Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.12.12
0

Strelkova 1, 831 06 Bratislava 35Vážený pán
Mgr. Peter Pilinský Starosta Mestskej časti Bratislava - Rača

Kubačova 21
831 06 Bratislava

Bratislava, 12. 12. 2012Vec: Výzva starostovi MČ Bratislava - Rača

Dňa 11.12.2012 miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Rača schválilo uznesenie, ktorým trvale upustilo od vymáhania pohľadávky voči KDH.
Jedným z dôvodov uvedených v rámci dôvodovej správy bola nemožnosť preskúmať zmluvy (ktoré majú byť právnym dôvodom vzniku pohľadávky) Mestskou časťou Bratislava -Rača.
Mestská časť Bratislava - Rača sa odvolávala na skutočnosť, že nemá k dispozícii nájomné zmluvy uzatvorené medzi Mestskou časťou Bratislava - Rača a Kresťanskodemokratickým hnutím na prenájom priestorov v Knižkovej doline. Podľa nám dostupných informácií by mal predmetnými zmluvami disponovať Ing. Alexander Čierny, bývalý miestny kontrolór Mestskej časti Bratislava - Rača. Považovali by sme preto za vhodné, aby sa Mestská časť Bratislava - Rača skontaktovala s Ing. Alexandrom Čiernym a dohodla sa s ním na ďalšej spolupráci v tejto veci. Časť zmluvy č. 140/90/MNV Rača už pritom bola zverejnená na internete - http://miro-scibrany.racan.sk/2012/12/hruba-ciara-za-dalsou-neslusnostou-kdh.html.
Súčasne vyzývame v tejto súvislosti starostu Mestskej časti Bratislava - Rača, aby pozastavil výkon predmetného uznesenia v zmysle § 13 ods. 6 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že predmetné uznesenie nepodpíše v lehote do 10 dní od jeho schválenia miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Rača. V kontexte týchto súvislostí, ako aj skutočnosti, že Mestská časť Bratislava - Rača v tomto roku prijala úver, sa môže upustenie od vymáhania takejto pohľadávky javiť ako zjavne nevýhodné.
Vyzývame preto starostu, aby zvážil využitie svojich právomocí v zmysle zákona o obecnom zriadení a predmetné uznesenie nepodpísal.
  


Ľubomír Krampl
Predseda združenia Račianski občianski aktivisti

Dodatok z 19. decembra 2012:

Podobnú výzvu adresovala starostovi MČ Bratislava - Rača aj MO SNS Bratislava - Rača:


0 komentárov:

Zverejnenie komentára