešáková, riaditeľka GIB-u (Generálny Investor Bratislavy), toľké roky nekoná napriek tomu, že my obyvatelia sme jej písali nejeden list.


Vážení obyvatelia a všetci, čo tomu chcete rozumieť,

celá kauza parkoviská sa posunula do bodu, kedy je nutné sa rozhodnúť ... ako ďalej. Samozrejme, že budeme čakať, čo prokuratúra, aké kroky urobí. Celý čas dúfame, že konečne niekto preverí po odbornej stránke náš problém, donúti nečinných úradníkov predovšetkým na GIB-e, na magistráte hl. mesta BA, u likvidátorov, aby vyhľadali potrebné doklady a poskladali skladačku problémov do uceleného celku. Tam sa totiž pred 25 r. stala chyba. Niektoré doklady vlastníme aj my, niektoré sa budú musieť nájsť a odpovede typu, že nič nemáme, nevlastníme a že to je minulosť, je už nudná.

Sídlisko sa stavalo v 3 etapách.

1. etapa voláme to účko, detské ihrisko a kotolňa r. 1985 – 1988: č. domu 14, 16, 18, 20 boli byty postavené pre zamestnancov Stavoservisu BA š.p. Tieto byty sa odpredávali jednotlivým majiteľom do osobného vlastníctva ako podnikové byty. Pozemky pod bytmi boli tiež predané spolu s bytmi. Obyvatelia využili možnosť a majú odpredané parkovacie státia (pôvodné parkoviská) a tie tiež spolu s detským ihriskom majú v súkromných rukách. Taktiež vlastnia stojiská pod kontajnermi. Stavbu realizovali Pozemné stavby Bratislava. Všetky tieto fakty majitelia bytov majú na svojich LV.

2. etapa r. 1988 – 1992 je 72 bytových jednotiek č. domov 22, 24 a materská škôlka, 134 bytových jednotiek č. domov 26, 28, 30. Bola postavená za štátne peniaze investorom VHMB (teraz GIB), realizovala firma RENOS, ktorá už neexistuje. Tieto byty boli predávané ako družstevné byty (Bytové družstvo Bratislava III.) a spolu s príslušenstvom k domu boli odpredané k domom aj stojiská pod kontajnermi. Pri kúpe do osobného vlastníctva nebol odpredaný pozemok. Pozemky v tom čase nemali majiteľa (boli štátne). Ako sa neskôr ukázalo, v r. 2007 sa majiteľ pozemku prihlásil (Stavoservis BA š.p. už v likvidácii) likvidátorka Vendrínská odpredávala pozemky za tržné ceny. Súčasťou tejto etapy bola výstavba materskej škôlky, ktorá je v majetku a v správe MČ BA Rača. Taktiež sa v tejto etape za štátne peniaze vybudovali sporné parkoviská.

3. etapa r. 1996 - 2002 bolo zahusťovanie sídliska, a to č. domu 14/A, 32, 34. Tieto domy staval Stavoservis BA š.p. už v likvidácii vo vlastnej réžii. Ako je to možné, že štátny podnik, keď je v likvidácii, má finančné prostriedky na výstavbu týchto domov, to nám nie je známe. Množstvo žalôb, podnetov na prokuratúru je možno nájsť na internete. K týmto domom bolo tiež vybudovaných niekoľko nových parkovacích státí, tu ale je riadne preukázané, kto je majiteľom pozemku a kto stavby.

Blackstorm Group, s.r.o. (BSG) zakúpil parkovacie miesta, ktoré vybudoval a financoval štát, teda tie pred č. domu 26, 28, 30 a pri dome č. 14, pokiaľ tam nestál dom č. 32, tak tam boli pôvodné parkovacie státia a sú tam doteraz. Tu teda je ten problém, že bez pomoci štátnych úradníkov nie je možné vyhľadať, kto teda je 100% vlastníkom stavby (parkoviska), pretože vlastníkom pozemku je BSG. Preto my obyvatelia stále žiadame práve jednotlivých likvidátorov, aby preukázali, ako nadobudli stavby – predmetné parkoviská, nakoľko tieto nikdy nestaval Stavoservis BA š.p. Od samého začiatku to bola štátna investícia. Jasný dôkaz dala jedna z likvidátoriek JUDr. Gyökeresová, ktorá pre nás urobila aspoň to, že spísala všetok majetok Stavoservisu BA š.p. v likvidácii a chcela pre nás obyvateľov, aby konečne sa sídlisko usporiadalo. Ponúkla tento celý balík pozemkov a stavieb magistrátu za 1,- Sk. A práve tie sporné parkoviská tam vôbec nie sú uvedené. Prečo??? Práve Magistrát hl. mesta BA listom zo dňa 20.04.2006 oslovil MČ Raču so žiadosťou o stanovisko ku kúpe týchto všetkých pozemkov. MČ Rača súhlasila. Následne mestské zastupiteľstvo hl. mesta BA dňa 06.07.2006 schválilo uznesením č. 1101/2006 odplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve SR v správe Stavoservisu BA š.p. v likvidácii a tiež dalo súhlasné stanovisko. Súhlasilo ešte Ministerstvo výstavby, ale zastavilo sa to na Ministerstve hospodárstva. Celý súpis majetku je možno nájsť na internete.

Horor pokračuje ďalej???? Po ukončení výstavby a po kolaudácií jednotlivých objektov v rokoch 1985 – 1992, teda po 1.a 2. etape, neboli odovzdané inžinierske siete (rozvody vody, kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová, verejné osvetlenie) a taktiež komunikácie nikdy neboli kompletne odovzdané do majetku a správy magistrátu a taktiež nikdy nebol urobený vklad objektov komunikácií, parkovísk a chodníkov do Katastra nehnuteľností. Tento problém sa týka všetkých domov na sídlisku, pretože aj domy č. 14/A, 32, 34 (3. etapa) sa pripojili na neusporiadané siete a komunikácie. V tých rokoch okolo 1988 – 1992, ako všetci dobre vieme, rezonovali iné problémy. Mladé sídlisko sa nezaoberalo tým, že GIB veci nechal tak a nikdy ich neusporiadal. Až zmena zriadenia odkryla množstvo problémov, ktoré vyústili až úplného neporiadku.

Čo sa malo urobiť a neurobilo sa?? Jednoznačne problémom zostali niektoré parkoviská, inžinierske siete , chodníky a taktiež obslužné prístupové komunikácie k bytovým domom, ktoré mali byť po kolaudácií odovzdané hl. mestu SR a zatriedené ako MK III. a IV. triedy a zverené pod správu MČ BA Rača. Nakoľko tieto komunikácie nikdy neboli ani zakreslené do katastra nehnuteľností, likvidátor predával pozemky pod komunikáciami, parkoviskami a chodníkmi ako nezaťažené, nezastavané pozemky formou verejnej dražby. A tak sa stalo, že sa vydražila aj prístupová cesta do sídliska (vstup okolo Demaru), tiež prístupová cestu k domu č. 28 + niektoré kontajnerové miesta.

Obyvatelia sídliska dobre vedia, že komunikácie nik nespravuje ani v zime ani v lete. Sneh ešte nikdy neodhrnul žiadny stroj. Správcovia bytov (na sídlisku je ich 5) majú určite dostatok podkladov, koľko obyvateľstvo zaplatilo za 8 havárií vody na sídlisku. Do dnešného dňa sú neupravené miesta, nakoľko tie sa nikdy nedali do pôvodného stavu. Nemôžeme si donekonečna myslieť, že sa nič neudeje, nakoľko sídlisko starne a je teda pravdepodobné, že sa havárie budú opakovať.

Prečo sa nič nedialo??? Na základe dokladov, ktoré máme k dispozícií, právne neusporiadaný stav spôsobil investor stavby (2. etapa), teda VHMB, terajší GIB. Prečo Ing. Zálešáková ako riaditeľka toľké roky nekoná je nám záhadou, a to napriek tomu, že my obyvatelia sme jej písali nejeden list. Nakoľko GIB je organizácia, ktorá je zriadená hl. mestom SR, je aj kompetentná tento stav riešiť. Uvedená riaditeľka účelovo odpovedá tak, aby nemusela hľadať dokumenty z minulosti. Neobjasňuje veci, len vytrvalo čaká, že sa to utrasie, ľudia sa vyčerpajú a dajú pokoj. Pokiaľ sa uvedený stav nepreverí, nevzdáme sa a budeme bojovať všetkými prostriedkami, aby sme prinútili úradníkov konať. Stavba, ktorou je teleso komunikácie s dažďovou kanalizáciou, parkoviskami, chodníkmi bola postavená spolu s bytovými domami, existuje na ňu stavebné povolenie, je účtovne vedená v majetku GIB-u, podklady k stavbám, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia , zápisy o odovzdaní stavby, pôvodné geometrické plány, množstvo dokladov, ktoré sme mali možnosť vidieť, sú v archíve na GIB-e.

V r. 2009 niektorí obyvatelia vedeli o problémoch na sídlisku, riešili tento stav, ale nepodarilo sa im posunúť veci dopredu. Preto sme my obyvatelia teraz rozbehli akciu o dosť agresívnejšie. Neustúpili sme zo svojich predsavzatí (a tlak bol veľmi silný) hlavne preto, že by sa potichu vyriešili len sporné parkoviská, počet 102 ks (ľudia by sa dohovorili s BSG alebo s MČ Rača a všetko ostatné by ostalo po starom).

Preto obyvatelia, čo ste sa na sídlisko nasťahovali neskôr, prosím, robíme, čo sa dá, čo je v našich silách, aby sme v konečnom dôsledku zvýšili hodnotu našich bytov, upratali konečne bodrel z čias socializmu a zo začiatku 90. rokov. Riešime skutočne problémy všetkých domov a posun bol už len v tom že starosta pripustil, že konečne bude riešiť komunikácie a inžinierske siete.

Firma BSG sa bude brániť, my obyvatelia ju chápeme, naša priorita nie je ísť proti nim. Bohužiaľ ani oni nemajú podklady, ktoré očakávame, aby sa potvrdilo, na základe akých dokladov sa uvedené parkovacie státia dostali do dražieb a či likvidátor mal vôbec uvedené parkovacie státia v majetku.


Stále je naša priorita riešiť celé sídlisko komplexne a tak zvýšiť kvalitu života pre domy č. 14, 14/A, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára