Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

13.10.17
0
Mgr. Monika Luknárová, rodená Hrnčárová – naozaj nezávislá kandidátka

Narodila som sa v Bratislave, mám 47 rokov. Vyrastala som v Krasňanoch, kde som absolvovala Základnú školu a gymnázium na Hubeného ulici. Magisterské štúdium som ukončila na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V starej Rači žijem 30 rokov.

25 rokov som bola zamestnaná na Miestnom úrade v Rači. Prešla som rôznymi pracovnými pozíciami vo viacerých oddeleniach i objektoch. Oddelenie kultúry, športu a sociálnych vecí, Správa majetku, Vnútorná správa, Ekonomické oddelenie. Počas pôsobenia na oddelení kultúry som pracovala v Kultúrnych strediskách Elán, Experiment, Račan a Žarnovická. Za roky praxe som oboznámená s problémami obyvateľov našej mestskej časti i zamestnancov Miestneho úradu. Ako radový zamestnanec som nemala možnosť ovplyvniť potrebné zmeny, rozhodla som sa preto dať výpoveď. Nevedela som si však predstaviť, že by som stratila kontakt s komunitným a kultúrnym životom Rače, ktorého sa cítim byť súčasťou. Preto som kandidovala v komunálnych voľbách ako naozaj nezávislá kandidátka a už tri roky som poslankyňou Miestneho zastupiteľstva. V súčasnosti pracujem na pozícii zástupkyne riaditeľky Strediska kultúry Vajnorská, kde som zároveň manažérkou a vedúcou prevádzky.

Kandidovať do BSK som sa rozhodla z dôvodu presvedčenia, že rozhodnutia, ktoré vychádzajú z kraja, majú vplyv na vývoj našej mestskej časti a bola by som rada, keby som v mene našich obyvateľov tieto rozhodnutia mohla ovplyvniť. Mojou víziou je stav, keď sa rozhodnutia neuskutočňujú jednostranne od stola úradníkov, ale spolutvorcami budúcnosti celého kraja a našej mestskej časti sú občania.


Moje témy:

• Bezpečný domov
• Sociálne bývanie pre rodiny
• Špecializované zariadenia pre seniorov
• Zachovanie tradícií (zachovanie kultúrneho dedičstva)
• Občianska participácia ako protikorupčný nástroj

Heslovite som pomenovala témy, problémy, alebo ak chcete, body programu, ktorým by som sa chcela venovať. Týkajú sa celého kraja, nie len Rače. Je však samozrejmé, že najvernejšie si viem predstaviť riešenia v našej mestskej časti. Verím, že by mohli byť kreované na konkrétne podmienky v iných častiach nášho kraja.

Bezpečný domov

Žijeme v dobe, kedy sa často bojíme pustiť svoje deti na krúžok, do mesta, do kina. Alebo napríklad v Rači – čo i len do Kauflandu na nákup. V mojej mladosti a detstve bolo bežné, že na nákupy chodili aj deti, ktoré takto pomáhali svojim rodičom. Nebojíme sa, že by naše deti nezvládli samostatne niekam docestovať, kúpiť si vstupenky, nakúpiť. Bojíme sa, že by sa im mohlo po ceste niečo zlé stať, že by ich zrazilo auto, žeby im niekto ublížil. Takzvaná ,,uličná kriminalita“, čo sú rôzne formy sociálno-patologických javov, neobchádza ani náš kraj. Ako sa s ňou vysporiadať? Opakovane počúvam od občanov sťažnosti na nečinnosť mestskej polície a mestská polícia sa opakovane bráni tým, že mestských policajtov je málo. Zvýšiť bezpečnosť v rizikových lokalitách považujem za dôležité a chcela by som docieliť, aby sa v rizikových miestach zriadil kvalitný monitorovací systém. Kamery a SOS hlásky a som za obnovenie tzv. záchytiek.

Sociálne byty pre rodiny

Ako poslankyňa miestneho zastupiteľstva v Rači som členkou sociálnej a bytovej komisie. Potýkame sa tam pravidelne s problémom pomoci rodinám s deťmi, ktoré sú v sociálnej núdzi. Je to problém celého kraja, nielen našej mestskej časti. Byty v správe mestskej časti sú zadefinované ako byty nájomné. V prípade nájomných bytov by nás však pri ich prideľovaní nemusel zaujímať sociálny status žiadateľa. Ako kritérium pre pridelenie nájomného bytu by malo stačiť preukázať schopnosť platiť nájomné. Je potešujúce, že na základe VZN má naša MČ vypracovaný spravodlivý postup na prideľovanie bytov na základe sociálneho statusu, ale ten je napriek všetkému nie príliš vyhovujúci. A pokiaľ nebude dostatok obecných bytov, či nájomných alebo sociálnych, akýkoľvek postup nepostačuje.

Chcela by som preto na pôde BSK opäť otvoriť tému výstavby týchto bytov. Čo sa týka Rače, chcela by som, aby sa ubytovňa na Kadnárovej ulici zmenila na sociálne byty, z ktorých jeden by bol pripravený ako krízový.

Špecializované zariadenia pre seniorov

Naša populácia starne. Obyvateľov, ktorí sú odkázaní na pomoc, stále pribúda. Nedávno ma zarazila informácia, že ak by obyvateľ Rače alebo Vajnôr potreboval umiestniť svojho rodiča v špecializovanom zariadení pre seniorov, v rámci kraja ho môže umiestniť v Pezinku, Stupave a najľahšie v Komárne. Už samotné presťahovanie človeka do zariadenia je stresujúcou až traumatizujúcou záležitosťou pre celú rodinu. Nie nadarmo sa hovorí, že starý strom nepresadíš. V prípade umiestnenia rodiča do vzdialeného mesta je to akoby ste ho opustili. Ak sa nemôžeme z rôznych dôvodov plnohodnotne venovať svojim starkým, ktorí sú na nás odkázaní, prirodzene hľadáme zariadenie, ktoré je blízko, aby sme v prípade potreby mohli za nimi zájsť denne. Preto som bola nemilo prekvapená, že Domov sociálnych služieb v Rači na Podbrezovskej ulici už nie je domovom pre seniorov. Tí, ktorí v ňom žijú, premiestnení už nebudú. Ale prijímajú sa len osoby odkázané na sociálnu starostlivosť, ktoré nie sú v dôchodkovom veku. Špecializované zariadenie na Strelkovej ulici je opustené. Plánuje sa jeho rekonštrukcia, a preto by som chcela dohliadnuť na to, aby naozaj prebehla a bola v súlade s potrebami našich obyvateľov.

Zachovanie tradícií (zachovanie kultúrneho dedičstva)

Tí, čo ma poznajú, vedia, že som roky vášnivou zberateľkou predmetov, ktoré sú kultúrnym dedičstvom našich predkov. V roku 2013 som v rámci Račianskeho vinobrania zorganizovala v Nemeckom kultúrnom dome výstavu s názvom Račianske starožitnosti. V Rači sa nachádza stála expozícia Račianskej izby, o ktorú sa vzorne starajú členovia MO Matice Slovenskej. Svojimi priestorovými možnosťami však nevyhovuje potrebám zriadenia kvalitného múzea. Chcela by som preto, s podporou BSK a našich poslancov, zriadiť Múzeum a informačné stredisko a podporiť podobné projekty v rámci celého kraja.

Ako dcéra parašutistu som veľkú časť detstva trávila na letisku vo Vajnoroch. Svoju mladosť, svoj aktívny vek tu prežilo množstvo obyvateľov z Rače aj Vajnôr. Nechcem sa teraz vracať k bolestným zážitkom, ktoré prežili všetci dotknutí pri likvidácii letiska. Čo ma mrzí najviac je fakt, že nikde nenájdete ani len spomienku na to, že vo Vajnoroch bolo jedno z prvých letísk, že tam neskôr dlhodobo vykonával činnosť kvalitný tím členov Aeroklubu. Pamätníci ešte žijú. Majú veľké množstvo fotografií a artefaktov z tohto obdobia. Chcela by som preto, aby bola zriadená stála expozícia múzea letectva a parašutizmu. Verím, že pre tento projekt nájdem ešte veľa nadšencov a za podpory BSK sa projekt vydarí.

Občianska participácia ako protikorupčný nástroj

Myslím, že čo sa tohto bodu týka, nemusím nič vysvetľovať. Ako naozaj nezávislá kandidátka som za transparentné riešenie všetkých serióznych, múdrych a prospešných návrhov našich občanov. Som za to, aby sa občania podieľali na živote nášho kraja nielen ako diváci, ale ako aktéri, aby mali možnosť v rámci participiálneho rozpočtu realizovať projekty, ktoré pomôžu kraju alebo komunite. Budem podporovať každý seriózny, múdry a pre občanov prospešný návrh.

Monika Luknárová
nezávislá kandidátka na poslankyňu BSK
za Raču a Vajnory0 komentárov:

Zverejnenie komentára