Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.2.18
0
Nadväzne na predchádzajúci článok k téme „nevysporiadané pozemky“, ktorým poukazujem na neoprávnený protiústavný a protizákonný zásah do vlastníckych práv vlastníkov pôdy, pozemkov v k. ú. Rača, lokalita Rinzle, vinice s p. č. 1721/1 a 1721/2, ako aj ornej pôdy a trávnatých porastov, bez zákonného vysporiadania sa MÚ Rača s vlastníkmi pôdy, sa už pravdepodobne stalo zaužívaným pravidlom dokonca aj v oblasti poriadku a vysporiadania platenia daní. A pod heslom „daň za pozemky nech platí pôvodný vlastník, ale využívať ich bude ten, komu už sú či ešte len budú rôznymi kšeftami prideľované“.


Možno sa mnohí tak ako ja pýtajú: Čo na to Daňový úrad, či Finančná správa? Nepožadujú od MÚ oznámiť každú zmenu vo vlastníctve pozemkov? Možno áno, možno nie. Dokonca ani vlastník pozemku, aj keby chcel, keď nie je o zmene svojho pozemku informovaný, nemôže si túto svoju občiansku povinnosť splniť. A verte, že častokrát vlastník platí dane aj za už niekedy stratené pozemky, alebo u ktorých bola výmera rôznymi kúzlami znížená niekedy dosť podstatne, dokonca aj zmenené č. listu vlastníctva, o čom vlastník nič nevie a často sa to dozvie iba náhodou. Možno budem veľmi sarkastická, keď poviem, že až pri dedičskom konaní, keď zomrie člen rodiny. Len vtedy nastanú ďalšie problémy, lebo dedičia nemajú v rukách právoplatné doklady, lebo tieto má v rukách kde-kto.

Dúfam, že si niekto tieto moje riadky všimne, myslím na inštitúcie štátnej kontroly a začne jednať, ktorej na požiadanie budem môcť predložiť veľmi zaujímavé doklady najmä z dávnejšej minulosti.

Záverom podávam touto cestou „Žiadosť o poskytnutie informácie podľa podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a žiadam o kvalifikovanú a záväznú odpoveď od povinných osôb a poslancov:

1.    Či sa konečne vlastníci svojich pozemkov dožijú finančného vysporiadania za pozemky, ktoré im boli neoprávnene (protizákonne) a bez ich vedomia vyvlastnené, či im bude poskytnutá náhrada za doposiaľ odvádzané dane za pozemky, ktoré boli a sú v užívaní iných neznámych osôb.

2.    Kedy sa aj na MÚ-Rača pri riadení obce a v styku s občanmi – vlastníkmi pozemkov, začne rešpektovať Ústava SR, zákony SR a EÚ, ako aj všeobecne záväzné normy, nariadenia a ľudské práva.

Ing. Daša Ostertágová

0 komentárov:

Zverejnenie komentára