Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

16.5.21
0
Až po dôkladnom preštudovaní a preverení u niektorých dotknutých vlastníkov uvedených na príslušných dokumentoch, ktoré mi boli zaslané vtedajšou riaditeľkou Pozemkového úradu III. Pekná cesta, Bratislava-Rača, som zistila, prečo tie dokumenty boli až také tajné a prečo mi ich na Pozemkovom úrade nechceli vydať!!!
Malo to jeden háčik. Tento pozemok, vinohrad k. ú. Rača Rinzle, p. č. 1721 o výmere 1168 m2, bol záväzne Územným plánom v roku 2007 určený na vybudovanie cesty III. či IV. triedy, ktorou sa mala zabezpečiť dostupnosť k vinohradom a pozemkom v katastrálnom území Rača, Rinzle, teda z Kadnárovej ulici do stredu územia k vinohradom po Alstrovu a nie opačne. Aby bola zabezpečená dostupnosť nielen k jednotlivým parcelám, ale ako sme sa nedávno presvedčili aj pre záchranné a protipožiarne služby, lebo keď horeli vinohrady (vinník sa doteraz nenašiel), bol problém záchranným vozidlám a záchrancom dostať sa na miesto požiaru a hasiť, čo horelo, alebo zachraňovať zdravie či ľudský život občanov žijúcich v bytových domoch na Kadnárovej ul. Teda nie v rodinných domoch na Alstrovej, kde boli záchranári a hasiči s vozidlami zaparkovaní a špekulovali, ako sa k horiacim vinohradom a k vode na hasenie dostať, teda oheň hasiť. A čo keby tak našli cestu k horiacim vinohradom a bytovým domom z Peknej cesty, či cez Kubačovu alebo Čachtickú a podobne?
Moja vtedajšia intuícia ma nesklamala. Ako vidno v prílohe z priloženej mapy Územného plánu, cesty v tejto lokalite sa začali budovať a budujú bez ladu a skladu tak, ako to jednotlivým developerom a rôznym stavebníkom bolo a je finančne čo najefektívnejšie. Teda žiadna platná smernica, či racionálny plán, žiadny rešpekt pred Územným plánom, ale cesty krížom-krážom cez bývalé najúrodnejšie vinice a bez ohľadu na ničenie životného prostredia. Smer od Alstrovej ulice na Kadnárovu s požehnaním stavebného úradu a starostu MČ Bratislava-Rača sa stali pre starousadlíkov pohromou. Nemajú potuchy, kedy a kde si nejaký novopečený vlastník nejakého pozemku zaumieni vyrúbať kus zelene, stromov a krovín a postaviť dom. Samozrejme, k vlastnému domu patrí aj súkromná – vlastná cesta. Lebo kupuje sa všetko bez ohľadu, či to je v rozpore so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. alebo nie je, či to má prístup z hlavnej cesty, alebo nie, či je vhodný na stavbu RD a podobne. Aj táto v tomto katastri už 5. cesta popri radovej výstavbe rodinných domov by sa mala v krátkom čase z vrchu od Alstrovej napojiť na vinicu pozemok p. č. 1721/2 o výmere 699 m2. Tomuto pozemku-parcele nevieme kedy ani kým bol vydaný nový list vlastníctva č. 12039. Samozrejme, ako vždy bez vedomia vlastníkov a vysporiadania sa s nimi. No a kade povedie ďalšia cesta? ... možno sa už plánuje vzdušnou čiarou, možno už páni hradní zákonotvorcovia s nejakým developerom či stavebníkom (ako napríklad na pozemku parcelné číslo 1683/699) je vybudovaná súkromná cesta, ktorá vedie k rozostavanému rodinnému domu bez stavebného povolenia. Povolenie na výrub od kompetentných úradníkov nemajú, lebo takzvaní vlastníci plánujú pre vlastný prospech zničiť aj ten kúsok zelene a prírodného bohatstva, ktorý ešte vôbec na tomto kúsku našej zeme existuje.
Prečo by sa mal niekto s vlastníkmi tohto pozemku vysporiadať, keď na zvyšku vinohradu s pôvodným listom vlastníctva 1131 p. č. 1721/1 o výmere 499 m2 niekto , podľa informácie to bol Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, vybudoval cestu. A čo tak si preveriť Identifikáciu pôdy?.... Íha, to páni radní na Magistráte nevedia čítať, alebo rátať? alebo nás vlastníkov považujú už za úplných hlupákov? Nech počítam akokoľvek, stále mi výmery parcely číslo 1721/1 a parcely 1721/2, teda 699 + 469 = 1168 m2 dávajú rovnaký súčet, teda výmeru pôvodného vinohradu – vinice. To však nezabránilo tomu, aby Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Trenčianska 55 listom č. OU-PLO-2015/118465/MPI zo 17.06.2015 zamietol a až po jeden a pol roku oznámil, že žiadosť o zmenu druhu pozemku, tohto „tiež vinohradu“ na trávnaté pozemky, zamietol. Pozemok, na ktorom je už vybudovaná cesta, ostal i naďalej „vinicou“. Len neviem, ako na tento pozemok, asfalt či čo to je, sa v rámci revitalizácie a celospoločenskej požiadavky na skvalitňovanie životného prostredia bude môcť vysadiť zeleň, napríklad ovocné stromy, viniče, zdraviu prospešné kroviny a podobne. Preto sa pýtam, kam zmizlo 469 m z pôvodnej vinice? To asi vie len sám Pán Boh. Možno sa s vlastníkmi vysporiada on sám pri Nebeskej Bráne.
A ešte niečo na dôvažok: Dňa 14. 05. 2021 sme sa na Račianskom cintoríne navždy rozlúčili s našou milou mamou, babkou, prababkou, svokrou, tetou a kvalitnou vinohradníčkou pani Karolínou Číkovou, rodenou Mičunkovou. V Račianskych vinohradoch odpracovali takmer celý svoj 95-ročný život. Boli podielničkou vyššie spomínaného rozkradnutého vinohradu. Za jej prácu vo vinohradoch ani za zmiznutý podiel, časť spoluvlastníckeho vinohradu sa s ňou nikto z kompetentných, ani len ten, čo ho doteraz užíva, neprišiel ospravedlniť a povedať tete Karolke aspoň to čarovné slovíčko „ďakujem“.
Teto Karolko, teraz to za všetkých tých nespratníkov, čo nevedia ani to, že dlhy sa splácajú aspoň slušným slovom, to takto verejne za nich urobím ja Vaša neter Daša. Prosím prepáčte im, lebo ešte stále nevedia, čo činia. Tento počin ostane v ich svedomí ako jedna čierna diera, ak vôbec nejaké svedomie majú. My všetci, čo sme sa sVami prišli na Vašej poslednej ceste v smútku rozlúčiť, Vám prajeme POKOJ V DUŠI.

(pokračovanie)
Ing. Daša Ostertágová Štrbová
z rodu Polakovič, Žitný
0 komentárov:

Zverejnenie komentára