Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

14.6.12
0
Poznámky k verejnému stretnutiu poslancov a občanov.
Fakty

Stretnutie občanov s poslancami všetkých volebných obvodov MČ Bratislava-Rača sa uskutočnilo v pondelok 4. júna 2012 o 18. hodine v KS Žarnovická. Stretnutie viedol poslanec a vicestarosta pán Máťuš, zúčastnili sa ho aj prednostka MÚ pani Ing. Pešková a starosta MČ pán Mgr. Pilinský.

Starosta a prednostka občanov informovali o zámere MČ uzatvoriť úverovú zmluvu na 1,3 mil. € so splatnosťou 10 alebo 12 rokov a o dôvodoch tohto zámeru.

Poslanec MZ Mgr. Drotován uviedol, že poslanci nepodporili pôvodný zámer starostu (uvedený v schválenom Rozpočte MČ Bratislava-Rača na rok 2012...) použiť v roku 2012 čiastku 415.000,- € na rekonštrukciu budovy MÚ na Kubačovej ulici. Za vyššiu prioritu označili investície do škôl a škôlok a podporili rekonštrukciu strechy na MŠ Plickova a zateplenie ZŠ Tbiliská.

Starosta informoval, že uvedený zámer zahrnula MČ do projektu ISRMO (Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí) a spolu s ďalšími jedenástimi MČ hlavného mesta sa ním uchádza o eurofondy. Z podaných projektov Mestské zastupiteľstvo vyberie tri. Starosta upozornil, že Rača má v MsZ výrazne menšie zastúpenie než MČ Staré mesto, Nové mesto a Ružinov, takže projekt našej MČ nemusí uspieť.

Rozhodnutie poslancov rekonštruovať a zatepliť namiesto MÚ Kubačova škôlky a školy prítomní občania nespochybňovali, no v diskusii vyslovili viacero zásadných otázok a pochybností, týkajúcich sa úveru:

-          z akej analýzy vyplýva výška plánovaného úveru 1,3 mil. €? 
-          opiera sa výška úveru a zámer, na ktorý sa má použiť, o projekt a výkaz-výmer?
-          vieme, koľko bude úver za dobu splatnosti našu mestskú časť stáť?
-      prečo sa o úvere rozhoduje už teraz, keď rozhodnutie o projektoch ISRMO padne v horizonte týždňov, nanajvýš mesiacov?
-       je vhodné brať úver v čase, keď ešte nie je právoplatne rozhodnutý súdny spor, ktorý môže Raču zaviazať k úhrade takmer 2 mil. € a za istých okolností môže MČ dostať do nútenej správy?
-          má MČ krízový plán, rátajúci s rizikami pesimistického vývoja a navrhujúci účinné opatrenia?
-         je nutné brať si úver v čase, keď MČ v posledných dvoch rokoch hospodárila s prebytkom cca 300 až 400 tis. €?
-        keď si MČ vezme úver, nebudeme musieť až do jeho splatenia šetriť aj na životne dôležitých veciach ako je    napr. verejná kanalizácia?
-         na základe akých kritérií z projektu ISRMO vypadli školské zariadenia z Rendeza a Krasňan? nie je to dôsledok početnej prevahy poslancov za Raču v MZ?


Dojmy a domnienky

Na stretnutie som prichádzal s pocitom, že prejednávanie dôležitých vecí na verejnom stretnutí občanov a poslancov je správna vec a v duchu som poslancov a vedenie MČ za zvolanie stretnutia oceňoval. Dojmy, ktoré som si zo stretnutia odnášal, boli zmiešané. Prečo? Predovšetkým preto, že v odpovediach spoza predsedníckeho stola nebolo toľko vecnosti a exaktnosti, ako som očakával. Vyjadrenia starostu, prednostky a poslancov sa neraz opierali o 

-         emotívne apely („nemôžeme dopustiť, aby na deti spadol strop“),
-        všeobecné vyjadrenia („zateplenie škôl prinesie úspory“, „z úspor budeme financovať ďalšie projekty“, „úver je dnes bežná vec, majú ho všetci“, ...),
-         odkazovanie na fakt, že naša MČ nemá žiadny úver, pričom Zákon 583/2004 umožňuje úver až do výšky 60% bežných príjmov („navrhovaný úver predstavuje len 19% bežných príjmov“),
-     argumenty používané raz v jednom význame („už dva roky hospodárime s prebytkom, so splatením úveru nebude problém“) a vzápätí vo význame opačnom („prebytok hospodárenia nemôžeme používať ako zdroj financovania, musíme ho odvádzať do rezervného fondu“)
-       optimistické presvedčenie, že na druhostupňovom súde v spore o pohľadávku takmer 2 mil. € Rača nemôže prehrať, a bagatelizovanie rizika nútenej správy alebo iných komplikácií.

Na otázky skepticky naladených občanov poslanci a vedenie obce nedali také odpovede, ktoré by zámer vziať úver presvedčivo preukázali a rozptýlili obavy z jeho zjavných aj skrytých rizík.

Verím, že poslanci námietky občanov dôkladne zvážia, hlasovanie o uzavretí úverovej zmluvy na 1,3 mil. € odložia a získaný čas využijú na hlbšiu analýzu a ďalšiu vecnú diskusiu o úvere a jeho rizikách.


Miro Ščibrany
člen račan.sk


Odkazy
0 komentárov:

Zverejnenie komentára