Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

18.2.18
0
Vo februári budú račianski poslanci – v prípade, ak starosta Pilinský opakovane už tretíkrát zaradí bod odpredaj pozemkov spoločnosti Villa Vino Rača – rozhodovať o tom, či si centrálna časť Rače pri bývalom kine Nádej a Družstevnom dome Račan zachová svoju tvár tak ako ju desaťročia poznajú Račania, alebo dajú zelenú novému vlastníkovi pozemkov, ktorý ich môže využiť v súlade s územným plánom...

Časť pozemkov v tejto lokalite vlastní spol. Villa Vino Rača a ostatné pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta (v správe našej mestskej časti) a vo vlastníctve SR (v správe Okresného úradu). Spoločnosť Villa Vino Rača (ďalej „VVR“) má s našou mestskou časťou uzatvorenú dlhodobú nájomnú zmluvu k pozemkom, ktoré využíva. Táto nájomná zmluva prináša našej mestskej časti pravidelný ročný príjem z prenájmu pozemkov a spol. VVR istotu, že sa jedná o dlhodobý prenájom, ktorý garantuje, že spol. VVR môže tieto pozemky užívať.

Spol. VVR sa však v roku 2017 rozhodla, že pozemky hlavného mesta v správe našej mestskej časti má záujem nadobudnúť do svojho vlastníctva. Na Miestny úrad v Rači bola postúpená žiadosť o odpredaj predmetných pozemkov. Celkom prirodzene prichádza na rad otázka – prečo. Prečo má zrazu VVR záujem zaplatiť naraz celú čiastku za kúpu pozemkov, ak doteraz VVR vyhovovalo platiť ročné nájomné?

Prečo sa starosta Pilinský tak snaží, aby poslanci odpredaj pozemkov pre VVR schválili? Prečo vopred do rozpočtu Rače na rok 2018 vložil položku – príjem z predaja nehnuteľného majetku VVR? Nemohol predsa vedieť, či poslanci odpredaj pozemkov schvália.

Starosta argumentuje príjmom z predaja pozemkov VVR. Akosi však „pozabudol“, že rozhodnutím poslancov bol zaviazaný, aby zabezpečil príjem z predaja pozemkov pod Radničným námestím. A tu už vravíme o čiastke v státisícoch eur.

Prečo na decembrovom zastupiteľstve „zahral na city“ poslancom, keď im vysvetlil, že na ZŠ Tbiliská je potrebné vybudovať výťah pre zdravotne znevýhodneného školáka a ak by mal peniaze z predaja pozemkov VVR, tak by bol aj výťah? (Pozn.- za ostatné tri roky pracoval starosta s rozpočtom cca. 30 miliónov EUR a investícia do výťahu predstavuje 50 tis. EUR, takže argumentácia príjmom z predaja pozemkov VVR je účelová a veľmi smiešna – ak by mal reálny záujem, debarierizácia školy už mohla byť zrealizovaná v rámci priorít a problém zdravotne znevýhodnených žiakov by tak bol už definitívne vyriešený).

Prečo toľko iniciatívy zo strany pána starostu v prospech predaja pozemkov pre spol. VVR? Zvlášť, ak sa v písomnom stanovisku Peter Pilinský vyjadril – citujem: „Starosta mestskej časti nie je oprávnený urobiť si vlastný úsudok o odpredaji a v tom zmysle vybaviť žiadosť... ale je povinný predložiť doručenú žiadosť na rokovanie miestneho zastupiteľstva, aby ono rozhodlo, ako bude vybavená“. Miestne zastupiteľstvo rozhodlo už dvakrát – o jednej žiadosti! Vo svetle týchto argumentov konanie starostu ani nevyžaduje ďalší komentár.

Na ostatnom miestnom zastupiteľstve k téme odpredaja pozemkov zaznela aj argumentácia – zabezpečme prístup k budove bývalého kina Nádej a ostatné pozemky môžeme odpredať. Táto argumentácia je len veľmi sofistikovanou snahou odvrátiť pozornosť poslancov od hlavného problému – možnosti zbúrať budovy, ktoré sa tu v súčasnosti nachádzajú (napríklad Družstevný dom Račan a rad rodinných domov na ulici Pri vinohradoch vo vlastníctve VVR) a začať výstavbu, ktorú povoľuje územný plán.

Starosta aj račianski poslanci sú si vedomí, čo umožňuje územný plán v tejto lokalite. Ak poslanci schvália odpredaj pozemkov, tak už by novému vlastníkovi pozemkov prakticky nič nebránilo v tom, aby sa mohli začať búracie a stavebné práce...

Martin Rybák
obyvateľ Závadskej ul.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára