Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

14.1.20
0
Zaslal som Hl. mestu SR Bratislava tieto pripomienky k návrhu zadania štúdie umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy. Návrh je možné pripomienkovať do 31.01.2020.Všeobecné ohľadom celého dokumentu:

Žiadam doplniť, o aký podiel nájomných bytov by sa jednalo pri jednotlivých lokalitách štúdie, akým spôsobom by v prípade súkromných pozemkov bolo garantované využitie bytových priestorov ako nájomného bývania.

Ohľadom konkrétnych lokalít v mestskej časti Bratislava-Rača:

Pastierska

Nakoľko ide o priemyselnú oblasť v blízkosti železníc, navrhujem overiť rozvojový potenciál celej danej lokality v samostatnej štúdii, ktorý je viazaný na predĺženie komunikácie Na pántoch (prekládka komunikácie II/502 - Púchovská) a je ohraničený železničnou traťou Bratislava-Žilina, komunikáciou Rybničná, Račianskym potokom a železničnou traťou Rača-Vajnory. V tejto oblasti je pre rozvoj potrebné spracovať samostatnú urbanistickú štúdiu a na základe nej meniť účel využitia nielen predmetného pozemku ale aj zázemia.


V prípade funkcie bývania upozorňujem na to, že železničné priecestie je problematické z hľadiska dopravy (je otázne ako dlho bude umožnené jeho ponechanie) a preto nevyhnuté začať riešiť prekládku II/502 - Púchovská.

Je potrebné overiť hlukové aj prachové odizolovanie bývania od železničnej trati (hluková stena, výsadba vzrastlých stromov a pod.) – preveriť súlad s príslušnými zákonmi SR a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady  č. 2002/49/EC.

Do samotného projektu doplniť aj úpravu samostatného nástupištia a autobusovej zastávky „Pastierska“ v smere do Vajnôr. Zároveň doplniť do projektu stromoradie.

Zároveň je potrebné overiť vhodnosť daného územia pre výstavbu z hľadiska splaškovej kanalizácie a zachytávania dažďových vôd v území.

Pekná cesta 1


Predmetné územie v blízkom rádiuse priemyselnej zóny – Grafia/Meopta nie je vhodné na umiestnenie bytových domov, na parc. č. 9200/2, k.ú. Rača  je vhodnejšie umiestniť parkovisko pre návštevníkov lesoparku a obyvateľov, zároveň na ďalších mestských parcelách – 9200/1, 9201/1 a 9202, k.ú. Rača je vhodné umiestniť pre vodozádržné opatrenia a zlepšenie mikroklímy dreviny a vodozáchytné nádrže – vsakovanie jamy.

Žiadam túto lokalitu vyradiť z predmetnej štúdie.Pekná cesta 2


Predmetné územie pre blízkosť priemyselného areálu Grafia/Meopta nie je vhodné na zmenu funkcie na bývanie, zároveň nie je ani vhodne dopravne odslúžené, nakoľko komunikácia Pekná cesta a tiež Račianska nie sú už podľa súčasných dopravno-kapacitných prieskumov kapacitne vyhovujúce. Zároveň pre hluk a ostatné negatívne vplyvy by nové objekty na bývanie v tejto oblasti boli aj v rozpore so smernicou EP a Rady č. 2002/49/EC.

Zdroj: Hluková mapa – noc -priemyselné zariadenia 2016 – www.hlukovamapa.sk - Euroakustik

Je nevyhnutné, aby Hl. mesto SR Bratislava v súčinnosti so štátom (BSK) začali riešiť predĺženie Bojnickej/Galvaniho (v zmysle územnej rezervy) a do vyriešenia tejto dopravnej stavby nebol povoľovaný žiaden typ stavieb v danej lokalite.
Žiadam túto lokalitu vyradiť z predmetnej štúdie.

Račianska

Na danom pozemku je právoplatné stavebné povolenie na administratívnu budovu – považujem pre blízkosť dôležitého dopravného uzla (železničné stanice BA-Vinohrady a BA-Predmestie) za dôležité, aby daná lokalita bola aj naďalej vyčlenená pre budovanie pracovných miest – podobne ako je to v celej danej línii Račianskej ulice od Nového záhonu až po ŽST Vinohrady, budovanie bytového domu v danej lokalite nepovažujem za vhodné. Je dôležité, aby v mestskej časti Bratislava-Rača boli aj pracovné príležitosti – kancelárie a pod.

Rádius pešej dochádzky zo železničnej stanice – 5 min.

Zároveň je daná lokalita problematická z hľadiska hluku – železnice, električkovej trate aj račianskej dopravnej radiály. Z daného dôvodu je možné v tejto lokalite umiestniť iba budovy s vnútornou cirkuláciou vzduchu – tj. bez otvárania okien – čo obytné budovy nespĺňajú.Žiadam túto lokalitu vyradiť z predmetnej štúdie.

Východná


Žiadam posúdiť v samostatnej štúdii dané územie v širších vzťahoch vrátane samostatnej príjazdovej komunikácie od komunikácie Východná, v predmetnom území (širšie vzťahy) sa aktuálne nachádzajú v rozvojovom území funkčné kódy 101, 202, 502 a 201 – lokalita je ohraničená parcelou 7226, k.ú. Rača.Vymedzenie zóny


Zároveň žiadam pri zmenách územného plánu zapracovať aj parc.č. 4740 a 4741/4, k.ú. Rača a zmeniť ich funkčný kód z 102 na 1110 – parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy.

Upozorňujem na problematickosť danej lokality z hľadiska dopravného napojenia – je nevyhnutné zároveň v línii parc. 7226, k.ú. Rača vybudovať samostatnú komunikáciu s napojením na predĺženú komunikáciu Na pántoch. Daná nová komunikácia musí byť vrátane chodníka a cyklochodníka. V prvej etape je nevyhnuté jej napojenie minimálne na komunikáciu Sklabinská.


Požadujem, aby súčasťou samostatnej štúdie bolo aj vymedzenie priestoru na vybudovanie parkoviska pre obyvateľov ulice Na pasekách.

Zároveň je potrebné overiť vhodnosť daného územia pre výstavbu z hľadiska splaškovej kanalizácie a zachytávania dažďových vôd v území.


 Mgr. Michal Drotován


0 komentárov:

Zverejnenie komentára