Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Zamyslenie.
Mala som šťastie byť od roku 2001 poslankyňou prvého zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Pamätníci vedia, aké ťažké bolo v tom čase politikom dohodnúť, ako bude vyzerať samospráva vyšších územných celkov (VÚC). Vtedajšie politické reprezentácie ťažko prichádzali k dohode, koľko má byť krajských samosprávnych útvarov, kde majú mať sídla, ako ich nazývať a najmä aké budú mať kompetencie. Nebolo to jednoduché, štát sa znovu vzdával časti dovtedy centrálneho riadenia a posúval ho na VÚC. Všetko riešil Zákon o samospráve vyšších územných celkov č. 301/2001 Z. z.. Určil 8 VÚC a vymedzil im tzv. pôsobnosti resp. kompetencie.

Dôležité pravidlo je, že obecná samospráva (obce) a územná samospráva (VÚC) nie sú v postavení nadriadeného a podriadeného. Konajú samostatne a spolupracujú vo veciach vymedzených zákonom. Po vzniku VÚC štát okrem kompetencií presunul veľký nehnuteľný majetok, napríklad niektoré polikliniky, stredné školy, zariadenia sociálnych služieb, a iné. VÚC hospodári s rozpočtom, ktorého hlavným príjmom sú tzv. podielové dane, tzn. štátom vybrané dane z príjmov fyzických osôb. Sadzby daní z príjmov určuje štát. 30% z týchto daní sa rozdelí medzi 8 VÚC a 70% dostáva cca 3.000 obcí. Ďalším veľkým zdrojom príjmov VÚC je výber daní z motorových vozidiel – cestná daň. Výšku cestnej dane určuje VÚC.

Pre obyvateľov je dôležité aspoň približne vedieť, aké kompetencie VÚC sa nás dotýkajú a ovplyvňujú náš život. Hovorí o nich Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK, prijatý na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030. Určuje, aké má kraj priority v oblastiach, ktoré spravuje a v nadväznosti na čerpanie eurofondov.

Z kompetencií, ktoré sa nás priamo dotýkajú, vyberiem niektoré.
VÚC má rozsiahle kompetencie v oblasti zdravotníctva. Ustanovuje hlavného lekára a hlavnú sestru samosprávneho kraja. Udeľuje povolenie na výkon činnosti ADOS (Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti). Vedie register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ustanovuje tzv. obvody lekárov prvého kontaktu (praktických lekárov pre dospelých, dorast a iné). Spolupracuje s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Riadi napríklad pohotovostné ambulancie lekárov, ktorí majú inak ambulancie vo svojich obvodoch.
V oblasti sociálnych služieb zabezpečuje sociálne služby pre ľudí odkázaných na pomoc a pre seniorov, ktorým sa zásadne zhoršil zdravotný stav. A to vo vlastných zariadeniach, alebo sociálne služby zabezpečuje (objednáva) u neverejných poskytovateľov, ktorým dáva na prevádzku príspevky. Toto je pre obyvateľov veľmi dôležitá kompetencia.
VÚC majú v pôsobnosti tzv. stredné školstvo. Všetky gymnáziá, stredné odborné školy vrátane hotelových akadémií a konzervatórií. Stredné umelecké a športové školy. Školy pre mimoriadne nadaných študentov. A spolupracuje so súkromnými strednými školami.
V oblasti dopravy má kompetenciu určiť cestnú daň, daň z motorových vozidiel. Ďalej má na starosti tzv. cestné prieťahy, mosty a zabezpečovanie autobusovej, prímestskej dopravy obyvateľov (t. j. mimo miestnej hromadnej dopravy) a výstavbu a organizovanie cykloturistických trás.
V oblasti kultúry riadi viaceré divadlá a múzeá.
Zaujímavosťou je, že VÚC má právo spolupracovať a uzatvárať zmluvy o spolupráci na regionálnej úrovni s inými štátmi.
Všetky spomenuté kompetencie sa dotýkajú každého z nás. Krajská samospráva nie je od nás ďaleko, hospodári s rozpočtom asi 260 miliónov € a to je suma, ktorá nás ako občanov zaujíma.

Milada Dobrotková
august 2022


UPOZORNENIE
Na mobilné zariadenie si prosím nainštalujte bezplatný PREZI VIEWER:
• pre iPhone / iPad inštalujte tu
• pre Android tu

0 komentárov:

Zverejnenie komentára