Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

19.2.18
0
Založenie spoločnosti Družstvo s r. o., výstavba a vysvätenie budovy, éra kultúrneho stánku, nútená správa, ochotnícke divadlo v 50. rokoch, zmena na kino, chátranie, nedôstojný 30-ročný nájom spoločnosti Villa Vino Rača a. s., ... zánik?


Pred sto rokmi pozemky v centre Rače – vo Výhone (dnes Detvianska ulica) – vlastnili veľkostatkári z Vajnôr František a Jozef Sprinzl. Predmetné vlastníctvo zdedili po svojich predkoch. V roku 1925 začali pozemky rozpredávať ako stavebné parcely. Už v tom čase vedeli, že vlastníctvo v centre obce má iné ako poľnohospodárske využitie a patrične sa podľa toho správali. Pozemok vo výmere 5 árov v roku 1925 predali za necelých 7 000,- Kč. Následne v roku 1933 záhradu vo výmere 870 m2 predali za 33 866,- Kč. Keď potom v roku 1939 predávali pozemky vo výmere 26 árov 54 m2 do vlastníctva družstvu Katolícky kultúrny dom Andreja Hlinku Družstvo s r. o. Račištorf, kúpna cena bola 170 000 Ks.

12. februára 1939 Račištorfania zvolali schôdzu o potrebe výstavby katolíckeho kultúrneho domu. 19. marca 1939 založili Družstvo s r. o. pre stavbu katolíckeho kultúrneho domu a na zakladajúcom valnom zhromaždení zvolili správu „Katolíckeho kultúrneho domu Andreja Hlinku Družstvo s r.o. v Račištorfe“. Do správy boli zvolení: dekan Vojtech Rudroff (predseda), Rafael Ivanič, Michal Krištofič, Augustín Pajdlhauser, Rudolf Štefánek, Alojz Luknár a Štefan Drobný. Do dozorného výboru boli zvolení: Teodor Beladič, Augustín Mayer, Róbert Procházka, Ing. Ľudovít Lednár a Jozef Strelka.

Nový kultúrny dom postavili na pozemku býv. veľkostatkára Mórica Sprinzla, od ktorého bol v roku 1939 odkúpený v celom rozsahu aj s príslušenstvom za 170.000,- Ks. Zaplatené úpisy od občanov boli 90.000,- Ks. Tí, ktorí nemohli dať peniaze, mohli si vklad odpracovať pri výstavbe. Príspevok Obecného výboru a dary činili 10.000,- Ks, Slovenská krajina prispela 30.000,- Ks, zvyšok bola hypotéka, ktorá bola podľa výpisu z Pozemkovej knihy do roku 1945 splatená. Súčasne s výstavbou KKD sa uskutočnila náročná terénna úprava: regulácia, prekrytie potoka a vyrovnanie výškového rozdielu Výhonu (dnes Detvianska ulica).

12. septembra 1941 členom Družstva s r. o. a pozvaným hosťom v novom kultúrnom dome premietli filmy „Jánošík“ a „Trvalé svetlá“. 13. septembra večer bola na otváracom predstavení v novom kine premiéra filmu „Trikrát svadba“ za účasti zástupcov spolkov a úradov. 14. septembra sa konala slávnostná posviacka KKD Andreja Hlinku a jeho odovzdanie verejnosti. KKD mal javisko s orchestriskom, pre ochotnícke divadlá jedno z najmodernejších. 1. októbra založili divadelný odbor pri MO MS so zámerom združiť všetkých divadelných ochotníkov z rôznych spolkov.

12. apríla 1942 bol namiesto zomrelého Vojtecha Rudroffa za predsedu KKD zvolený Rudolf Štefánek, za podpredsedu Martin Lednár, za tajomníka Dr. Jozef Čerňan, za pokladníka vinohradník Michal Krištofič, za predsedu dozorného výboru vinohradník Teodor Beladič. 10. mája sa na novom javisku KKD hralo prvé divadelné predstavenie, hra „Marína Havranová“ od J. Stodolu, v réžii vdp. Karola Cibiru, kaplána, a Ľudovíta Číka. Scéna stála vyše 12.000,- Ks. 14. mája sa predstavenie opakovalo. 8. – 14. novembra sa v KKD konala „Výstava slovenskej knihy“, prišli aj spisovatelia Ľudo Zúbek, Emil Rusko, Ján Smrek, Dr. Ján Rob Poničan, Rudolf Dilong, František Hečko.

10. a 17. januára 1943 ochotnícky divadelný krúžok uviedol divadelnú hru „Škriatok“ od Ferka Urbánka v réžii Ing. Ľ. Lednára, 16. mája divadelnú hru „Petrolej“ v réžii J. Čerňana. 2. júna Salónny orchester pod vedením Mikuláša Vernera, riaditeľa meštianskej školy, usporiadal v KKD ľudovú akadémiu. 19. decembra ochotnícky divadelný krúžok uviedol divadelnú hru (drámu) „Matka“ od Barč-Ivana v réžii J. Čerňana.

V januári 1944 sa predstavenie divadelnej hry „Matka“ opakovalo. 5. a 12. marca ochotnícky divadelný krúžok uviedol divadelnú hru „Ženský zákon“ od Jozefa Gregora-Tajovského. 19. marca Združenie evanjelickej mládeže zahralo divadelnú hru „Keď jubilant plače“ od I. Stodolu. 25. marca MO MS a KOKD usporiadali kultúrny večierok. Účinkovali: Salónny orchester MO MS, spevokol VATRA, recitátorky odb. učiteľka Viera Porubjaková a učiteľka Helena Hrušovská. 10. a 16. apríla ochotnícky divadelný krúžok uviedol divadelnú hru „Ekvinokcia“ od J. Vojnoviča. 4. mája sa konali Štefánikove oslavy, so spevnými číslami v podaní spevokolu meštianskej školy pod vedením odb. učiteľky Viery Porubjakovej.

2. novembra 1945 Národný výbor v Račištorfe Výmerom č. 4202/45 uvalil národnú správu na KKD Družstvo s r. o. a Národná správa ho zápisnicou prevzala o štyri dni neskôr. V roku 1955 Výmer Povereníctva kultúry určil rozsah poštátnenia pôvodného vlastníctva členov družstva KKD. Jednalo sa o nehnuteľnosti zapísané v pozemkovej knižnej (PK) vložke č. 587, zamerané novým geometrickým plánom v úhrnnej výmere 1285 m2, na ktorých sa nachádzala budova kina spolu so všetkým súvisiacim prevádzkovým zariadením, a domovnícky byt. Zvyšná výmera pozemkov, ktoré neboli postihnuté poštátnením a na ktorých sa nachádzali pivnice, starý hostinec a hospodárske budovy, ostali zapísané v PK vložke č. 587.

V roku 1957 došlo uznesením súdu na základe geometrického rozdeľovacieho plánu k novému rozdeleniu pozemkov v úhrnnej výmere 24 árov 62 m2 tak, že dvor a dom na pozemku parc. č. 727/3 a záhrada pozemok parc. č. 728/1 v celkovej výmere 11 árov 77 m2 ostávajú zapísané v PK vložke č. 587 na pôvodného vlastníka – KKD. Pozemky parc. č. 727/1 dom a dvor ako i pozemok parc. č. 727/2 – budova KKD a dvor vo výmere celkom 12 árov 85 m2 sa preniesli zápisom vlastníckeho práva na Československý štát – Československý štátny film. Predmetný pozemok budove zabezpečoval prevádzkovo-technické zázemie.

V budove KKD neskôr sídlilo kino Nádej, dnes ju má v nájme do roku 2038 spoločnosť Villa Vino Rača a. s. a využíva ju ako sklad fľašiek a predajňu Salón vín.

Ľudovít Havlovič

Ingrid Vanerková

0 komentárov:

Zverejnenie komentára