Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

22.10.14
0
... k pripravovanej zámene pozemkov na Hagarovej ulici 17 a 19 za pozemky hlavného mesta a mestskej časti Bratislava - Rača. 


Vážené pani poslankyne,
Vážení páni poslanci
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,

na Mestskom zastupiteľstve HM SR 23.10.2014 budete rokovať o zámene pozemku investora IRP Invest s.r.o. medzi obytnými domami na Hagarovej 17 a 19 za pozemky hlavného mesta a MČ Bratislava-Rača ako o prípade hodnom osobitného zreteľa. Zámena má zabrániť kontroverznej výstavbe polyfunkčného domu, ktorá je predmetom sporov investora s obyvateľmi už od územného konania v roku 2009.

Stručne zrekapitulujme kľúčové momenty „kauzy Hagarova“:

Záväzné stanovisko HM SR Bratislava k umiestneniu stavby bolo vydané 10.01.2009 netransparentne a nie nestranne, v rozpore so správnym poriadkom a s vtedy platným územným plánom.

HM SR Bratislava nezohľadnilo kvalifikované námietky a potvrdilo svoje záväzné stanovisko 10.01.2010 a MČ Bratislava-Rača vydala v roku 2010 rozhodnutie o umiestnení stavby. V októbri 2013 MsZ vzalo do úvahy požiadavku na zámenu pozemkov, ktorú petíciou podporilo takmer 4.000 obyvateľov hlavného mesta, a poverilo primátora a starostu MČ Bratislava-Rača rokovať s investorom o zámene pozemkov. Aj keď rokovania neboli ukončené a na stavbu boli spracované dva rozporné svetlotechnické posudky (jeden kladný, jeden zamietavý), stavebný úrad (SÚ) MČ Bratislava-Rača dňa 27.06.2014 vydal stavebné povolenie a zároveň MČ a investor podpísali memorandum o vôli rokovať o zámene pozemkov a odložiť stavebné práce do 31.10.2014. Vydanie stavebného povolenia v priebehu rokovaní o zámene pozemkov dostalo investora do výhodnej rokovacej pozície a bola to nezdôvodniteľná chyba.

Niekoľko desiatok signatárov petície sa proti vydaniu stavebného povolenia odvolalo, odvolacie konanie stále nie je ukončené a investor nedisponuje platným stavebným povolením.

Z predložených dokumentov nie je možné zistiť, kto, kde, kedy a na základe čoho vyrokoval podmienky zámeny, ktoré pre hlavné mesto znamenajú majetkovú stratu vo výške viac než 500 tis. €. Vyrokovaný návrh bol navyše predložený do MR 09.10.2014 bez posúdenia vo finančnej komisii, v časovej tiesni, bez toho, aby sa s ním členovia rady mohli náležite oboznámiť.

Podotýkame, že odborné útvary magistrátu, ktoré pripravovali materiál do zastupiteľstva, odviedli výbornú prácu. Do osobitnej pozornosti dávame túto pasáž dôvodovej správy:

„Pri navrhovanej zámene je potrebné dôsledne zvážiť ustanovenie § 1 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je základnou úlohou obce pri výkone samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Rovnako je však potrebné mať na zreteli i ustanovenie § 8 ods. 3 citovaného zákona, ktoré upravuje, že majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Z platných právnych predpisov taktiež vyplýva i zákaz daný obciam poskytovať iným subjektom dotácie."


Na záver chceme zdôrazniť, že stojíme na strane obyvateľov Hagarovej v ich legitímnom a vytrvalom úsilí zabrániť výstavbe polyfunkčného domu na Hagarovej ulici. Svojím postojom v žiadnom prípade nespochybňujeme zámenu pozemkov, no zároveň dôrazne žiadame, aby sa tak nedialo v časovej tiesni, za nevyjasnených okolností, pod nátlakom a za krajne nevýhodných podmienok pre hlavné mesto.

Sme presvedčení, že zámena v navrhnutej podobe má znaky nehospodárneho nakladania so zvereným majetkom hlavného mesta (nedá sa vylúčiť, že zámerného) a môže byť a v prípade schválenia návrhu s vysokou pravdepodobnosťou bude napadnutá na súde.


Vážené pani poslankyne,
Vážení páni poslanci
„Kauzu Hagarova“ chápeme ako prehru celého mesta, jeho orgánov a predstaviteľov, ktorí úmyselne urobili kroky alebo pripustili zlyhania v rozpore s verejným záujmom. Odmietame znova a znova sa bezmocne prizerať, ako sa v územnom a stavebnom konaní šliape po elementárnej spravodlivosti, ako sa dáva zelená politicko-finančným machináciám, ako sa živí hydra bezprácnej nezákonnej ziskuchtivosti, pre ktorú sme opakovane ľahkou korisťou, a predovšetkým odmietame donekonečna platiť účet za zlyhania mesta, jeho orgánov a predstaviteľov.

Z vyššie uvedených dôvodov Vás žiadame, aby ste dali prešetriť sporné stránky prípravy a vecného obsahu zámeny a návrh schválili až potom, keď budú nad všetku pochybnosť objasnené dôležité okolnosti, vyvodená osobná zodpovednosť za zlyhania a keď budú dohodnuté vyvážené, spravodlivé a hospodárne podmienky zámeny.

22.10.2014

Obyvatelia MČ Bratislava - Rača

Miro Ščibrany
Ľuboš Bezák
Michal Drotován, Mgr., poslanec MZ
Miroslav Dudlák
Zuzana Dzivjáková, Ing., poslankyňa MsZ za Raču
Martin Fadin
Matúš Ferenčík
Dagmar Gelingerová, kandidátka na poslankyňu MZ
Jana Hrdličková
Juraj Janči, Mgr.
Michal Krištofič, doc. Ing., PhD., kandidát na poslanca MZ
Mária Krištofičová
Boris Krošlák, kandidát na poslanca MZ
Lucia Lampert
Monika Luknárová, kandidátka na poslankyňu MZ
Ján Papuga, PhDr., PhD.
Eva Polakovičová, kandidátka na poslankyňu MZ
Pavel Sibyla
Radovan Ščibrany
Daniel Ščibrany
Hana Ščibranyová
Peter Šinály ml.
Viera Štrbáková
Ingrid Vanerková
Dušan Veselý


Obyvatelia iných mestských častí hlavného mesta SR

Igor Bendík, Ing., poslanec MsZ a podpredseda BSK
Dana Čahojová, poslankyňa MZ a kandidátka na starostku Karlovej Vsi
Vlado Dulla, Ing., kandidát na poslanca MsZ za Karlovu Ves
Ján Hrčka, Ing., poslanec MsZ a kandidát na poslanca a starostu Petržalky
Martin Kugla, Mgr., kandidát na poslanca MZ a MsZ za Petržalku
Peter Lampert, Vrakuňa
Ivan Moro, Dipl.-Ing. Mag., Nové Mesto
Peter Osuský, doc. MUDr., CSc., poslanec NR SR a MsZ, Staré Mesto
Lívia Poláchová, Mgr., Občianske združenie LÚKA, Karlova Ves
Jaromír Šíbl, poslanec MZ v Karlovej Vsi0 komentárov:

Zverejnenie komentára