Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

15.12.14
0
„Nie, už nemáme záujem stavať tu nové objekty, tých plánov sme sa vzdali,” uvádza Marek Gaži z investorskej firmy Arca Capital. Na začiatku roka som pri projekte kúpaliska Železná studienka písal v blogu, že prioritou je vybudovanie luxusného bazénu s celým areálom s viladomami (tzv. rekreačné zariadenia). Developer aj zopár občanov tvrdilo, že je to nezmysel a že žiadna výstavba tam nebude. Opak je pravdou.

Aktuálne tesne pred Vianocami spoločnosť Arca Capital predložila zámer “revitalizácie sanatória” – tento zámer má nielen obsahovať súkromné kúpalisko, kde bola negatívna EIA, ale aj vybudovanie 9 resp. 11 tzv. rekreačných zariadení na ubytovanie. Zámer je teda veľmi podobný pôvodnému zámeru o ktorom tvrdil developer, že od neho ustúpil!


Aj keď developer posledný rok permanentne klamal – a zhadzoval našu iniciatívu Zachráňme Železnú studienku, vítam, že konečne dal na svetlo celý svoj zámer v danom území. Takto môže každý jasne vidieť, aké sú jeho zámery.

Odvolávanie sa na ochranu pamiatky Čatlošovej vily ako dôvodu pre vybudovanie 9 (resp. 11 vo variante B) viladomov je veľmi divný argument – nikto nebráni vlastníkovi NKP opraviť aj tak – vlastník má dokonca povinnosť renovovať NKP.


Dôvodov, prečo daný zámer je vôbec vhodný a je potrebné ho jednoznačne posudzovať ohľadom vplyvov na životné prostredie (v zmysle zákona 24/2006 Z.z. a neukončiť iba zisťovacím konaním, ako to navrhuje developer resp. jeho spracovateľská firma) je celá kopa. Námatkovo spomeniem:

1. najdôležitejší argument je negatívna EIA čiastkového zámeru kúpaliska – developer dodnes hodnoverne nedokázal, že by vedel celý areál zásobovať pitnou vodou – nakoľko studňa je nedostatočná. Najväčším rizikom zostáva výrazné narušenie hydrologického režimu územia (znečistenie podzemných vôd, pokles podzemných vôd, vysychania Vydrice, zničenie biotopu raka riavového atď.). Neexistuje dôkaz, že sa dané zmenilo;

2. nie je uvedené v čom by vybudovanie ďalších 9 (resp. 11) domov zlepšilo dané územie (mimo investičného zhodnotenia developera);

3. veľmi zvláštnym spôsobom developer tvrdí, že vyňal svoje územie spod CHKO Malé Karpaty zmenou v katastri. Napriek tomu je územie nielen obkolesené CHKO ale hlavne ním priamo prechádza Vydrica, ktorá je zaradená medzi územie európskeho významu Natura.

4. veľmi nejasné prepočítanie odpadových vôd z bazénov, sanatória, striech aj navrhovaných budov – novostavieb – developer chce po prečistení ČOV splaškovú vodu využiť na zavlažovanie a pustiť do vsaku – nie je vôbec vyriešené, o aké množstva ide (hlavne pri objeme bazénov) a tiež žiaden dôkaz, že by dané územie malo na podobný objem vsakovacie možnosti (nehovoriac o priamom možnom znečistení podzemnej vody, ktorú chcú využívať – aj keď nemá dostatočnú kapacitu cez studňu). Jedine čo tam dal je teoretický diagram. Podľa neho bazény nebude nikdy ani vypúšťať…


5. nie je uvedené, akým spôsobom bude reálne zabezpečovaná pitná voda – navrhovateľ iba uviedol, že “pitná voda pre potreby navrhovanej činnosti je zabezpečená z vlastného zdroja”. Odvoláva sa tiež na územný plán, ktorý plánuje v území realizovať kanalizáciu a vodovod. Ak by sa hore za obrovské verejné peniaze vybudovala kanalizácia, znamenalo by to tzv. zdevelopovanie všetkých lúk a obrovskú výstavbu. Ak by BVS niekedy čokoľvek podobné realizovala, tak by to bol škandál. Vybudovala by infraštruktúru pre súkromných developerov, aby zastavali Železnú studienku!

6. v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva z októbra 2014 sa má začať obstarávať územný plán zóny Železná studienka – ten má regulovať dané územie a urobiť z neho rekreačnú a oddychovú oblasť pre verejnosť. Tento zámer s tým nie je kompatibilný;

7. nie je doriešená doprava – očakávať, že budú chodiť nejaké turnusy autobusom je nezmyslom – ak to má byť luxusné centrum, tak tam nikto autobusom či mikrobusom chodiť nebude (ako to vidieť aj na vizualizácii hore).
Tejto fáze je najdôležitejšie žiadať posudzovanie zámeru podľa zákona 24/2006 Z.z. §29 ods. 1. V danom území, kde bola už jedna negatívna EIA (kúpalisko), nie je možné, aby proces skončil iba zisťovacím konaním, ako navrhuje spracovateľ zámeru firma ENPRO Consul, s.r.o. Majiteľka tejto firmy a spracovateľka zámeru pani Husková ako dlhoročná pracovníčka ministerstva životného prostredia, ktorá sa hrdí, že stála pri celom procese, o tom musí veľmi dobre vedieť! Tento zámer je jednoznačne zrelý na posudzovanie (a zamietnutie). 

Je preto potrebné písať písomné pripomienky (v prípade EIA kúpaliska sa podarilo zmobilizovať až 52 občanov, ktorí zaslali písomné stanovisko) a požadovať posúdenie tohto zámeru (hydrogeológia, doprava, vplyv na raka riavového, pitná voda atď.) podľa zákona. Pozor, úrad sa presťahoval a pripomienky treba už zasielať na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Odborárske nám. 3, P. O. Box 19, 810 05 Bratislava

Pridajte sa k nám aj na FB Zachráňme Železnú studienku.

Vizualizácie sú z predloženého EIA zámeru

0 komentárov:

Zverejnenie komentára