Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

24.10.12
0
„Návrh k posilneniu transparentnosti a otvorenosti MČ Bratislava – Rača“, ktorý miestnemu zastupiteľstvu predložil poslanec Mgr. Michal Drotován, a vyjadrenia MÚ z 18. okt. 2012 (Ing. Pešková, Mgr. Luptáková).

Cieľ
Opatrenie
1.      Posilniť účasť obyvateľov mestskej časti na činnosti miestneho zastupiteľstva

1.1      Predkladať zásadné dokumenty týkajúce sa fungovania mestskej časti na pripomienkovanie verejnosti rovnako ako návrh VZN.
Poznámka:
Zásadné dokumenty a projekty zverejňovať s predstihom na verejné pripomienkovanie na internetovej stránke www.raca.sk
Vyjadrenie MÚ:
Bez bližšieho zadefinovania pojmu „zásadné dokumenty týkajúce sa fungovania mestskej časti“ nie je možné zaujať stanovisko k dopadu zavedenia tohto opatrenia do praxe na činnosť úradu.


2.      Zverejňovať dokumenty o činnosti miestneho kontrolóra

2.1      Zabezpečiť pri distribúcii materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva aj zverejňovanie dokumentov o činnosti miestneho kontrolóra v príslušnej časti internetovej stránky www.raca.sk (miestny kontrolór v spolupráci s IT oddelením).
Poznámka:
Na internetovej stránke www.raca.sk vytvoriť samostatnú položku „kontrolór“ a do nej umiestňovať a archivovať: Správy o vykonaných kontrolách, Správy o sťažnostiach, Plán kontrolnej činnosti, Správy o činnosti kontrolóra.
Vyjadrenie MÚ:
Všetky správy kontrolóra sú aj súčasťou materiálov uverejnených pri zasadnutiach MZ.


3.      Zvýšiť otvorenosť miestneho zastupiteľstva a komisií miestneho zastupiteľstva

3.1      Upraviť povinnosti zverejňovania materiálov predkladaných na rokovanie MZ, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva na stránke www.raca.sk.
3.2      Zaviesť mechanizmus voľby členov komisií zo strany občanov pri vytváraní komisií na základe verejného oznamu s ponukou účasti v komisiách.
3.3      Prehľadne zverejňovať zápisnice miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva.
3.4      Prehľadne zverejňovať dochádzku poslancov na miestne zastupiteľstvo, miestnu radu a komisie miestneho zastupiteľstva.
Poznámka:
Úprava webovej stránky www.raca.sk a prehľadné zverejňovanie a archivovanie
Vyjadrenie MÚ:
K bodu 3.1, 3.3 a 3.4: Povinnosť zverejňovať materiály na zasadnutia MZ, hlasovania, uznesenia a zápisnice je zakotvená v platnom rokovacom poriadku. http://www.raca.sk/mestska-cast/zasadnutia-mz/
Údaje o komisiách, pozvánky, zápisnice z rokovaní komisií: http://www.raca.sk/mestska-cast/komisie/
K bodu 3.2: je záležitosťou poslaneckých klubov, aký spôsob výberu členov komisií - neposlancov si zvolia.
Ku koncu roka 2012 sa pripravuje aj spustenie ďalšieho modulu v rámci e-gov „Uznesenia“, ktorý bude všetky pozvánky, materiály, hlasovania, zápisnice, uznesenia obsahovať.4.      Zvýšiť transparentnosť činnosti miestneho zastupiteľstva, miestneho úradu a starostu mestskej časti

4.1      Prijať Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti a Etický kódex zamestnancov mestskej časti a jej organizácií.
4.2      Zaviesť monitorovanie členstva zamestnancov úradu v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch iných právnických osôb.
4.3      Zaviesť režim riešenia sťažností spojených s porušením Etického kódexu (zabezpečené chránené oznamovanie nekalých praktík na pracovisku – whistleblowing).
4.4      Trvalo zverejniť na internetovej stránke www.raca.sk všetky dokumenty týkajúce sa personálnej politiky – pracovný poriadok aj etické kódexy.
4.5      Trvalo zverejniť na internetovej stránke www.raca.sk zápisnice zo zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu.
4.6      Trvalo zverejňovať na internetovej stránke www.raca.sk príp. aj spoločnosti s účasťou mestskej časti výročné správy, zakladacie (zriaďovacie) listiny, kontrakty s mestskou časťou a vedenie (resp. zloženie) orgánov.
Poznámka:
Zaviesť Etický kódex zamestnancov, ktorý bude obsahovať: deklaráciu majetkových, peňažných alebo iných vlastníckych pomerov; riešenie konfliktu záujmov; úpravu zneužívania svojho postavenia, služobných informácií a dôvery nadriadeného na získanie neoprávnených výhod pre seba alebo svojich blízkych; úpravu využívania verejných prostriedkov na osobný prospech; úpravu prijímania darov, výhod a pod.; úpravu akceptovaného správania a konania po skončení pracovného pomeru; sankcie v prípade porušenia ustanovení kódexu.
Vyjadrenie MÚ:
K bodu 4.1:
K Etickému kódexu zamestnancov: Oproti iným zamestnancom, ktorých práva a povinnosti upravuje len Zákonník práce, zamestnanci miestneho úradu a rozpočtových organizácií podliehajú aj úpravám uvedeným v zákone č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme viď napr. § 8 až § 10. Na druhej strane to nie je ničím kompenzované – platy nepatria medzi najvyššie v národnom hospodárstve, vyžadujeme od nich prácu vo večerných hodinách, počas víkendov (stále väčší počet akcií organizovaných MČ, voľby, sčítanie obyv.), jediné, čo im za to môžeme ponúknuť je náhradné voľno, s tým, že práca na neho počká, nedostávajú príplatky za prácu vo sviatok, nedele (obmedzený rozsah mzdových prostriedkov). V celej budove úradu na Kubačovej ul. sú len dva vodovodné kohútiky na teplú vodu, žiadna sprcha, okná v niektorých kanceláriách sa z bezpečnostných dôvodov nedajú otvoriť a pod.
K Etickému kódexu volených predstaviteľov mestskej časti: jeho príprava je v kompetencii poslancov miestneho zastupiteľstva
K bodu 4.4: Pracovný poriadok bude zverejnený na webstránke
K bodu 4.5: Rozhodnutie zverejňovať zápisnice je na samotnej komisii

5.      Zvýšiť transparentnosť personálnej politiky na miestnom úrade

5.1      Realizovať v maximálnej možnej miere výberové konania.
5.2      Používať pri výberových konaniach vždy aj písomné testy.
5.3      Upraviť a trvalo zverejniť riešenie konfliktu záujmov členov výberovej komisie.
5.4      Zaviesť zákaz menovať blízke osoby a zamestnancov iných spoločníkov týchto obchodných spoločností za zástupcov mestskej časti do obchodných spoločností s majoritou obce.
5.5      Zverejňovať informácie o konaní výberového konania min. 7 dní vopred na internetovej stránke www.raca.sk.
5.6      Zaslať uchádzačom a trvalo zverejniť na internetovej stránke www.raca.sk zápisnice z výberového konania.
Poznámka:
Zápisnice z výberového konania by mala obsahovať min. charakteristiku obsadzovaného miesta, dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste, počet a mená uchádzačov, mená, priezviská a titul členstva členov v komisii, sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení.
Vyjadrenie MÚ:
K bodu 5.1 a 5.2: Uskutočňovanie výberových konaní je upravené v zákone č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v pracovnom poriadku. Používanie písomných testov sa nedá aplikovať pri obsadzovaní každého postu a taktiež ich príprava by si vyžadovala ľudské kapacity a čas.
K bodu 5.3: Pri kreovaní výberovej komisie sa toto kritérium berie do úvahy.
K bodu 5.4: Mestská časť je zakladateľom len jednej s.r.o. so 100 % účasťou mestskej časti – Media Rača, spol. s.r.o. Pri kreovaní jej orgánov toto kritérium bolo naplnené
K bodu 5.5 a 5.6: Pri vyhlasovaní výberového konania sa postupuje podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, ktorý kladie za povinnosť tieto informácie zverejňovať. Uchádzačom sa zasiela informácia o výsledku výberového konania.

6.      Zvýšiť transparentnosť stavebného úradu mestskej časti

6.1      Zapojiť do tvorby územného plánu resp. územných plánov zóny čo najväčší počet obyvateľov mestskej časti.
6.2      Zaviesť kriteriálnu metodiku posudzovania a zásadu jednotnej aplikačnej praxe (zásada materiálnej rovnosti) pri porovnateľných stavebných zámeroch.
6.3      Zaviesť elektronickú podateľňu a elektronický register žiadostí v stavebnom konaní.
6.4      Trvalo zverejniť na internetovej stránke www.raca.sk územný plán a územnoplánovacie podklady (napr. urbanistické štúdie).
6.5      Medializovať informácie o pripravovaných zmenách a doplnkoch územného plánu resp. územného plánu zón aj prostredníctvom miestnych médií, v miestnej tlači a na internetovej stránke www.raca.sk.
6.6      Zverejniť na úradnej tabuli a na internetovej stránke www.raca.sk informácie o každej žiadosti o územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie doručené obci + archív takýchto žiadostí.
6.7      Využívať inštitút dočasnej úradnej tabule (§ 26 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní) a začiatky všetkých konaní umiestňovať na mieste investície a súčasne ich trvalo zverejniť na internetovej stránke www.raca.sk.
Poznámka:
Ad body 6.4. až 6.7. – vytvoriť samostatnú podstránku pre stavebný úrad a prehľadné zverejňovať dokumenty.
Vyjadrenie MÚ:
K bodu 6.1: oznámenia o prerokovávaní UPD sú zverejnené na verejnej vyhláške na úradnej tabuli a webe s možnosťou zapojenia sa do procesu
K bodu 6.2: posudzovanie zámerov musí byť zabezpečené v intenciách platných právnych predpisov, stavebný úrad dbá, aby pri posudzovaní skutkovo zhodných alebo podobných stavebných zámerov nevznikali neodôvodnené rozdiely.
K bodu 6.3: Zavedenie elektronickej podateľne je súčasťou projektu „Elektronizácia VS“, do ktorého je aj naša MČ zapojená.
A taktiež aj na stránke hlavného mesta.
K bodu 6.5: Informácie o ZaD a UP sú zverejňované na webe podľa pokynov obstarávateľa UP, ktorým je hlavné mesto
K bodu 6.6: Požadované informovanie verejnosti o začatí územného konania a stavebného konania sa realizuje v rozsahu ako to vyplýva z osobitných predpisov. Zverejňovanie informácií nad tento rámec by vyvolalo nárok na ľudské kapacity, už aj tak v súčasnosti personálne poddimenzovanom stavebnom úrade.
Na zasadnutia Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku sa predkladá „Informácia o povoľovaných stavbách na stavebnom úrade“ a táto informácia je súčasťou zápisnice zo zasadnutie komisie, ktorá sa zverejňuje na webstránke.

7.      Zvýšiť transparentnosť nakladania s obecnými bytmi a miest v sociálnom a predškolskom zariadení.

7.1      Zaviesť elektronickú evidenciu žiadostí (o pridelenie bytu, prevod bytov do osobného vlastníctva a o miesto v sociálnom a predškolskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec) s možnosťou sledovať stav žiadosti zverejnenej na internetovej stránke správcu / mestskej časti.
7.2      Trvalo zverejniť a priebežne aktualizovať (minimálne každých 6 mesiacov) na internetovej stránke www.raca.sk základnú štatistiku o bytoch v správe obce (koľko bytov má mestská časť, koľko je v prenájme, koľko je voľných a pod.) a žiadateľoch o byt a miesta v sociálnych a predškolských zariadeniach mestskej časti.
7.3      Trvalo zverejniť na internetovej stránke správcu bytov zoznam sociálnych a predškolských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec vrátane informácie o aktuálnom počte klientov, počte voľných miest resp. počte žiadateľov o miesto v zariadení, informácie o možnostiach získania miesta v zariadení, rozpočte zariadenia, informácie o vedúcom/správcovi zariadenia a počte zamestnancov zariadenia.
Poznámka:
Upraviť internetovú stránku a vytvoriť tam podkapitolu pre väčšiu prehľadnosť.
Vyjadrenie MÚ:
K bodu 7.1: Zavedenie elektronickej podateľne je súčasťou projektu „Elektronizácia VS“, do ktorého je aj naša MČ zapojená.
Na transparentné nakladanie s bytmi MZ schválilo VZN č. 1/2012.
Na prijatie do predškolských zariadení nie sú žiadosti, len prihlášky, ktoré sa vyplnené a potvrdené lekárom odovzdávajú pri zápise detí riaditeľom MŠ.
K bodu 7.2: Základná štatistika o bytoch sa bude zverejňovať na webstránke
K bodu 7.3: všetky školské a predškolské zariadenia sú na stránke uvedené
taktiež kontakty na riaditeľky a odkazy na ich webové stránky.
Iné sociálne zariadenia nemáme.

8.      Zvýšiť transparentnosť a otvorenosť rozpočtu

8.1      Uplatňovať na zmeny schváleného rozpočtu rovnaké pravidlá ako na návrh rozpočtu (zverejňovať zmeny na internete na pripomienkovanie verejnosťou atď.).
8.2      Trvalo zverejniť na internetovej stránke www.raca.sk Register investičných akcií obce (obsahuje prehľad plánovaných investičných akcií v obci) za bežný a tri predchádzajúce uplynulé rozpočtové roky.
8.3      Trvalo zverejňovať na internetovej stránke www.raca.sk finančné výročné správy obce, audity vrátane informácií o vývoji dlhovej služby obce, a to všetko pri rešpektovaní zásady všeobecnej zrozumiteľnosti.
8.4      Trvalo zverejňovať na internetovej stránke www.raca.sk informácie o výške vyplatených miezd a odmien volených predstaviteľov obce, a to všetko pri rešpektovaní zásady všeobecnej zrozumiteľnosti.
Poznámka:
Vo všeobecnosti väčšina informácii o rozpočte a záverečnom účte je na internetovej stránke www.raca.sk, jedná sa o rozšírenie a zvýšenie otvorenosti.
Vyjadrenie MÚ:
K bodu 8.1: Zmeny rozpočtu v priebehu roku nie sú v takom rozsahu, že by sa k nim museli vyjadrovať občania, ktorí nemajú kompletné informácie. Všetky úpravy rozpočtu sú po schválení zverejnené.
K bodu 8.2: Register investičných akcii mestskej časti sa bude zverejňovať na webstránke
K bodu 8.3 a 8.4: Všetko sa zverejňuje, záverečný účet je aj v tabuľkovej a v textovej forme zrozumiteľný.

9.      Zvýšiť transparentnosť udeľovania dotácií a grantov

9.1      Zaviesť elektronickú podateľňu pre žiadosti o grant/dotáciu.
9.2      Zverejňovať na internetovej stránke www.raca.sk aktuálne grantové výzvy vrátane presného postupu rozhodovania o udeľovaní dotácií/grantov a systém ich hodnotenia, časové medzníky, a to v jednoduchom formáte.
9.3      Trvalo zverejňovať na internetovej stránke www.raca.sk zápisnice zo zasadnutí komisií rozhodujúcich o pridelení dotácie vrátane zoznamu udelených aj neudelených dotácií.
9.4      Trvalo zverejňovať na internetovej stránke www.raca.sk rozhodnutia o pridelení dotácie/grantu vrátane hodnotiacich tabuliek k jednotlivým projektom.
9.5      Trvalo zverejňovať na internetovej stránke www.raca.sk správy o realizovaných akciách financovaných z dotácie/grantu a zverejňovať pozvánky na podujatia financované z dotácie/grantu.
Poznámka:
Vlani bolo pre väčšiu transparentnosť prijaté VZN č. 4/2011 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. V návrhu sa jedná o určitú nadstavbu. Je potrebné urobiť prehľadnú podstránku na internetovej stránke www.raca.sk.
Vyjadrenie MÚ:
K bodu 9.1: Zavedenie elektronickej podateľne je súčasťou projektu „Elektronizácia VS“, do ktorého je aj naša MČ zapojená.
K bodu 9.2: Na prideľovanie dotácií bolo prijaté VZN č. 4/2011, boli v ňom zapracované všetky pripomienky poslancov, občania sa k nemu v pripomienkovom konaní nevyjadrili.
MČ grantové výzvy neuskutočňuje, o termínoch prijímania žiadostí o dotácie pravidelne informuje.
K bodu 9.3: Zápisnice zo zasadnutia komisií sa od 8/2012 zverejňujú.
K bodu 9.4: Informácie o pridelených dotáciách sú v materiáloch MZ a v uzneseniach a zoznamy sú na http://www.raca.sk/obcan/dotacie-v-zmysle-vzn-c-4-2011/
Zároveň sa zverejňujú všetky uzavreté dohody o poskytnutí dotácie, sú na http://egov.raca.sk/Default.aspx?NavigationState=778:0:
K bodu 9.5: účel poskytovaných dotácií je uvedený vo vyššie uvedenom zozname. Išlo by o tvorbu nových informácií – nárok na ľudské kapacity

10.  Zvýšiť transparentnosť verejného obstarávania a zabezpečovania služieb

10.1  Využívať prednostne elektronické aukcie ako spôsob realizácie verejného obstarávania.
10.2  Spracovávať audity ročných plánov verejného obstarávania a ročných správ o stave a výsledkoch verejného obstarávania a zverejniť ich na internetovej stránke www.raca.sk.
10.3  Zaviesť a trvalo zverejniť na internetovej stránke obstarávateľa etický kódex verejného obstarávania platný a záväzný pre všetkých zúčastnených na procese verejného obstarávania vrátane riešenia konfliktu záujmov na strane verejného obstarávateľa.
10.4  Trvalo zverejniť na internetovej stránke obstarávateľa všetky dostupné informácie o verejnom obstarávaní (interné smernice; oznámenia o verejných obstarávaniach; informácie o ustanovení komisií pre hodnotenie ponúk a riešení žiadostí; výsledky obstarávaní).
Poznámka:
Opatrenia nadväzujú na v súčasnosti už zverejňované zmluvy, faktúry a objednávky.
Vyjadrenie MÚ:
Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. je dostatočne prísny, na obstarávanie tovarov (podlimitná a nadlimitná zákazka) sa uskutočňuje EA vždy.
Ročné plány VO si vypracovávame, ale sú len pre interné potreby úradu.
K bodu 10.4: Napĺňanie všetkých požadovaných údajov na webstránku by si vyžadovalo nárok na ľudské kapacity.

11.  Zvýšiť transparentnosť predaja a prenájmu majetku mestskej časti

11.1  Používať pri predajoch a nájmoch súťažné metódy vždy, keď je to efektívne, nielen vtedy, keď to prikazuje zákon.
11.2  Používať pri predajoch a nájmoch elektronické aukcie – vždy, keď je to efektívne.
11.3  Zostavovať súťažné podklady tak, aby jediným kritériom pri vyhodnocovaní ponúk bola cena (všetky ostatné kritériá zohľadniť v súťažných podkladoch).
11.4  Zaslať všetkým uchádzačom a trvalo zverejniť na oficiálnej internetovej stránke www.raca.sk informácie o výsledku obchodných verejných súťaží vrátane zápisnice z procesu predaja / nájmu majetku.
11.5  Zverejňovať v prípade prijatia úveru dopadové štúdie na obec.
Zahrnúť do nájomných zmlúv vždy možnosť vypovedania zmluvy zo strany mestskej časti.
Vyjadrenie MÚ:
Tieto opatrenia pri predaji a nájmoch majetku vykonávame.Michal Drotován
apríl - september 2012

Vyjadrenie MÚ:

V čase vzniku tohto materiálu (v apríli 2012) fungovala stará webová stránka MČ v obmedzenom režime (bez možnosti pridávať nové priečinky). V mesiaci júl 2012 bola spustená do prevádzky nová webová stránka, ktorá okrem toho, že obsahuje všetky informácie z pôvodnej stránky umožňuje nové riešenia, pridávanie priečinkov, bannerov. Za obdobie jej fungovania bolo na stránku pridaných veľa nových informácií, aj takých, ktoré sú požadované týmto materiálom a ešte stále sa na základe rôznych podnetov dopĺňajú vylepšenia vedúce k prehľadnosti a rýchlejšej dostupnosti informácií.

Ku koncu roka 2012 pripravujeme aj spustenie ďalšieho modulu v rámci e-gov „Uznesenia a nariadenia“, ktorý bude obsahovať všetky informácie od programu, cez materiály, hlasovania, uznesenia a zápisnice, ale aj informácie o štruktúre orgánov samosprávy.

Zavedenie elektronickej podateľne je súčasťou projektu „Elektronizácia VS“, do ktorého je aj naša MČ zapojená.


Ing. Pešková, Mgr. Luptáková

18. októbra 2012

0 komentárov:

Zverejnenie komentára