Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

2
Dobrý deň, ak máte pocit, že stavebný úrad (SÚ) v Rači vás nejakým spôsobom ako účastníka konania opomenul alebo máte akékoľvek pripomienky, môžete sa kedykoľvek obrátiť na nadriadený orgán Okresný úrad (OÚ) Bratislava, prípadne na Okresnú prokuratúru BA 3. Čítal som vaše články, ale neviem z nich vydedukovať, v čom konkrétnom ide o pochybenie. Je tam sled často na seba nenadvãzujúcich viet a dokonca konšpirácii. Obviňujete tam dokonca zamestnancov MČ z nejakého falšovania a pod. Zo zákona máte v takom prípade povinnosť niečo také nahlásiť na polícii aj s predložením dôkazov z vašej strany. Odporúčam Vám v prípade akýchkoľvek pochybnosti obrátiť sa na OÚ Bratislava alebo príslušnú prokuratúru. Ak to správne čítam, tak ste tam odvolanie podali, takže OÚ Bratislava rozhodne. Píšete, že v danej lokalite máte dom – podľa katastra ste však vlastníčkou pozemku, kde nie je umiestnená žiadna budova. Priložili ste tu posledný list, kde bola aj stavebná inšpekcia – čo konkrétne je však v tom liste už neuvádzate. A čitateľovi to teda tiež nie je jasné. V predošlým článkoch ste písali, že je škandál, že územný plán v tejto lokalite umožňuje stavať rodinne domy – dané sa týka ale aj domu nad Vašim pozemkom (Alstrova 2D). Dané zmeny ÚP tam umožnili výstavbu v minulosti, na to SÚ nemá žiaden vplyv. Michal Drotován.
Dobrý deň, pán Ščibrany,
žiadam Vás o doslovné uverejnenie tohto môjho článku. Ubezpečujem Vás, že ku každej vete a každému príspevku mám dostatok písomnej i foto-dokumentácie, ktorá bola poslaná na OÚ Bratislava, a t. č. je už kompletne na stavebnom úrade (SÚ). Pánovi starostovi odporúčam, aby si spisový materiál vo veci „RD Alstrova s dvoma bytovými jednotkami a Alstrova 2” vyžiadal. Dáša Ostertágová.
(1) S mediálnym expertom sme dnes preštudovali všetky moje články, príspevky, ako aj mnohé žiadosti adresované v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. starostovi MČ-Rača Mgr. Drotovánovi a vedúcej stavebného úradu (SÚ) Ing. Andrei Mrvovej, ktorými som upozorňovala na nečinnosť a súčinnosť SÚ pri riešení vo veci stavby „RD Alstrova s dvoma bytovými jednotkami stavebníka a vlastníka Vladimíra Janka. Ani v jednom prípade sme nenašli tie klamlivé údaje, ktorými zavádzajúco mňa ako starosta MČ Bratislava-Rača osočujete. Osočovanie a ponižovanie mojej už vekovo chránenej osoby, ktorá má za sebou vysoko takmer 50-ročnú odbornú riadiacu a publikačnú prácu (5 vydaných odborných kníh + 2 vydané v zahraničí, niekoľko desiatok skrípt, odborných a výskumných prác, článkov, ktorých bolo na stovky, považujem za účelovo mierené šikanovanie, s úmyslom mňa, Ing. Dašu Ostertágovú a môjho syna RNDr. Juraja Ostertága, poškodiť a znechutiť. Veľmi ste sa pomýlili. Odporúčam Vám, pán starosta Mgr. Drotován, ak nerozumiete slovenským výrazom a vetným spojeniam, aby ste si dôkladne preštudovali „Encyklopédiu Slovenského jazyka.“
(2) Stavebník Vladimír Janko „Výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu” (list č. 636/962/2021/SU-RAA zo dňa 07.01.2021), aby v zmysle § 102 ods. 5 stavebného zákona s okamžitou platnosťou zastavil všetky stavebné práce na stavbe „RD Alstrova s dvoma bytovými jednotkami“, ignoroval a naďalej stavebné práce vykonával v rozpore so stavebným povolením č. 9993/1806/2019/SU-MRV zo dňa 30.05.2019, teda bez stavebného povolenia. Starosta aj vedúca SÚ boli na túto situáciu niekoľkokrát písomne upozornení, avšak vaša reakcia na takéto porušovanie zákonov nebola žiadna – bola skôr súčinná.
(3) Miesto toho, aby vedúca SÚ aj Vy, starosta, stavebníka V. Janka na nedodržanie opatrenia uloženého Výzvou ŠSD upozornili, vedúca SÚ poslala s vedomím starostu dňa 25.03.2021 na môj pozemok p. č. 1683/443 k. ú. Rača na obhliadku štátny stavebný dohľad za účelom zistenia, aké oplotenie na tomto mojom pozemku (vinici-vinohrade) staviam-realizujem. Podotýkam, že vinicu-vinohrad revitalizujem (dúfam, že viete, čo to je). Miesto stavby plotu tam ŠSD zistil výsadbu 40 ks mladých sadeníc viniča-hrozna. Závery zo „Zápisnice orgánu štátneho stavebného dohľadu“ vrátane fotodokumentácie č. 7065/14372021/SU-BAJ z 12.05.2021 na stavbe „Oplotenie pozemku registra “C” KN p. č. 1683/443“ SÚ doposiaľ (t. j. do 06.02.2022) neriešil.
(4) Stavebný úrad ani po dvojnásobnom opakovaní ŠSD v dňoch 09.06.2020 a 18.06.2020 nezistil, že stavebný objekt „RD Alstrova s dvoma bytovými jednotkami” nie je realizovaný v súlade s predmetným stavebným povolením č. 9993/1806/2019/SU-MRV z 30.05.2019.
(5) Preto som požiadala Slovenskú stavebnú inšpekciu Inšpektorát Bratislava (ďalej SSI IB), ktorá pri opätovnom premeraní zistila, že „Pri uskutočňovaní stavby “RD Alstrova s dvoma bytovými jednotkami” nebola dodržaná odstupová vzdialenosť 3,55 m od pozemku p. č. k. ú. Rača, situačne je posunutý južným smerom o 8,86 m, ale vzdialenosťou 5,13 m stavebne zasahuje na pozemok 1683/59“. Okrem toho SSI IB listom č. 147/2021 z 10.09.2021 oznámil, že poverení zamestnanci SSI IB ako orgány ŠSD vykonali na stavbe RD Alstrova s dvoma bytovými jednotkami nachádzajúcej sa na pozemkoch 1683/727, 1683/728, 1683/729.1683/730, 1683/721, 1683/750, a č. p.1683/59 v k. ú. Rača obhliadku. ŠSD pozostával z miestnej obhliadky dňa 17.09.2020 a dňa 12.12.2020 a kontroly súvisiacich dokladov. Porovnaním skutočnej realizácie stavby s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a jej zameraním zakresleným do katastrálnej mapy zistili, že stavebník na predmetnej stavbe vykonal zmeny, preto SSI IB ako orgán príslušnej štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a bývania začal voči stavebníkovi priestupkové konanie podľa ustanovenia § 106, ods. 3, písm. b. zákona 50/1976 Zb. pre dôvodné podozrenie, že svojím konaním porušil ustanovenie § 48 ods. 1 v spojení s ustanovením § 66 ods. 1 zákona 50/1976 Zb.
Záver SSI IB obsahuje zistenie, že pri výkopových prípravných prácach pre “RD NM” zo strany pozemku stavebníka Vladimíra Janka p. č.1683/699, 1683/59, 1683/73 prišlo k značnému poškodeniu pozemku p. č. 1683/443 k. ú. Rača zaprášením, k čiastočnému zosuvu pôdy a poškodeniu viniča. Zároveň bolo zistené, že pri výkopových prácach boli na tomto pozemku odstránené Geodetickou Kanceláriou SLEMI, Geodézia s.r.o., červenou farbou označené kolíky, ktoré určovali hranicu medzi našimi pozemkami, t. j. mojím pozemkom p. č. 1683/443 k. ú. Rača a pozemkami stavebníka a vlastníka Vladimíra Janka p. č. 1683/699, 1683/59 a 1683/73.
Priestupkové konanie bolo ukončené 15.02.2021 a listom SSI IB 62-003 z 29.01.2021 postúpené stavebnému úradu MČ Bratislava-Rača na ďalšie konanie, v zmysle ustanovenia § 102 ods. 1, zákona 50/1976 Zb.
Podotýkam, vážený pán starosta, že SÚ ani v jednom prípade doposiaľ nekonal a bol súčinný so stavebníkom.
(6) Listom č. j. 857/363/2022/SU-LU zo dňa 24.01.2022 mi bol dňa 30.01.2022 poštovou doručovateľkou doručený list „ROZHODNUTIE“ o umiestnení stavby spojené so stavebným povolením na stavbu „RD NM“. V rozpise doručuje sa účastníkom konania nebol opätovne (tretíkrát) zahrnutý náš (môj a môjho syna) splnomocnený právny zástupca advokát JUDr. P. D. a ani mu toto oznámenie nebolo doručené. Pošta mu bola doručená až po mojom upozornení e-mailom. Doklad o jeho plnomocenstve, ak sa náhodou nestratil, musí byť založený v predmetnom spise RD Alstrova 1 a Alstrova 2.
(7) Obratom som e-mailom dňa 01.02.2022 o tomto nedostatku informovala vedúcu stavebného úradu s dotazom, na základe predchádzajúcich skúseností, cit: či zo zoznamu náš právoplatný zástupca bol vynechaný úmyselne, alebo z nedbanlivosti, alebo sa opäť bude falšovať úradná listina. Odpoveď vedúcej stavebného úradu: cit: „Váš dotaz bol preposlaný Ing. Lúčanovej, pracovníčke stavebného úradu, ktorá vedie toto konanie a je zodpovedná aj za zoznam účastníkov konania“. Podotýkam, že keby sa tento lapsus stal prvýkrát, prosím, ale stalo sa to už trikrát, a to ma viedlo k podozreniu, že sa jedná o úmysel. Podrobné zdôvodnenie som uviedla v ODVOLANÍ nášho právneho zástupcu, ako aj v odvolaní Ing. Daši Ostertágovej a RNDr. Juraja Ostertága podanom v stanovenej lehote odo dňa oznámenia v súlade s § 53 a § 54 správneho poriadku. Ako účastníci konania na odvolaní trváme. „Odvolanie“ účastníka konania, k spisovému materiálu č. 857/363/2022/SU-LU zo dňa 24.01.2022, vec: ROZHODNUTIE o umiestnení stavby spojené so stavebným povolením Rodinný dom NM, vrátane 13 ks príloh, musí byť založené v predmetnom spise RD Alstrova 1 a RD Alstrova 2 NM, ak sa nestratilo.
(8) Čo sa týka RD môjho syna, žijeme ako jedna rodina, dom je postavený na pozemku p. č. 1683/445, 1683/46, o rozlohe 800 m2. Tento pozemok som darovala môjmu synovi, kde mám svoje pohodlie a samostatnú bytovú jednotku. Možno pán starosta alebo osoba, ktorá mu naklamala a nabulikala tieto nezmysly, svoju matku nepovažujú za rodinu. V našej morálnej rodine máme všetko spoločné, čo považujeme za naše, a tak sa k tomu aj vyjadrujeme, napr. k nehnuteľnostiam (RD, vinica, záhrada), lebo to považujeme za naše. Nakoľko som vlastníčka bytu s trvalou adresou v Petržalke, v čase zúriacej epidemiologickej situácie dočasne žijem v mojom byte s trvalým bydliskom. Do domu a do záhrady pravidelne chodím a pripravujem pôdu na jar. Môj pozemok p. č. 1683/443 k. ú. Rača o rozmere 608 m2 má dostatočnú rozlohu, aby sa v budúcnosti v rámci rozvíjajúceho sa vedecko-technického pokroku aj v stavebníctve tam postavil RD. Zatiaľ sa tam v rámci zdravého životného prostredia revitalizuje vinica (vinohrad) a pripravuje oddychové prostredie pre celú rodinu. Preto oba pozemky ako aj RD považujeme za naše!! Viem, pán starosta, že mňa niekto, kto chodí za Vami s babskými klebetami a ako zisťujem, tieto klebety prepáčte mi „žeriete“ bez adekvátneho preverenia si skutočnosti. Táto osoba má záujem mafiánskym spôsobom mňa o pozemok p. č. k. ú. Rača 1683/443 pripraviť, čo sám potvrdzujete, že podľa katastra v danej lokalite nemám dom a na mojom pozemku nie je umiestnená žiadna budova. Ale je (viď obrázok) na katastri.
(9) Podotýkam, že ani v pôvodnom Územnom pláne, schválenom 31.05.2007 Uznesením Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 123/2007 a jeho záväznej časti, vyhlásenej „Všeobecne záväzným nariadením hl. m. SR Bratislavy č. 4/2007 a ani v doplnkovom Územnom pláne hl. m. SR Bratislavy zmeny a doplnky a záväzná časť Územného plánu hl. m. SR Bratislavy a doplnky 02, ktoré boli vyhlásené všeobecne záväzným nariadením č. 17/2011 dňa 15.12.2011 s účinnosťou od 01.02.2012, sa neplánuje cesta cez vyššie uvedené pozemky p. č. 1651/2, 1652/1, a 1651/3, ktoré ešte v roku 2018 nemali založený list vlastníctva. T. č. sa jedná o p. č. 1683/699.
(10) Obviňovanie mňa, že som písala o škandále (prosím tento škandál Vami zdokladovať), že územný plán v tejto lokalite umožňuje stavať rodinné domy s poukázaním niekoho nekompetentného, že sa to týka aj nášho rodinného domu Alstrova 2/D v tejto oblasti, upozorňujem ho, že v tom čase som v príslušnej komisii podala návrh, ktorý podpisoval JUDr. Tomáš Korček, vtedajší námestník primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Aj v tomto smere ste sa nechali, vážený pán starosta, niekým oklamať a podviesť, za účelom mi poškodiť. Predmetný spis vo veci je na prešetrení tam, kde má byť a je v šetrení. Môžem Vám to zdokladovať!!

Prepáčte, pán starosta,
uznajte, že pri takomto prístupe vedúcej a pracovníkov stavebného úradu, ako aj Vášho prístupu k nám bežným občanom, ktorí platíme dane a sme zároveň aj Vašimi voličmi, sa takto pracovník verejnej správy a samosprávy nechová!! To nejaké falšovanie dokážem, je založené aj v spise. Ubezpečujem Vás, že to neostane bez odozvy!! Iní starostovia si osoby, ktoré svojou poctivou a odbornou prácou zanechali dobré meno rodnej obci aj v zahraničí, vysoko vážia.
Dovolím si Vás upozorniť, že všetky Vám, ako aj stavebnému úradu adresované listy i Vaše odpovede by mali byť registrované pod príslušným číslom a dátumom a založené. Ak máte v administratíve Vy aj vedúca SÚ neporiadok, ja mám všetky dokumenty uložené, ako dokladový materiál a môžem ich vždy predložiť k nahliadnutiu. Preto Vám odporúčam, vyžiadať si zo stavebného úradu dokumentáciu vo veci “RD Alstrova l a NM 2“. V príslušnej dokumentácii je založená kópia e-mailu so spätnou väzbou: ogajniak@gmail.com „Návrh dohody o urovnaní” s ponukou na benefity, ak nepodáme námietky vo veci dodatočne vydaného stavebného povolenia, ani inak nebudeme obštrukčne konať pri povoľovacích procesoch na RD Alstrova 2, čo považujem za korupciu a vydieranie zo strany stavebníka a jeho právneho zástupcu.

Vážený pán starosta MČ Bratislava-Rača,
verím, že ste Váš komentár pod môj článok neumiestnili pod vplyvom ponúkaných benefitov zo strany Vladimíra Janka alebo jeho právneho zástupcu JUDr. Gajniaka.
Verte, že kadejakými benefitmi a úplatkami pohŕdam!!
Tomu ma učili moja babka, mama a otec.

Ing. Daša Ostertágová Štrbová
z rodu Polakovič, Žitný

2 komentárov:

 1. Dobrý deň pani Ostertágová,

  celý spis daného konania preverím a potom sa k tomu vyjadrím.
  K pár nepresnostiam, ktoré uvádzate sa môžem vyjadriť aj teraz:
  Súčasný minister zahraničných vecí SR p Korčok nikdy nebol zástupca primátora, asi si to mýlite s pánom Tomášom Korčekom.
  Územný plán v danej lokalite umožňuje výstavbu rodinných domov aj na pozemku, kde je RD Alstrova 2/D aj na okolitých pozemkoch.
  Na Vašom pozemku, ako som uviedol tj. 1683/443, k.ú. Rača sa nenachádza žiadna stavba v katastri, to, že vlastní stavbu Alstrova 2D váš rodinný príslušník je samozrejme tiež možné dohľadať vo verejne prístupnom katastri (v predošlom článku však chybne píšete, že tam máte vy dom - podľa katastra ho však nevlastníte) - v kontexte článku som mal ale za to, že témou je vaša parcela 1683/443, k.ú. Rača.

  Nákres, čo ste sem umiestnili je urbanistická štúdia Rinzle (nie územný plán), prikladám je znenie viac viditeľné https://drive.google.com/file/d/1vdSL2gz9HKMvpQpe7EiTmXQgnhwmAewi/view?usp=sharing
  https://drive.google.com/file/d/1VxoF2oQZS2zjiABxahjQNcwuAS1q0Pvc/view?usp=sharing

  Ak by ste sa odvolávali na danú urbanistickú štúdiu, tak cez parcelu 1683/443, k.ú. Rača vedie komunikácia. Nakoľko sa v minulosti neprijal územný plán celej zóny, tak má odporúčací charakter a nie záväzný. Ak si porovnáte v súčasnosti skolaudované a v katastri zapísané stavby v danom území, tak ani jeden RD presne nekopíruje danú urbanistickú štúdiu. Mimo toho účelová komunikácia nemusí byť vedená v územnom pláne - tak sa vedú iba komunikácie vyššej triedy.

  Čo sa týka "škandálu" narážal som na Váš článok, cit.
  Listom č. 14501/2885/2018/PR-VI z 10.09.2018 som bola pánom vtedajším prednostom MČ Bratislava-Rača výrazne poučená, že v zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislava z roku 2007 v znení neskorších predpisov a doplnkov je celé 22 ha územie v lokalite Rinzle už od roku 1998 (teda pred takmer štvrťstoročím, škoda že sa neodvolávajú na čas od panovania Márie-Terézie) určené na zastavanie a nie na stabilizáciu viníc, rozšírenie zelene a skvalitňovanie životného prostredia. Tá by ich hnala tak, že by sa za takýmito konateľmi a vedúcimi úradníkmi protispoločenských výrokov len tak zaprášilo. Vzdelanému človeku, ktorý vie aspoň čítať a písať pri takýchto úradníckych postojoch proti prírode a proti klimatickým podmienkam, najmä proti skvalitňovaniu životného prostredia, nabieha až husia koža na tele. Aspoň vieme, čo to máme za „arogantné čísla“ prepáčte mi za moje celkom slušné vyjadrenie, na úradníckych postoch. To si naši zvolení zástupcovia, úradníci a im podobní a tí, čo žijú z našich daní a odvodov, spia na ušiach a očiach? keď nevedia, aké sú dopady aj ich pričinením sa na ďalej rozvíjajúce nepriaznivé vplyvy na klimatické podmienky? Pýtam sa, čo ste to za ľudí? Dúfam, že mi niekto z nich aspoň odpovie!!!

  OdpovedaťOdstrániť
 2. V každom prípade ďakujem za Váš článok a odpoveď, ozrejmil mi viacero vecí, napr. uvádzate, že Váš pozemok 1683/443, k.ú. plánujete "v budúcnosti v rámci rozvíjajúceho sa vedecko-technického pokroku aj stavebníctve tam postaviť RD."
  Dané je možné, ak si zabezpečíte vjazd a parkovacie miesta, nakoľko podľa kontextu Vašich článkov s vedľajším stavebníkom máte konflikt, tak to záleží na Vašej dohode s majiteľom parcely č. 1683/122, k.ú. Rača.

  Záverom Vás chcem ubezpečiť, že zo strany príslušnej referentky stavebného úradu, vedúcej stavebného úradu aj mňa osobne vieme sa kedykoľvek s vami osobne stretnúť v danej veci.

  Čo sa týka 211/2000 Z.z., tak dané boli vybavované v súlade s príslušnými zákonmi, v danom som odvolacím orgánom, prvostupňový orgán je Miestny úrad, nemám vedomosť o tom, že by ste podali nejaké odvolanie voči 211/2000 Z.z., ktoré by som za predošlých 3 rokov riešil. Nemám o tom žiadnu vedomosť. Ako účastník konania môžete nahliadnúť a robiť si kópie do spisu kedykoľvek, rovnako tak aj Váš právny zástupca.

  Čo sa týka doručovania, tak ak dáte plnú moc vášmu právnemu zástupcovi na doručovanie (ale v tom prípade bude preberať listy vo vašom mene a teda Vám nebudú doručované), tak to samozrejme je tiež možné. Ak nemá plnú moc na preberanie vašej pošty, termíny v zmysle správneho poriadku sa rátajú od prebratia pošty Vami ako účastníčkou konania.

  OdpovedaťOdstrániť