Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11.10.14
0

Často šírené tvrdenie, že stavebný úrad má povinnosť povoliť stavbu, ak stavebník splnil formálne náležitosti a má súhlasné záväzné stanoviská dotknutých orgánov, nemá oporu v zákone. Ani v stavebnom, ani v správnom poriadku. Navyše, odporuje Ústave SR.
Stavebný zákon ukladá stavebnému úradu povinnosť preskúmať a posúdiť súlad so všetkým, čo sa súhrnne označuje ako verejný záujem. Ten je prevažne upravený zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré ukladajú aj povinnosť chrániť záujmy spoločnosti, štátu, rovnako oprávnené záujmy iných účastníkov konania vrátane fyzických osôb.

Súhlasné záväzné stanovisko v žiadnom prípade nemôže byť príkazom pre stavebný úrad, vyjadruje len, že daný orgán súhlasí - NEPRIKAZUJE!

Mnohé mestá, mestské časti a obce prijali strategické dokumenty, napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Aj keď nemajú povahu všeobecne záväzného právneho predpisu (zákon, VZN, vyhláška a pod.), ich obsah má zmysel iba vtedy, ak rozhodovanie orgánov mesta, obce smeruje k napĺňaniu týchto strategických dokumentov.

V zmysle § 117 stavebného zákona obec pri výkone funkcií stavebného úradu koná ako orgán štátnej správy, tzn. štátny orgán. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR

„Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“

Podľa čl. 2 ods. 3 Ústavy SR

„Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Slovom každý sa rozumejú fyzické i právnické osoby.

Stavebným zákonom ani iným zákonom nie je zakázané nevydať stavebné povolenie, preto napriek tvrdeniam všelikoho vrátane právnikov platí logický záver:

Stavebný úrad NEMUSÍ POVOLIŤ STAVBU, aj keď stavebník doloží všetky predpísané doklady, pretože stavebný ani iný zákon to nezakazuje!!!

Stavebný úrad môže nepovoliť stavbu na základe VEREJNÉHO ZÁUJMU riadne odôvodneného konkrétnymi skutočnosťami. Z nich musí byť zrejmé, akým úsudkom správny orgán dospel k názoru, že verejný záujem prevažuje nad individuálnym záujmom stavebníka. Svoje rozhodnutie musí oprieť napr. o odborné posudky, štúdie, petície občanov, pripomienky účastníkov konania obhajujúce verejný záujem, rozhodnutia iných orgánov...

Príkazom vydať stavebné povolenie nie je ani právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby. Jednak sa odvtedy mohol podstatne zmeniť stav, z ktorého sa vychádzalo pri jeho vydaní (napr. legislatíva, územný plán a pod.), jednak sa mohlo nesprávne posúdiť niečo, čo vypláva na povrch až v stavebnom konaní, a jednak návrh na vydanie stavebného povolenia sa nemusí zhodovať s podmienkami územného rozhodnutia. Preto zákon ukladá povinnosť preskúmať v stavebnom konaní aj tieto aspekty.

Taký postup stavebného úradu napĺňa zákonné inštitúty „preskúmania“ a „posúdenia“ súladu žiadosti s verejným záujmom a inými okolnosťami, ktoré sa vzťahujú na ten-ktorý prípad.

ZÁVER:

Tvrdenie niektorých starostov, že nemajú inú možnosť len stavebné povolenie developerom vydať a stavbu povoliť, je vedome šírený alibistický mýtus, ktorý nemá oporu v zákone!


nezávislý kandidát do mestského zastupiteľstva
nezávislý kandidát na starostu Devínskej Novej Vsi
i do mestského zastupiteľstva
0 komentárov:

Zverejnenie komentára