Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.1.20
0
Začiatkom roku 2020 čaká miestne zastupiteľstvo v Rači dôležité rozhodnutie ohľadom tried v základných školách a budúcnosti budovy na Plickovej – toto rozhodnutie ďaleko presahuje jedno volebné obdobie a bude nás v Rači ovplyvňovať minimálne do roku 2030.

Začnem faktami – v roku 2003 slávnostne škola oslavovala 30. výročie od vzniku, už pár rokov na to sa však začalo riešiť čo s ňou ďalej, nepomohla ani petícia a mestská časť Bratislava-Rača v roku 2007 školu zrušila (nakoľko vtedy v nej bol nedostatok detí a bolo potrebné ju opraviť – za sumy výrazne nižšie ako teraz, detí menších ako 6 rokov pribúdalo, ale to už je teraz akademická debata). Následne sa nezrealizoval plán urobiť z tejto školy vysokú školu ani gymnázium s ruskými investormi (2009-10) a tiež idea v programe bývalého starostu z roku 2014 o dvojjazyčnej nemeckej škôlke a škole. Mesto malo v pláne urobiť v tejto budove depozit pre galériu.

Minulosť už nezmeníme – je potrebné pozrieť sa do budúcnosti. 

Čo sa dialo v roku 2019

Vo februári 2019 sme ako nové vedenie mestskej časti začali rokovať s primátorom o zverení danej budovy do správy za účelom vybudovanie školského zariadenia, nakoľko počet potrebných prvých tried bude výrazne prevyšovať kapacitu našich dvoch základných škôl. Tieto rokovania boli náročné, pretože mesto už investovalo nemalé zdroje do dokumentácie na zriadenie depozitu pre galériu. Nakoniec zabral argument polohy, potreby a tiež to, že budova vznikla aj pôvodne za účelom školy. 

Dňa 18.6.2019 miestne zastupiteľstvo Rača uznesením č. 87/18/06/19/P schválilo v bode 22A "súhlas so zverením areálu bývalej ZŠ Plickova vrátane budov od Hl. mesta SR Bratislavy za účelom renovácie resp. vybudovania školských zariadení."

Dňa 27.6.2019 mestské zastupiteľstvo Bratislavy uznesením schválilo zverenie budovy aj príslušných pozemkov do správy mestskej časti Bratislava-Rača pod podmienkou, že sa tam musí do 5 rokov od platnosti preberacieho protokolu zriadiť škola.

Dňa 03.07.2019 som o aktuálnom stave informoval na mojom blogu, Facebooku aj v tlačovej správe.


Dňa 23.9.2019 po splnení všetkých podmienok (odčlenenie parcely ihriska pozemného hokeja, kde je nájom do roku 2024) som podpísal protokol o prevzatí budovy na Plickovej. V rovnaký deň bolo pracovné stretnutie s poslancami mestskej časti Rača o stave počtu tried a návrhu ďalších riešení. Poslanci vyslovili súhlas s tým, že by sa mala budova Plickova preveriť v rámci možnosti na odčlenenie dvoch samostatných škôl (jedna súkromná a druha obecná).

Dňa 25.9.2019 bola zadaná objednávka spoločnosti IXYPSILON, s.r.o. vo výške 2900 € na vypracovanie štúdie rekonštrukcie školy Plickova a možného rozdelenia na dva subjekty pri zachovaní spoločnej telocvične a jedálne. Štúdia bola vypracovaná a doručená v polovici októbra 2019.

Dňa 10.10.2019 bol zverejnený protokol o zverení Plickovej Rači – nasledujúci deň tj. 11.10.2019 začala byť budova v správe mestskej časti Rača a začala tiež plynúť 5 ročná lehota na zriadenie školy. (tj. do 10.10.2024 – reálne teda pre proces zaraďovania škôl do siete najneskôr do marca 2024).

Dňa 16.10.2019 prebehlo v NKD stretnutie s rodičmi deti a riaditeľkami našich základných škôl (zúčastnilo sa ho cca 150 ľudí), kde boli dva základné výstupy – rodičia nesúhlasia s riešením tried na SOŠ Na pántoch (ani dočasne) a preferujú opravu ZŠ Plickova a prístavbu ZŠ Tbiliská.

Dňa 25.10.2019 prebehlo rokovanie vedenia mestskej časti so školou Félix ohľadom možného konkrétneho prenájmu časti školy (vymedzenej v štúdii IXYPSILON, s.r.o.) za podmienok bezplatného využívania opravenej telocvične a jedálne pre potreby obecnej školy v budúcnosti. Dňa 04.11.2019 investor uviedol, že má o predmetný nájom za daných podmienok záujem s tým, že na základe tohto záujmu bude následne predstavený verejne na spoločnom stretnutí s poslancami.
V dňoch 11.11.2019 a 28.11.2019 prebehli spoločné stretnutia vedenia mestskej časti, zástupcu školy Félix a investora s poslancami mestskej časti Bratislava-Rača.

Dňa 03.12.2019 miestna rada odporúčala zaradiť predmetný materiál na najbližšie zastupiteľstvo a dňa 10.12.2019 miestne zastupiteľstvo hlasovaním všetkých prítomných poslancov prijalo uznesenie, že súhlasia s prenájmom časti školy spoločnosti Edu Development, s.r.o. za účelom zriadenia školy Félix a žiadajú, aby samotná zmluva o prenájme bola následne schválená miestnym zastupiteľstvom na mimoriadnom zastupiteľstve.

21. januára 2020 o 17,00 v NKD som zvolal v tejto veci predmetné mimoriadne zastupiteľstvo. 

Prečo je škola Plickova pre Raču a jej obyvateľov dôležitá

Na základe návrhu pána poslanca Pajdlhausera ešte z roku 2018 sa postupne preverujú možnosti prístavby školy Tbiliská, tiež podobné žiadala poslanecká komisia školstva dňa 28.05.2018.

Aktuálne sa v tejto veci spracováva projektová dokumentácia na spojené územné a stavebné konanie a podľa vyjadrení dotknutých orgánov je možné vybudovať maximálne 14 nových tried (6 tried na jednej strane a 8 tried na druhej strane budovy prístavbou) – tento počet sa môže ešte v samotnom konaní (jedáleň, telocvičňa) znížiť – aktuálne však rátajme so 14 triedami.

Počet 14 tried je však podľa všetkých prepočtov postačujúci iba maximálne do školského roku 2022/23. Všetky aktuálne prepočty (vychádza sa z detí jednotlivých vekových kohort) ukazujú, že nasledujúce roky bude počet "odchádzajúcich" tried nižší ako počet potrebných prvých tried. Zatiaľ vieme prepočítať na dátach triedy detí, čo sa narodili do roku 2019 a teda pôjdu do prvého ročníka v školských rokoch 2025/26 a 2026/27 – predikcie na ďalšie roky (podľa demografickej analýzy odborníkov) budú k dispozícií vo februári 2020.

Aktuálna veková pyramída Rače (k 31.12.2018) je dostupná tu


Dáta podľa registra obyvateľov (aktualizované každý deň, je tam však oneskorenie oproti realite cca 4 týždne) sú dostupné tu.

Podrobnejšia analýza prepočtov potrebných tried (stav k 2.1.2020) je dostupná tu. Upozorňujem, že predpokladaný minimálny počet tried neráta ešte s novonasťahovanými rodinami v Rínku Rača ani s tým, že cirkevná škola bude môcť otvárať menej prváckych tried ako doteraz. Ak sa to v tomto prípade dá tak nazvať ide o "optimistický variant" – v analýze nazvaný "najnižší variant". Sú tam však uvedené aj prepočty vyššie vrátane variantu, ak by zostala zachovaná MŠ Hubeného.

Podľa finančných prepočtov by kompletná rekonštrukcia vrátane telocvične Plickovej vyšla cca 7 miliónov eur + DPH – túto sumu mestská časť nevie zabezpečiť a nie je predpoklad na jej zabezpečenie ani v budúcnosti. Najneskôr v školskom roku 2023/24 však budú musieť byť pripravené nové triedy základnej školy, keďže chystaná kapacita prístavby Tbiliská sa naplní.

Dočasné riešenia – ako je možný prenájom časti priestorov SOŠ Hlinická a SOŠ Na pántoch – daný problém nevyriešia, nakoľko tieto priestory (pre potrebné učebne a pod.) nie je možné využívať pre druhý stupeň a zároveň BSK ich môže prenajať iba na krátke obdobie dvoch-troch školských rokov.

Preto vychádza ako veľmi dôležité začať opravu časti budovy súkromným investorom – školou Félix – z týchto dôvodov:

1. budova Plickova nebude naďalej chátrať a teda sa nebude ďalej znehodnocovať, do budúcna ostane zachovaná ako škola;

2. vytvorí sa tým možnosť najneskôr v školskom roku 2021/22 začať s prípravou na nové triedy obecnej základnej školy, ktoré budú potrebné najneskôr v roku 2023, ktoré by následne využívali jedáleň aj telocvičňu už opravenú súkromným investorom a tiež by sa napojili na siete vybudované súkromným investorom školy Félix;


3. určitý počet detí z Rače bude chodiť aj do školy Félix a tým sa o 5% až 10% zníži tlak na obecné školy;

4. rodičia v Rači budú mať v Rači na výber dať dieťa do obecnej, cirkevnej a aj súkromnej základnej školy – zlepšia sa tak služby pre obyvateľov a tiež do budúcna dobré bývanie v Rači;

5. lokalizácia v centre Rače umožní po roku 2028 (2030) postupne – v prípade poklesu detí (očakáva sa v zmysle demografie súčasných obyvateľov – nie je tam však zarátané prisťahovanie nových obyvateľov s rodinami) – vybudovanie a rozšírenie denného stacionára o objekt na Plickovej.

Z vyššie uvedeného dôvodu považujem rozhodovanie miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača v januári 2020 za kľúčové nielen pre toto volebné obdobie, ale pre obdobie minimálne do roku 2030 (v prípade potrebného denného stacionára ešte dlhšie). 

Ako starosta mestskej časti som posledný rok venoval stovky hodín analýzou a prípravou podkladov, stretnutiami s magistrátom, školami pod správou BSK, našimi riaditeľkami, investormi, diskusiou s obyvateľmi, architektmi a projektantmi aj poslancami Rače. S čistým svedomím môžem uviesť, že predkladané navrhované riešenie na zriadenie časti školy Plickova ako súkromnej školy Félix a druhej časti ako obecnej školy je podľa všetkých dát, stretnutí, reality aká je aj mojej úvahy najlepšie možné reálne riešenie pre Raču. Beriem za neho plnú zodpovednosť ako štatutár mestskej časti, ktorá má povinnosť zabezpečiť pre školopovinné deti povinnú školskú dochádzku v obci.

Verím, že sa miestnej zastupiteľstvo v Rači rozhodne v prospech rodičov detí (a neskôr vlastne aj v prospech starších ľudí a denného stacionáru) a bude súhlasiť s uzavretím zmluvy pre zriadenie školy Félix a tým otvorí aj možnosť vytvoriť tam neskôr aj obecnú školu. A budova nebude naďalej chátrať.

Michal Drotován
starosta Rače
www.facebook.com/michal.drotovan

Fotografie Plickovej sú z 03.12.2019 a vytvoril ich Michal Gumenický

0 komentárov:

Zverejnenie komentára