Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11.5.22
2
Je to neschopnosť štátnej správy a samosprávy, alebo niečo oveľa vážnejšie? Prosím posúďte sami!
V tomto príspevku si dovoľujem, vážený pán starosta MČ Bratislava-Rača, Vám predložiť dôkazy a zároveň Vám oponovať na Váš oneskorený neopodstatnený a najmä poučujúci komentár k môjmu článku uverejnenému dňa 03.03.2022 na portáli Racan.sk. Je zaujímavé, že práve Vy nerozumiete, o čom píšem. Pokiaľ mám informácie, čo Vám aj zdokladujem, čitatelia, ktorým podobné neprávosti a šikanovanie zo strany vedúcej stavebného úradu Ing. A. M. neustále pretrvávajú, mojim článkom rozumejú. Tento proces šikany neprestáva ani „ROZHODNUTÍM“ č. OU-BA-OVBP2-2022/033644/NAD z 20.01.2022 vyššieho odvolacieho orgánu Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky Tomášikova 46, Bratislava. Odvolaním sa menovanej účastníčky konania pani Fantuzziovej vyšší orgán RUŠÍ napadnuté rozhodnutie stavebného úradu Mestskej časti Bratislava-Rača č. 15649/1932/2021/SU-RAA zo dňa 30.09.2021 a vec vracia prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Stavebný úrad ani po tomto rozhodnutí vo veci doposiaľ nič nerieši. Napríklad: pani Jarmila Fantuzziová (povolila o veci publikovať), vlastníčka nehnuteľnosti Pri vinohradoch 55, 831 06, sa stará o svoju starú imobilnú matku, pani Vieru Kuzmovú, zo zákona už chránenú osobu. Dcéra pani Fantuzziová sa nemôže o svoju imobilnú chorú matku dôkladne starať, nakoľko jej pobyt vo vlastnom dome pri chorej matke je obmedzený z dôvodu zvláštneho prístupu Vás, pán starosta, ako aj vedúcej stavebného úradu k riešeniu a vybavovaniu sťažnosti a žiadosti k predmetnej nehnuteľnosti, tak ako to ukladá „Rozhodnutie“ vyššieho odvolacieho orgánu.
Je len na Vás, vážený pán starosta, či sa necháte i naďalej manipulovať kdejakými „klebetnými donášačmi“ a nečinnosťou stavebného úradu, ktorí zvláštnym spôsobom podľa mňa pracujú vo svoj prospech a v prospech jedincov (developerov), ktorí pravdepodobne ponúkajú za ich službičky rôzne „benefity". Aj o tom som si v predchádzajúcich článkoch dovolila písať, dokonca menovite a s originálnou prílohou.
Na Váš komentár k môjmu článku z 03.03.2022 , ktorý znie: citujem: „Dobrý deň. Ak máte pocit, že stavebný úrad vás nejakým spôsobom, ako účastníka konania opomenul, alebo máte akékoľvek pripomienky, môžete sa kedykoľvek obrátiť na nadriadený orgán Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, alebo na Okresnú prokuratúru, Krajskú prokuratúru Bratislava 3“. Pán starosta, už sa stalo, Vaše poučenie prišlo neskoro. Vy ste mali už dávno predtým konať!!
Zároveň Vás upozorňujem na vetu, ktorou narážate na náš rodinný dom, ktorého vlastníkom je môj syn. Túto vetu až pričasto ako provokáciu, či pre vlastnú obhajobu vyslovoval stavebník stavby „RD Alstrova“ bez stavebného povolenia Vladimír Janko. Rodinný dom môjho syna je postavený na pozemku, ktorého niekoľko storočí vlastníkmi boli moji predkovia. Tento pozemok som ako oprávnená dedička zdedila, na čo som Vás v predchádzajúcich článkoch či úradnými listinami Vám adresovanými podrobne informovala (ak ste ich vôbec čítali). Vaše odpovede boli skôr vhodné do satirického časopisu. Stavba nášho podotýkam, nášho rodinného domu, bola realizovaná podľa kvalifikovane vypracovanej projektovej dokumentácie a platným stavebným povolením, na vlastnom pozemku. Preto si nemyslite, vážený pán starosta Mgr. Drotován, že nám Račanom – vlastníkom pôdy a nehnuteľnosti, budú donekonečna kadejakí kšeftári s pozemkami kaziť naše meno, meno mojich – či našich predkov, na ktorých som hrdá. Veď títo kšeftári nemajú ani najzákladnejšie vedomosti a vedecké poznatky o zdravom životnom prostredí, o revitalizácii a biodiverzifikácií prírody a o ďalších vedeckých poznatkov v tejto oblasti. Prepáčte, ale takíto vedúci pracovníci by nemali mať miesto a funkcie, najmä ak sú dosadzovaní na svoje pracovisko bez výberového konania v štátnej správe či samospráve. Preto si od takýchto tiež úradníkov a funkcionárov vyprosujem ďalšie urážlivé narážky.
A teraz pre Vaše ukľudnenie, pán starosta, a kľud pani vedúcej stavebného úradu, si dovoľujem predložiť dôkazové materiály, s dátumom a časom ich podania na vyššie kontrolné či odvolacie orgány. Môj právny zástupca ich predkladal vo veci nečinnosti stavebného úradu, menovite Vám, starostovi MČ-Rača, vyšším nadriadeným orgánom, či na prokuratúru. Odporúčam Vám dobre si všimnúť dátum podania a porovnať ich so súčasným dátumom! A pýtam sa! Prečo ešte stále nekonáte!!!
 
1) 23.07.2020, adresa: Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, Kubačova 21, podané cez podateľňu MČ-Rača, Vec: Upozornenie na nečinnosť stavebného úradu MČ-Rača.
Vôbec ste sa nenamáhali s odpoveďou, vážený pán starosta, tak ako ani na desiatky mojich upozornení a žiadosti o nápravu, ktoré boli adresované menovite Vám, v zmysle zákona NR SR 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
 
2) 23.07.2020, Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, Bratislava
Vec: Žiadosť o vykonaní opatrení proti nečinnosti bola súčasťou podkladového odvolacieho materiálu na „ROZHODNUTIE“ OÚ Bratislava, OU-BA-OVBP2-2022/45557/KIZ z 23.03.2022 , ktorým zrušuje odvolanie účastníka konania 1,2 napadnuté rozhodnutie Mestskej časti Bratislava-Rača č. 15101/1406/2021/SU-RAA zo dňa 11.10.2021 s tým, že Vec sa vracia prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Voči tomuto rozhodnutiu sa podľa § 59 ods. 4 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nemožno odvolať a je v inštančnom postupe konečné. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.
Vážený pán starosta, upozorňujem Vás na skutočnosť, že stavebný úrad MČ-Rača listom č. 857/363/2022/SU-LU zo dňa 24.01.2022 oznámil účastníkom konania ďalšie „ROZHODNUTIE“ o umiestnení stavby spojené so stavebným povolením „Rodinný dom NM“ na parcele p. č. 1683/750 k. ú. Rača, ktorá úzko susedí s parcelou p. č. 1683/443 k. ú. Rača, teda s mojou parcelou. I napriek tomu, že som ako účastníčka konania v stanovenej lehote dňa 14.02.2022 podala odvolanie, doposiaľ sa stavebný úrad mojím odvolaním ani odvolaním môjho právneho zástupcu nezaoberal, ani s nami neriešil. Pýtam sa Vás, prečo stavebný úrad nedodržuje záver odôvodnenia vydaného „Rozhodnutím“ vyššieho orgánu a opätovne nedodržuje zákonnom stanovené predpisy a opäť stavebný úrad s Vašou súčinnosťou prepáčte za výraz „zašmodrchá“ rozhodnutie spojené so stavebným povolením RD NM, určené pre niekoho a niekomu, ako vždy o nás bez nás.
Rozhodnutie odvolacieho orgánu na odvolanie prostredníctvom môjho právneho zástupcu, ako aj Rozhodnutie na odvolanie pani Fantuzziovej nie je dobrá vizitka pre Vás ako starostu MČ Bratislava-Rača a vedúcu stavebného úradu. Podotýkam, že ani nový Stavebný zákon „neumožňuje“ stavebníkom stavať čierne stavby – t. j. bez stavebného povolenia.
 
3) 29.10.2020 o 9.30 hod. adresa: Krajská prokuratúra, Bratislava Vajnorská 47, Bratislava, zväzok osobne podaný. Vec: Žiadosť o vykonaní opatrení proti nečinnosti stavebného úradu MČ Bratislava- Rača, pojednávanie je v štádiu riešenia..
 
4) 16.11.2020, adresa, Krajská prokuratúra Bratislava III, Vajnorská 47, Bratislava, osobne podaný spis. Počet príloh 619 – zväzok. Vec: Žiadosť o vykonaní opatrení proti nečinnosti – doplnenie podania z 29.10.2020.
 
5) 04.11.2020 Slovenská stavebná inšpekcia Inšpektorát Bratislava + informácia z 30.10.2020 + foto pripojené. Vec: Žiadosť o vykonanie opakovanej kontroly Výsledok – záver, ktorý bol veľmi zaujímavý z opakovanej kontroly Slovenskej stavebnej inšpekcii – Inšpektorát Bratislava (SSI IB) nebol priložený k odvolaciemu spisu „RD Alstrova“.
 
Vzhľadom ku skutočnosti, že naša obava o zvláštny prístup starostu MČ-Rača a vedúcej stavebného úradu (OU-Bratislava, ako aj Krajskej prokuratúry Vajnorská 47) sme usúdili a poukázali na zvláštny spôsob vybavovania sťažnosti-žiadosti o vykonanie opatrení proti nečinnosti stavebného úradu MČ Bratislava-Rača vo veci riešenia nelegálnej stavebnej činnosti na stavbe „RD Alstrova“, rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, bez stavebného povolenia. Vrátane dažďovej kanalizácie so vsakovacou jamou, splaškovej kanalizácie, vodovodnej prípojky, plynovej prípojky, prípojky NN, elektrického rozvodu areálového osvetlenia, SO.01 Hlavný stavebný objekt – rodinný dom, SO.02 spevnené plochy, SO.03 oplotenie stavebníkom PH9 s.r.o. Hudecová 6, 841 04 Bratislava Oplotenie doposiaľ nie je realizované (obr.1) Preto na základe vyššie uvedených skutočností som požiadala v zastúpení môjho právneho zástupcu orgány dozoru nad zákonnosťou a žiadala o vykonanie opatrení proti nečinnosti, teda proti účelovému nezákonnému postupu stavebného úradu, ktorý umožňuje stavebníkovi stavby „RD Alstrova“ pokračovať so stavbou realizovanou s vydaným rozporným stavebným povolením.
Záverom verím, vážený pán starosta MČ Bratislava-Rača, že tomuto článku porozumiete. Viac mňa zaujíma, či rozumiete „Rozhodnutiu“ Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 845 14 Bratislava, ako aj „Záveru Odôvodneniu a Poučeniu.“

Ing. Daša Ostertágová Štrbová
z rodu Polakovič, Žitný


2 komentárov:

 1. Dobrý deň pani Ostertágová,

  tento pondelok bol vrátený spis na mestskú časť Bratislava-Rača z Okresného úradu Bratislava a teda v danej veci bude začaté nové konanie, ako to ukladá príslušný právny predpis. Nie je možné začať konanie bez spisu. Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava je pre ďalšie konanie v zmysle príslušného zákona záväzné. K rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava sa nevyjadrujem, nakoľko pôjde o nové konanie a teda automaticky sú v ňom zahrnuté ako píšem vyššie námietky Okresného úradu Bratislava. Keďže nie som ani účastník konania, a ním nie je ani mestská časť Bratislava-Rača, nie je zákonný dôvod ani právny titul, aby som sa vyjadroval k procesne neukončenému konaniu. Akýkoľvek účastník konania by to mohol napadnúť ako nerovný prístup k účastníkom konania resp. predikciu rozhodnutia v konaní, ktoré procesne ešte ani nezačalo.

  Zákon 21/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý spomínate, slúži na sprístupňovanie dokumentov, ktoré si príslušná osoba vyžiada - nie je to zákon, ktorý rieši podnety, námietky či žiadosti o nápravu. Ako som Vám už uviedol, starosta mestskej časti je odvolacím orgánom v prípade nesprístupnenia informácií v zmysle zákona 21/2000 Z.z., neevidujeme žiadne Vaše odvolanie v tejto veci, takže som ani nemohol riešiť ja osobne žiadosť v zmysle zákona 211/2000 Z.z.

  Ak ste podali v akomkoľvek konaní odvolanie, tak bude posunuté na Okresný úrad Bratislava, ktorý je odvolacím orgánom - dané sa vždy deje po zaslaní vyjadrení zo strany účastníkov konania - dané sa týka druhého konania, ktoré spomínate. Takže určite bude dané zaslané na Okresný úrad Bratislava, keďže možná autoremedúra nie je možná (s ňou musia súhlasiť všetci účastníci konania, čo v tomto prípade nie je možné). Takže Vašim odvolaním sa bude zaoberať Okresný úrad Bratislava.

  S pozdravom

  Michal Drotován

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Píšete tu ešte o ďalšom konaní iného stavebníka, v tomto prípade stavebník nedoložil požadované dokumenty, ktoré by umožnili začatie stavebného konania, ak ich doloží, tak konanie začne. V zmysle zákona každý stavebník musí vydokladovať napr. počet parkovacích miest podľa príslušnej STN, napojenie na vodu, kanalizáciu, súlad s územným plánom a pod. Dané sa týka každého stavebníka a každého konania. Aj v konaní, kde ste vy účastník konania, musel a musí stavebník doložiť tieto a ďalšie iné doklady, bez toho nie je možné začať stavebné konanie.

  OdpovedaťOdstrániť