Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

22.10.14
0
Nespokojnosť a obavy obyvateľov na Hagarovej ulici v bratislavskej mestskej časti Rača z ďalšieho zahusťovania výstavbou polyfunkčného bytového domu trvá už niekoľko rokov. 


Spísanie petície občanov a jej predloženie na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl. m. bolo logickým krokom na ceste k definitívnemu zabráneniu nechcenej zástavby. V septembri 2013 mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, podľa ktorého:

1/ zobralo predloženú petíciu na vedomie,
2/ žiada primátora a starostu Mestskej časti Rača, aby začali s investorom rokovania o možnej zámene v zmysle návrhu mestskej časti,
3/ odporúča starostovi mestskej časti, aby predložil Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti návrh na obstaranie územného plánu zóny v predmetnej lokalite.

Príslušné uznesenie neobsahuje parcelné čísla pozemkov, ktoré MČ navrhuje na zámenu. O to horšie, že už z mestskej časti návrh na zámenu neobsahoval ohodnotenie predmetu zámeny. Zámer? Vedeli poslanci miestneho zastupiteľstva o celom rozsahu a hodnote majetku, ktorý sa má zameniť ?

Po prijatí tohto uznesenia si mestské zastupiteľstvo aj petičiari na chvíľu vydýchli. V júni 2014 starosta podpísal stavebné povolenie, ktoré do dnešných dní kvôli prebiehajúcim konaniam vo veci odvolania nie je právoplatné.

Dej príbehu „Petície Hagarova“ začína naberať na obrátkach v okamihu, keď tesne pred rokovaním mestskej rady 9.10.2014 bol do lavíc jej členov predložený materiál vo veci zámeny. Rozdiel všeobecných hodnôt vzájomne zamieňaných nehnuteľností  je v neprospech mesta o viac ako 500 tis. Eur. Predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 23.10.2014 má byť schválenie tohto pre mesto nevýhodného obchodu. Obyvatelia Hagarovej ul. budú spokojní, i keď nikto nevie, či pri následných zmenách vo vedení mesta či mestskej časti sa opäť problém na želanie nejakého nového záujemcu - developera neotvorí a jeho obyvatelia budú stáť pred tým istým problémom.

Záver:

V práci mestskej poslankyne som sa vždy snažila zabrániť prijatiu takých rozhodnutí, ktorých realizovanie pocítia občania negatívne v zhoršení kvality ich života, stačí si pozrieť moje hlasovania. Preto som jednoznačne na strane oprávnene nespokojných obyvateľov Hagarovej. Som však zásadne proti tomu, aby sa z majetku mesta naďalej odkrajovalo podľa pilotného projektu drancovania „Kráľova hora“ a zneužívala sa na to petícia občanov.

Vaša poslankyňa Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR za MČ Rača
Bratislava 10.10.2014

0 komentárov:

Zverejnenie komentára