Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

16.10.17
0
Rozhovor s kandidátom na poslanca BSK za volebný obvod Rača a Vajnory

Michal Vlček
Kandidát na poslanca do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (Z BSK). Tretie volebné obdobie poslanec zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory. Od roku 2013 predseda komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia. Ekonóm, obchodný riaditeľ a bývalý hokejový rozhodca. Konateľ firmy Solitius, s.r.o.. Petíciou získal priamy mandát od obyvateľov volebného obvodu Rača – Vajnory a kandiduje ako číslo 10.Si dlhoročným poslancom v mestskej časti Bratislava-Vajnory.
Prečo kandiduješ aj do BSK?

Kompetencie BSK majú v mnohých významných otázkach priamy vplyv aj na naše mestské časti. Zladením zámerom Rače a Vajnôr so zámermi a kompetenciami BSK dáva nepochybne vyššie možnosti na ich presadenie. BSK vplýva na rozvoj celého kraja a tým priamo či nepriamo na možnosti jednotlivých mestských časti a jej obyvateľov. Vnímam ako správne, aby poslanci v BSK, prípadne v meste, mali už skúsenosti v oblasti miestnej samosprávy. Počas tých troch volebných období ako poslanec vo Vajnoroch som sa stretol nie len s tým, čo je nutné v mestskej časti riešiť, ale rovnako ako to realizovať.

Čo ponúkneš obyvateľom Rače, Vajnôr a celého samosprávneho kraja
ako poslanec Z BSK? Prečo by Ťa mali voliť Račania?

Ponúkam 11-ročné skúsenosti v oblasti samosprávy. Poznanie v oblasti územného rozvoja vychádzajúce z konkrétnych krokov, ktoré sme vo Vajnoroch uskutočnili pre zachovanie ich dedinského rázu. Rača vplyvom výstavby v niektorých častiach štýl dedinského bývania stratila. Výstavba v niektorých jej častiach sa vychýlila od jej tradície. Stále sú však oblasti, kde sa dá postupovať inak – tak, aby sa rešpektoval prirodzený jav jej rozširovania a rovnako záujmy jej obyvateľov. Príkladom sú Krasňany, ktoré sú stále veľmi atraktívne pre bývanie či už mladých rodín, rovnako tak starších obyvateľov. Rovnako časti, kde ešte dnes sú tradičné vinice, avšak sú lákadlom developerov. Z pozície poslanca sa budem usilovať, aby BSK vytvorilo predpoklady pre Raču a Vajnory si tieto hodnoty zachovať.


V akých oblastiach chceš v Z BSK pôsobiť?
Aké riešenia ponúkaš?

Pod kľúčové kompetencie BSK spadá školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť a domy sociálnych služieb, vplyv na územný rozvoj ako aj na rozvoj dopravy. Mojím zámerom je venovať sa prioritne témam, pri ktorých cítim skúsenosť a viem ponúknuť riešenia.
V prípade môjho zvolenia, určite hlavnou oblasťou je pokračovanie v oblasti uzemného rozvoja a dopravy. Doprava je v čiastočnej kompetencií BSK, preto je priestor prostredníctvom nej presadzovať stále viac potrebný nultý obchvat Bratislavy D4. Hustotu premávky a tranzit je možné čiastočne korigovať, avšak kapacita ciest a narastajúce počty áut sú skutočnosťou. V rámci Vajnôr sa síce snažíme maximálne regulovať výstavbu s ohľadom na kapacitu vnútorných aj tranzitných ciest, avšak ďalšia dynamická výstavba okolitých obcí zaťaženosť týchto ciest neúmerne zvyšuje. Nový obchvat ponúka zásadnejšie riešenie. Ďalším riešením, ktoré hodnotím ako správne a pre našu oblasť prinesie odľahčenie ciest, je riešenie formou kolektorov.
Ďalšou témou je školstvo. Stredná škola Hubeného, so silnou basketbalovou tradíciou: Je povinnosťou venovať jej pozornosť a zabezpečiť ako technickú stránku školy, tak aj kvalitatívnu. Oblasť Rybničná, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu: Spojenie zámerov mestskej časti, ktorá má v správe pozemky, a BSK, ktorá spravuje budovu, dáva priestor vytvoriť veľmi príjemné prostredie jednak pre študentov a rovnako pre miestnych obyvateľov.

Jednou z Tvojich hlavných tém je rozvoj obce a výstavba. Ako vidíš optimálny rozvoj Rače a Vajnôr? Ako riešenie tranzitnej dopravy z/do Pezinka, Svätého Jura, Slovenského Grobu, Čiernej Vody a riešenie parkovania v Rači?

Malo byť platiť, že rozvoj áno, avšak regulovane. Zastávam názor, že za správny a korektný regulovaný rozvoj je zodpovedný developer, ale rovnako tak samospráva. Investor by mal koncipovať projekt, aby rešpektoval lokálnu existujúcu výstavbu a zámer rozvoja obce, aby vytvoril skutočne nové funkčné parkovacie miesta a dodržiaval všetky výškové a kapacitné regulatívy. Samospráva by na druhej strane mala vytvárať podmienky pre dopravné kapacity ako aj možnosti pre rozvoj občianskej vybavenosti. V tomto procese sú developer a samospráva zodpovední rovnako.

Nemal by sa na vytváraní dopravných kapacít a na rozvoji občianskej vybavenosti podieľať aj developer?

Rozhodne aj developer má brať na tieto otázky ohľad a spolupodieľať sa. Avšak aj miera a predmet podieľania musí byť definovaná. Nemožno očakávať, že developeri vyriešia otázku dopravy a tranzitu obce. Rovnako tak nemožno očakávať, že vyriešia otázku škôlky, škôl a ihrísk. Tu nastupuje kľúčová úloha samosprávy, ktorá vedie a smeruje developera, ako má v rámci celkového rozvojového konceptu obce participovať. Forma môže byť už rôzna a závisí od konkrétneho prípadu alebo lokality. Prispôsobením prístupových komunikácií, upravením projektu a vytvorením územia, alebo účelovo viazanými finančnými prostriedkami pre danú mestskú časť. Dôležité je, aby samospráva bola tým akcelerátorom, ktorý koordinuje developerov v líniách celkovej koncepcie budúceho rozvoja mestskej časti.

Ako sa Vajnorom darí čeliť tlaku developerov na masívnu výstavbu bytov a udržať si označenie „dedina v meste“? Má Rača nádej na návrat k povesti „vinohradníckej dediny v meste“? Čo pre to urobíš ako poslanec BSK?

Rozvoj Vajnôr, či už z pohľadu demografického alebo obyvateľov, ktorí si Vajnory vybrali ako bývanie pre svoje rodiny, je dobrý signál. Svedčí o tom, že sú pre ľudí atraktívne a ponúkajú im dobré podmienky pre život. Prirodzene je s tým spojený stále väčší záujem developerov. Od roku 2013 som predsedom komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia. Pri každom investičnom zámere kladieme silný dôraz, aby zámer zapadal do celkovej koncepcie Vajnôr. A to z pohľadu vízie Vajnôr ako takých, alebo v spojitosti s koncepciou konkrétneho územia, zastavanosťou alebo súladom s existujúcou okolitou výstavbou. Pri schvaľovaní projektov intenzívne rokujeme s investormi aj o riešení komunikácií a o vytváraní nových parkovacích miest. Treba na druhej strane povedať, že legislatíva a stavebný zákon má aj pre Vajnory a predstavy idylickej “dediny v meste” svoje limity a niekde sa nám ju darí držať lepšie, inde menej. Riešenie nám poskytuje nastaviť vo Vajnoroch tzv. územné plány zóny, ktoré sa snažíme čo najskôr kvalitne spracovať a zastupiteľstvom schváliť.

Aké PRE a PROTI vidíš v rozvoji letiska M. R. Štefánika pre Raču a Vajnory?

Ťažko hľadať pre obyvateľov Rače a Vajnôr výhodu. S letiskom je spojená zvýšená hlučnosť. Čo možno v tejto veci spraviť je pokúšať sa v kooperácií so zástupcami letiska hľadať neustály kompromis, aby letová prevádzka čo najmenej negatívne ovplyvňovala a zasahovala do kvality života obyvateľov. Tak ako tomu bolo nedávno, kedy letisko realizovalo údržbu pristávacej dráhy a snažili sme sa presadiť, aby náhradná dráha svojím smerovaním čo najmenej vplývala na koridor Vajnôr.

Ako hodnotíš svojich protikandidátov vo volebnom obvode Rača – Vajnory?

Tieto voľby sú poznačené naozaj veľkým záujmom kandidátov. A to nielen v Rači a Vajnoroch, ale aj ostatných mestských častiach. Čo napovedá, že dôležitosť BSK si ľudia uvedomujú stále viac a snáď odpoveďou bude aj vyššia volebná účasť, ako tomu bolo po uplynulé roky. Niektorí z našich kandidátov už v samospráve pôsobia a ich výsledky môžu ľudom pri voľbe napovedať ako sa rozhodnúť. V Rači ako veľmi aktívneho poslanca v oblasti regulácie výstavby vnímam Michala Drotována. Dohodli sme sa jednotne presadzovať tieto zámery a kandidujeme spoločne za Raču a Vajnory.


Ďakujem za rozhovor.


Zhováral sa Miro Ščibrany
a časopisu račan.sk výberSúvisiace články:

0 komentárov:

Zverejnenie komentára