Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

27.6.12
0
Úver na rekonštrukciu MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská vo výške 1,3 milióna eur je témou dňa v Rači. Vo svojom príspevku sa pokúsim zhrnúť, ako som vnímal a ako vnímam túto "akciu".

   


V prvom rade treba uviesť, že MŠ Plickova je materská škola, ktorej stav je zo všetkých budov vo vlastníctve resp. správe MČ Rača najkatastrofálnejší - nie je tam v poriadku strecha ani obvodový plášť, okná sú staré, zateká tam a toalety sú na úrovni Indie pred tridsiatimi rokmi. Oprava je teda nevyhnutná. Čo sa týka ZŠ Tbiliská, je to škola, kde som člen rady a teda mám informácie, dá sa povedať z prvej ruky - škola chátra a zateplenie a výmena okien sú tiež veľmi potrebné. Rovnaké sa dá povedať aj o ZŠ Hubeného , ktorá je ďalším horúcim adeptom na rekonštrukciu.

Verím, že sa zhodneme, že v dnešnej dobe je kvalitné vzdelanie v kvalitnom a priateľskom prostredí základom úspechu detí v budúcnosti. V Rači som navštevoval ZŠ Jana de La Salle a GŠB, čo sú cirkevné školy a hlavne GŠB je pekne opravená a vynovená - má už veľmi ďaleko od budovy, ktorú sme ako študenti navrhovali zbúrať :-) Prvé tri roky som chodil na ZŠ Dopravnú, ktorá už dávno neexistuje, ale bola tiež zo strany MČ Rača v minulosti opravená.

Takže bod jedna - rekonštrukcia MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská je nevyhnutná a potrebná.Druhou legitímnou otázkou je - ako financovať túto rekonštrukciu?

Na úvod treba uviesť, že starosta a vedenie miestneho úradu presadzovalo pôvodne rekonštrukciu úradu - na to sme im ako poslanci povedali, že neexistuje, aby sa opravoval skôr úrad ako naše škôlky a školy. Preto sme povedali, že ak väčšia investičná akcia, tak jedine do budov škôlok a škôl príp. do voľnočasového centra v amfiteátri. Sám dodnes nechápem, ako mohlo vedenie napadnúť, že treba ako prioritu rekonštruovať budovu úradu.

Následne sa dohodlo, že Rača sa bude uchádzať o grant ISRMO a pre presne stanovené kritéria sa do neho (pre podmienku územnej celistvosti) mohla dostať iba ZŠ Tbiliská a nie ZŠ Hubeného. Na ZŠ Hubeného však nezabúdame - vlani sa tam napríklad menila kotolňa. A MŠ Plickova bol jednoznačný kandidát pre technický stav budovy. Žiadosť o grant podľa posledných informácií prechádza do druhého kola a treba držať palce, aby bola úspešná.

Popíšem stručnú genézu, ako som vnímal celý proces prijímania úveru.

Po skončení zastupiteľstva v máji starosta hneď zvolal pracovnú poradu, kde vedenie predostrelo záujem zobrať úver vo výške 1,3 mil. €. Ja s Milošom Joštom sme namietali, že to bolo treba oznámiť skôr, aby sme zvolali riadne zhromaždenie obyvateľov podľa VZN - žiaľ väčšina ostatných poslancov nás nepodporila a teda sme nezohnali ani päť podpisov na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva. Jediné, čo sa nám podarilo, bolo zvolanie diskusie s občanmi v KS Žarnovická začiatkom júna 2012. Medzitým už jednala, ako som sa neskôr dozvedel, finančná komisia, kde nie som členom. V nej členovia poslanci jednohlasne súhlasili s úverom. Napriek tomu som veril, že diskusia s občanmi prinesie novú dimenziu do rozhodovania a pripomienky a námety budú zapracované. Podmienky úveru v tejto dobe ostatní poslanci nečlenovia finančnej komisie nevedeli resp. vedeli iba neoficiálne.

Nasledovala diskusia v rámci poslaneckých dní - časť poslancov sa do diskusie nezapájala. Podnety môžem rozdeliť na dve kategórie - rozumné argumenty a pripomienky (napr. p. Ščibrány, p. Mihálik, čiastočne p. Čierny a pod.) a vykrikovanie a politická prezentácia (Krampl a spol.). Pán Krampl, keď dostal riadne slovo, tak nemal záujem vystúpiť. Verejne nevystúpil nikto z budúceho petičného výboru.

Po diskusii prišla projektová dokumentácia na MŠ Plickova a základné informácie o ZŠ Tbiliská - priebežné kalkulácie vychádzali na menej ako 1,3 mil. €. Dostal som však, na druhej strane, aj rozsudok Okresného súdu BA III a uznesenie KS BA vo veci Rača vs. In Vest, s.r.o. - spor sa vracia do bodu nula a jednoznačné rozhodnutie o zamietnutí žaloby o náhradu škody sa stálo otvoreným sporom - pri slovenskom súdnictve ťažko predpovedateľnom. Ako som pochopil z celej diskusie, je to najväčšia hrozba brania úveru - s tým súhlasím. Právny stav je však taký, že v práve je MČ Rača - žalobca nikdy počas celého procesu povolovania - územného konania - nenamietal ani zaujatosť ani prieťahy v konaní na druhostupňovom orgáne miestnej štátnej správy - tj. na Krajskom stavebnom úrade. Vypočítaná suma tiež nemá nič spoločné s kostolným poriadkom, zmluva o budúcej zmluve viazaná na, v tej dobe, hypotetické rozhodnutie stavebného úradu nie je obhájiteľná. Nakoľko však slovenské súdnictvo je také aké je, právne aj morálne jednoznačný spor môže skončiť rôzne. Takže toto je najväčšia hrozba - v prípade naplnenia a splácania by bola činnosť samosprávy oklieštená - v žiadnom prípade by však nehrozila nútená správa. Tá by ani nebola možná, nakoľko Rača je ešte stále relatívne bohatá - veriteľ by uplatňoval nárok na nehnuteľný majetok.

Takže spor s In Vest, s.r.o. je hrozba, na základe doterajšieho priebehu sporu ju hodnotím na mierne menej ako je 50%. Nie je však pravda, čo sa šírilo po Rači, že by v prípade prehrania hrozila nútená správa. Raču by čakalo niekoľko chudobnejších rokov, ale určite nie nútená správa. Ale áno, vnímam túto vec ako najzásadnejší argument proti úveru.

Ďalej pokračoval proces tak, že finančná komisia aj miestna rada odporúčala (a treba povedať, že za hlasovali všetci poslanci- členovia) prijatie úveru vo výške 1,3 mil. €. To už je spolu 8 poslancov, tj. väčšina (niektorí sú aj v rade aj vo finančnej komisii). Takže de facto bez toho, aby sme o úvere rozhodovali resp. vyjadrovali sa k nemu ostatní poslanci, ktorí nie sme v rade ani finančnej komisii, tak úver už mal väčšinovú podporu.

Bol som následne pred dilemou - mal som v podstate dve možnosti - byť pasívny, zdržať sa hlasovania v zastupiteľstve a následne hovoriť, že ja s tým nič nemám, ja som sa zdržal a mňa to nezaujíma. Na druhej strane som jednoznačne podporoval rekonštrukciu MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská. Takže s cieľom som na 100% súhlasil. Cesta už bola aj bez môjho názoru rozhodnutá - úver. Rozhodol som sa teda pre druhú možnosť - aktívne doriešiť a upraviť veci. Deň pred zastupiteľstvom som navrhol spoločne s poslancami za náš klub, že v uznesení musí byť uvedené, že peniaze z úveru sa budú čerpať iba na tieto dve akcie a teda to bude presne viazané - v prípade, ak zostanú peniaze (čo podľa prepočtov bude cca 0,2 mil.€), tak sa bude ďalej riešiť čo s nimi. Banka súhlasila s tým, že je možné nečerpať úver v celej výške - na konci roka už bude snáď viac jasno - vytýčené aspoň jedno pojednávanie v tom spore opäť na Okresnom súde BA III a tiež bude jasné, či a v akej výške bude prebytok rozpočtu. Na základe toho by sa tá časť už ani nečerpala, tj. znížila by sa výška úveru a teda aj splátok. Časť splátok by už od nového roka bola financovaná z ušetrených peňazí za energie na MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská. V prípade priaznivej situácie by sa riešila výmena okien na ZŠ Hubeného.

Priamo na zastupiteľstve som navrhoval ešte jeden bod do uznesenia - a to vytvorenie kontrolnej komisie, ktorá bude priebežne kontrolovať nakladanie s peniazmi z úveru. Komisia by mala byť zložená z troch poslancov a troch zástupcov občanov. Ak sa vyznáte vo financiách alebo stavebníctve príp. v oboch sférach, tak mi prosím napíšte na e-mail drotovan@yahoo.com a budem veľmi rád, ak sa nestranný odborník prihlási za člena. Komisia by to nemala byť politicko-emočná ale odborná - hlavne zo strany občanov. Poslancov je 15 a vybrať z nich troch odborníkov v tejto oblasti, ktorí by boli členmi a mali záujem (áno, napriek tomu, že poslanci sú volení zástupcovia, časť z nich nemá záujem byť v komisii už teraz!!!), tak to bude náročnejšie. O to viac je potrebná silná občianska angažovanosť.

Doplnenie uznesenia som navrhol hlavne preto, že ináč by bola iba záverečná kontrola kontrolóra, ktorá by už iba konštatovala veci. Takto by priebežne malo byť kontrolované vyberanie ponúk, fakturácia, priebežný stav projektu atď.

Ak by tento môj návrh neprešiel, tak by som za úver určite nehlasoval. Oba návrhy sa však stali súčasťou uznesenia a myslím si, že som ako poslanec, ktorý išiel do už väčšinovo rozhodnutého zápasu, dokázal presadiť maximum možného. Áno, možno by z politicko-populistického hľadiska bolo pre mňa najlepšie riešenie nehlasovať resp. sa zdržať. Rekonštrukciu MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská na 100% podporujem, presadil som stransperentnenie celého procesu a z pozitívnoprávneho aj prirodzenoprávneho pohľadu som presvedčený, že v spore s In Vest je v práve MČ Rača (aj keď, ako som uviedol vyššie, žiaľ na slovenské súdnictvo sa nikdy nedá spoľahnúť a vyniesol už také rozsudky, že človek sa chytal za hlavu - treba však uviesť, že ak by samotné prieťahy na úradoch o niekoľko dní boli brané ako hmotnoprávna zodpovednosť, tak by,  pri dodržiavaní termínov zo strany úradov, tento štát za chvíľu kompletne skrachoval). Z daného dôvodu som bol nakoniec jedným zo štrnástich poslancov, čo hlasoval za uznesenie. Jediným poslancom, ktorý za neho nehlasoval a zdržal sa bol Jozef Házy - ten však počas celého procesu od mája nepovedal k úveru ani jedno slovo - dá sa povedať, že si umyl jedine ruky. Či je toto riešenie lepšie, nechám na obyvateľov Rače.

Nikdy som nezastával názor, že budem nič len muzikant - a ľudia, čo ma poznajú vedia, že do poslednej chvíle sa snažím veci riešiť a v rámci možnosti zlepšovať a upravovať - presadenie kontrolnej komisie s 50% účasťou občanov-neposlancov na včerajšom zastupiteľstve považujem za maximum možného v tejto situácii. A nerobím mŕtveho chrobáka, čo je v komunálnej politike často pragmatický najlepšie riešenie. Rozhodol som sa na základe informácií, ktoré som mal, veci, ktoré som presadil a diskusií, ktoré som viedol (aj s odporcami úveru aj so zástancami). Verím, že MŠ Plickova aj ZŠ Tbiliská budú opravené a občania spokojní - aj keď to starosta samozrejme bude brať ako vlastné silné PR. V politike som vždy zastával názor, že je dôležité, aby sa veci riešili a je už o mnoho menej dôležité, kto za ne zlízne smotanu. Pre mňa je prioritou plnenie nášho predvolebného programu a tam bol aj bod rekonštrukcie školských zariadení.

PS: Len pre porovnanie - plátanie stále odstaveného tunela pod hradom už stálo obyvateľov skoro 600-tisíc € , nehovoriac o tom, že len pred dvomi rokmi skončila rekonštrukcia predmetného tunela za viac ako 10 miliónov € (platené DPB - teda z rozpočtu a BVS - z ceny vodného a stočného, tj. opäť občanmi). Rekonštrukciu MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská považujem za rozumnejšiu investíciu.
0 komentárov:

Zverejnenie komentára