Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

17.10.17
0
Je takmer 28 rokov po „nežnej“ revolúcii a v Rači doteraz nie je doriešené vlastníctvo pôdy. Jadro problémov vzniklo v minulom socialistickom režime. Štát vtedy rozdával súkromnú pôdu kadekomu, zoštátnil spoločné súkromné vlastníctvo pôvodných vlastníkov - starých Račanov, teda urbársky pasienok a urbársky les a neoprávnene dovolil zastavať súkromné pozemky rôznymi stavbami. Štát nevysporiadal ani stavby, hoci to mohol v tých časoch urobiť veľmi jednoducho – vyvlastniť alebo vykúpiť ich za smiešnu cenu a tak zabrániť pôvodným majiteľom uchádzať sa o ich prinavrátenie v tejto dobe. Asi je to aj dobre, že to neurobil, pretože aspoň o tieto nevysporiadané pozemky sa môžu pôvodní majitelia hlásiť. Vyžaduje to však aktivitu pôvodných vlastníkov, teda aby sa sami pričinili o znovuotvorenie a vyriešenie tohoto problému.

Ide vlastne o:

1. pozemky, ktoré sú štátom či hlavným mestom alebo Račou nevysporiadané a sú na nich líniové stavby, najmä cesty.

2. nevysporiadané záhradkárske lokality, pričom aspoň v jednej z nich záhradkári-nájomníci doteraz nemajú s vlastníkmi pôdy podpísanú nájomnú zmluvu a už viac rokov neplatia ani len smiešne nájomné, ktoré bolo stanovené asi pred 40 rokmi za socializmu.

3. územia račianskych vinohradov – lokality, kde neprebehli pozemkové úpravy a boli v nich ustanovené len náhradné pozemky, ktoré platili do roku 2004. Tam je problém v tom, že riadky pôvodných viníc sa ťahali smerom zdola hore, do vrchov, ale po združstevnení boli rekultivované na terasy, s riadkami viniča kolmo na pôvodný smer vinice. V Katastri je ale vlastníctvo zapísané stále podľa starého stavu. Tí vlastníci, ktorí obrábajú a zveľaďujú takto pridelený vinohrad, nemajú žiadnu záruku, že im kvalitný vinohrad zostane aj po rokoch. Aj preto sú mnohé vinohrady neobrobené.

Jednou z aktivít neziskovej organizácie Humno n. o. bude pomoc vlastníkom pozemkov – Račanom v ich problémoch s takýmito nevysporiadanými pozemkami.

Je však potrebné, aby ste sa Vy, takto dotknutí občania, prihlásili

e-mailom na adresu:
alebo
listom prípadne osobne na adresu:
Michal Krištofič, Výhonská 2c, 831 06 Bratislava-Rača.

Prosíme zaslať, prípadne priniesť neoverenú fotokópiu listu vlastníctva, kde sú všetky potrebné informácie o príslušnej parcele, tiež názov danej lokality, ďalej či ide o vinohrad, či záhradku v záhradkárskej lokalite, alebo je parcela zastavaná cestou, či inou stavbou.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Michal Krištofič
Humno n. o.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára