Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

26.5.14
0
Projekt Malé Krasňany (pôvodne Pod vinohradom) sa počas EIA procesu výrazne nafúkol - pôvodné varianty hovorili o 806 resp. 568 obyvateľoch - reálny projekt sa nafúkol na 1136 obyvateľov. Približne 300 áut má doplniť stojacu masu na Račianskej vybudovaním svetelnej križovatky.


Tento projekt teda nezačal veľmi slávne, nielen za výrazne nafúkol, ale aj začal svoju realizáciu nelegálnym výrubom viníc. Je to príklad realizácie developerského projektu v praxi. Likvidácia začala počas vianočných sviatkov 2013  a bola dokonaná v marci 2014. Napriek upozorneniu štátnych orgánov, že sa jedná o nelegálny výrub.


Teraz sa začalo na stavebnom úrade Bratislava - Rača územné konanie, našťastie som riadny účastník konania a môžem podať tieto pripomienky:

  1. požadujem prerušiť územné konanie do doby rozhodnutia vo veci nelegálneho výrubu na danom území, investor napriek upozorneniu v EIA procese aj štátneho orgánu ochrany prírody nelegálne odstránil vinič;
  2. požadujem pred vydaním územného rozhodnutia predložiť hydrogeologický posudok, ktorý preverí vhodnosť odvádzania vôd z povrchového odtoku do vsakovacích blokov. Sústavu vsakovacích nádrží a vsakov doplniť o výmenu vrchnej ílovej vrstvy vodonepriepustného podložia v nezastavanom páse v juhovýchodnom cípe miesta realizácie navrhovanej činnosti za štrkovú vrstvu. Vyriešiť možný konflikt predĺženia hlavného dopraného koridoru C2 MO 8,5/40 a existujúcej nádrže zachytávajúcej splaveniny povrchových vôd z územia a odvodňovacieho rigolu. Zároveň požadujem zapracovať do projektu ďalšie možnosti racionálneho nakladania so zrážkovými vodami (závlahy, chladenie a pod.) v zmysle zámerov EIA;
  3. požadujem jasne stanoviť, o koľko minút za hodinu počas dopravnej špičky spomalí navrhovaná svetelná križovatka dopravu – jej tok na Račianskej ulici a aký to bude mať vplyv už na súčasný kolabujúci stav;
  4. informovanie všetkých účastníkov konania verejnou vyhláškou a zároveň zaslanie informácie poštou na vedomie iba jednému účastníkovi konania – spoločnosti Malé Krasňany, s.r.o. v zastúpení MADING, s.r.o. považujem za porušenie rovnosti účastníkov konania pred zákonom;
  5. požadujem jasne stanoviť, kde sa majú nachádzať štyri ihriská uvedené v zámere EIA a aspoň jedno z ihrísk riešiť tak, aby umožnilo aj športové aktivity pre mládež (napr. hokejbalové či basketbalové ihrisko);
  6. doriešiť pred vydaním rozhodnutia finančnú náhradu resp. náhradnú výsadbu v zmysle bodu 1.
  7. jasne stanoviť spôsob organizácie dopravy počas výstavby prioritne  ohľadom na preferenciu električkovej dopravy a dopravného ťahu na Račianskej ulici. Vyriešiť otáčanie vozidiel zo smeru od Mladej Gardy. Zakotviť podmienku vybudovania navrhovanej svetelnej križovatky pred začatím akýchkoľvek stavebných prác;
  8. požadujem vybudovanie cyklistických trás v celom areáli zámeru, dobudovať tiež prestrešené parkoviská pre bicykle;
  9. žiadam zvýšiť množstvo zelene v projekte.

Mgr. Michal Drotován
poslanec MZ Bratislava - Rača


0 komentárov:

Zverejnenie komentára