Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.3.22
0
Vážení občania, návštevníci lesa,
všetci, ktorí sa vyberiete na prechádzku, za športom alebo venčiť svojich domácich miláčikov do lesa, prechádzate územím súkromných vlastníkov vinohradov, záhrad i lesov, až sa cez urbárske súkromné lesy dostanete do lesov obecných. Nie je možné, aby nezainteresovaná osoba vedela, čo komu patrí, čo je ako evidované na obhospodarovanie či využívanie, no malo by byť minimálne slušné šíriť informácie overené, pravdivé, nevyvolávajúce neodôvodnené zlé nálady medzi ľuďmi.
A práve také sa stalo urbárnikom, a preto oznamujem nasledovné:
V pondelok 14. marca 2022 v extraviláne Rače na súkromných pozemkoch podielových vlastníkov Urbár Rača, pozem. spol. v lokalite Jahodovisko – Kopanice v Hone boli odborne spôsobilou osobou označené stromy, ktoré boli následne zmerané vo výške ako predpisuje príslušný zákon. Na základe takto získaných podkladov je vytvorená tabuľka, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť žiadosti na Okresný úrad Odbor SŽP – Úsek ochrany prírody a krajiny. Na základe Rozhodnutia príslušného Odboru bude následne vykonaná činnosť v zmysle vydaného povolenia.
Odôvodnenie nášho konania:
Na jeseň roku 2020 nás oslovili vlastníci nehnuteľností v lokalite Milligrund, ktorí na prístup ku svojim nehnuteľnostiam postaveným i s povolením príslušného stavebného úradu (i bez) využívajú prístup od Potočnej ulice. Predmetný úsek lesnej cesty postavenej pred r. 1989 na pozemkoch štátu, obce Bratislava, i urbárskych pozemkoch nebudú môcť naďalej používať, nakoľko Mestské lesy Bratislava im oznámili, že plánujú osadiť na Okrajovke rampy a týmto vlastníkom bolo doporučené riešiť prístup s Urbárom. Pred rokom sa z podnetu nášho spoločenstva uskutočnilo stretnutie za účasti – vedúca stavebného úradu p. Mrvová, riaditeľ ML Bratislava p. Dobšovič a predsedníčka Urbár Rača p. Vanerková. Výsledkom bolo preukázanie vlastníckych hraníc, aby si zainteresovaní priamo v teréne vedeli predstaviť situáciu, ktorú navrhli ako riešenie problému tretích osôb bez nášho vedomia a že bez spoluúčasti všetkých dotknutých sa prístup nedá realizovať iba zo strany a už vôbec nie na náklady súkromných vlastníkov urbárskych lesov. Príslušné orgány verejnej správy doteraz problém neriešili, čo nevieme ovplyvniť, no začali sme riešiť územie v našom vlastníctve. Cieľom je umožniť prístup k nehnuteľnostiam i tretím osobám, legalizovať parkovanie pre užívateľov urbárskych pozemkov v území, začína sa nové nájomné obdobie, ako i pre obyvateľov neoprávnene parkujúcim na našich pozemkoch. Samozrejme, snahou je zabrániť tvorbe skládok komunálneho a biologického odpadu. Všetku činnosť ako vlastníci územia realizujeme z vlastných zdrojov.
Agátom, právam občanov a návštevníkov lesa a povinnostiam vlastníkov pozemkov sa venovali viacerí občania celý týždeň. Budem rada, ak takto všímavých návštevníkov lesa budeme mať i v budúcnosti a predovšetkým, keď budú iní vyvážať smetie/odpad nielen na naše pozemky a budú bez povolenia jazdiť MTV po lesných cestách. Agáty sa objavili i na FB a autorovi sa podarilo podať v skutku za priehrštie informácií, ktoré spolu vzájomne vôbec nesúvisia s územím ani vlastníctvom ani spôsobom obhospodarovania.
Pripájam link na príspevok venovaný rúbaniu stromov agátu zo dňa 18. marca 2022:

Autor príspevku si mohol všimnúť a zverejniť nám ostatným i odvrátenú stránku lokality – a to, že popri stromoch, na ktorých mu tak záleží, parkujú autá obyvateľov z okolitých domov a chát, ktorí si tam vytvorili smetisko a miesta na uloženie prebytkov zo svojich či prenajatých pozemkov.
Nie som presvedčená, že ochrana prírody a ŽP je o nerúbaní stromov.
 
Ingrid Vanerková
Urbár Rača, pozem. spol.0 komentárov:

Zverejnenie komentára