Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

8.12.12
0
Prečo majú sekeru Klubu KDH zatiahnuť obyvatelia Rače?

V utorok 11. decembra 2012 budú poslanci MZ MČ Bratislava - Rača schvaľovať o. i. aj
vo výške 23.215,25 €
Pohľadávka je z obdobia 2004 - jún 2007, kedy KDH neuhrádzalo faktúry za nájomné a služby spojené s nájmom nebytových priestorov v Knižkovej doline. Dňa 1.12.2006 MČ Bratislava - Rača a Okresné centrum KDH Bratislava III. uzavreli Dohodu o uznaní dlhu vo výške 8.925,94 € a dňa 29.12.2006 KDH uhradilo splátku vo výške 989,74 €. Bola to splátka prvá a zároveň posledná...
Podľa informácie bývalej prednostky MÚ Bratislava - Rača Dagmar Kramplovej „Klub KDH prenajímateľovi  neuhrádzal platby za spotrebu elektrickej energie, vody a plynu, celkom  vo výške 384 502,- Sk (12 763,13 €).“  (RV 4/2008)
Právna analýza Mgr. Ivany Luptákovej Urbanovej návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky voči KDH odôvodňuje trvalou nevymožiteľnosťou, vysokou nerentabilnosťou vymáhania, ako aj tým, že
„... mestská časť k prenajatým nebytovým priestorom nemala žiadny právny vzťah ..., t.j. prenajímala ich bez právneho titulu. ... Je pravdou, že KDH uznalo dlh v dohode o uznaní dlhu, avšak ... Ing. Michal Koniar, vtedajší predseda Okresného centra KDH Bratislava III, nebol oprávnený na podpis dohody o uznaní záväzku ... Takéto zmluvy môže podpisovať v mene KDH iba štatutárny orgán – predseda KDH alebo ústredný tajomník KDH. Na základe tejto skutočnosti je právne spochybniteľná platnosť dohody o uznaní dlhu ... vychádzajúc z hore uvedených skutočností sa dospelo k právnemu názoru, že nie je možné zákonnými prostriedkami pristúpiť k úspešnému vymáhaniu pohľadávky.“
Pominiem fakt, že zástupcovi KDH by v prípadnom spore s MČ Bratislava - Rača stačilo právnu analýzu vedúcej Kancelárie starostu len opísať, a začudovane sa (sám seba) spýtam:
Prečo KDH neuhradí aspoň účet za elektrickú energiu, vodu a plyn vo výške 12 763,13 €?
Prečo sa MČ nepokúsi vymôcť peniaze od KDH mimosúdnou cestou?
Prečo majú dlžnú čiastku zaplatiť obyvatelia Rače?

Kamienok do mozaiky - zmluva medzi MNV Bratislava - Rača a KDH z roku 1990:
(doplnené 11. decembra 2012, zdroj: Ing. Alexander Čierny, bývalý kontrolór MČ Bratislava - Rača)

   
0 komentárov:

Zverejnenie komentára