Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

14.2.18
0
Stavebný úrad zverejnil na svojej stránke územné rozhodnutie, ktoré by navýšilo budovu IPOS oproti NKD o dve podlažia bytov.  Do 16.02.2018 môžu voči tomuto rozhodnutiu podať odvolanie vlastníci bytov Kubačova 1,3,5,7,9,11. Nakoľko nie som, a podľa zákona ani nemôžem byť, v tomto prípade účastník konania, vypracoval som pre nich nasledovné odvolanie. Je možné ho zasielať poštou na adresu Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21,831 06 Bratislava alebo zaniesť do podateľne. Ak nevlastníte nehnuteľnosť na adres Kubačova 1,3,5,7,9,11, ale poznáte tam niekoho, pošlite mu prosím tento článok. Ďakujem.
Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača
Kubačova 21
83106 Bratislava


V Bratislave dňa XX.02.2018


Vec: Odvolanie voči rozhodnutiu o umiestnení stavby č.j.: 799/699/2018/UPSP-PR zo dňa 03.01.2018 „POLYFUNKČNÝ OBJEKT“ na pozemku p.č. 891/72, :/73, :/202, k.ú. Rača

Týmto podávam ako účastník konania – vlastník nehnuteľnosti (vyberte podľa správnosti) popisná adresa Kubačova 1, stojacej na pozemku 891/28, k.ú. Rača/ Kubačova 3, stojacej na pozemku 891/27, k.ú. Rača / Kubačova 5, stojacej na pozemku 891/26, k.ú. Rača /Kubačova 7, stojacej na pozemku 891/25, k.ú. Rača/ Kubačova 9 , stojacej na pozemku 891/24, k.ú. Rača/ Kubačova 11, stojacej na pozemku 891/23, k.ú. Rača odvolanie voči rozhodnutiu o umiestnení stavby č.j.: 799/699/2018/UPSP-PR zo dňa 03.01.2018 „POLYFUNKČNÝ OBJEKT“ na pozemku p.č. 891/72, :/73, :/202, k.ú. Rača

K danému rozhodnutiu mám tieto zásadne námietky:
1. Predmetná stavba a jej umiestnenie nie je v súlade so záujmom obyvateľov danej lokality. Jej navrhovaná výška 4 podlažia je v rozpore s uličnou čiarou Barónka, objemovo je nevhodná aj vo vzťahu k Nemeckému kultúrnemu domu a urbanisticky pôsobí na danom námestí neprimerane. Požadujem zníženie objemu a podlažnej plochy.


2. Danú stavbu považujem za povolenú v rozpore s územným plánom Hl. mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov, nakoľko v predmetnom území je funkčný kód 202 – občianska vybavenosť lokálneho významu a ten neumožňuje vyšší podiel bytov ako 30%. Podľa schváleného povolenia sa však majú bytové jednotky nachádza na dvoch podlažiach zo štyroch, čo je 50% stavby. Podľa viacerých rozhodnutí nadriadených orgánov (napr. rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 13415/2016/B625-SV/24515/Pek z 30.09.2016 – dostupné: http://www.cunovo.eu/wp-content/uploads/1343-2016-VV-Rozhodnutie-MDVaRR.pdf) prináleží záväzne sa vyjadrovať k tomu, či návrh na umiestnenie stavby je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, v zmysle §   37 ods. 2 iba stavebnému úradu a nie Hlavnému mestu SR Bratislava.3. Mám za to, že predmetné územné rozhodnutie č.j.: 799/699/2018/UPSP-PR zo dňa 03.01.2018 „POLYFUNKČNÝ OBJEKT“ na pozemku p.č. 891/72, :/73, :/202, k.ú. Rača bolo vydané v rozpore so zákonom, nakoľko nebola splnená požiadavka §38 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákona), podľa ktorej musí navrhovateľ k pozemku preukázať vlastnícke alebo iné právo resp. súhlas vlastníka. Parcela č. 891/138, k.ú. Rača je kľúčová vo vzťahu k napojeniu daného zámeru na miestnu komunikáciu (vjazd a výjazd vozidiel), je teda potrebný vyslovený súhlas vlastníka s umiestnením stavby resp. povolenie vjazdu na samotnej parcele. Tento súhlas nie je možné zamieňať s prípadným samotným súhlasom o umiestnení stavby uvedený napr. v záväznom stanovisku Hl. mesta SR Bratislavy k stavbe.

4. Požadujem jasne stanoviť, že súčasné parkovisko vybudované pred stavbou na pozemku 891/138, k.ú. je verejné parkovisko (súčasť miestnej komunikácie) a nie je súčasťou navrhovanej stavby. To, že nie je súčasťou stavby v územným rozhodnutí je zrejmé už s výkresu situácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia. Požadujem v zmysle toho prepočítať potrebný počet parkovacích miest v zmysle STN 736110/Z2.


5. V danom zámere nie je prakticky žiadna zelená plocha, požadujem preveriť index zelene a jeho splnenie v zmysle príslušných noriem.


6. V danom zámere žiadnym spôsobom nie je riešené umiestnenie kontajnerového stojiska na odpad – žiadam jeho umiestnenie priamo na pozemkoch navrhovateľa.


Z dôvodu vyššie uvedeného žiadam o vrátenie predmetného zámeru „POLYFUNKČNÝ OBJEKT“ na pozemku p.č. 891/72, :/73, :/202, k.ú. Rača“ na nové územné konanie, kde budú vo výrazne vyššej miere zapracované pripomienky obyvateľov a majiteľov bytov Kubačova 1,3,5,7,9,11 – prioritne bude výrazne znížený objem celej navrhovanej stavby.

Meno a priezvisko plus podpisPripomienky spracoval Michal Drotován 

0 komentárov:

Zverejnenie komentára