Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

8.12.14
0
Ing. Ivan Hitka, Považská 30, 831 03 Bratislava 3, e-mail: ivan@hitka.sk

Hlavné mesto SR Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1

08.12.2014


Vec:  Výzva na odstránenie nezákonnosti v konaní Hlavného mesta SR Bratislavy.
         (súvisí s kúpnou zmluvou č. 048804509700 z roku 1997).

Vážený pán primátor Nesrovnal,

Hlavné mesto SR Bratislava uzatvorilo v roku 1997 kúpnu zmluvu č. 048804509700 s 2 súkromnými osobami, ktorou im „predalo“ pozemok na bratislavskom Bôriku. Táto kúpna zmluva však bola preukázateľne uzatvorená v rozpore so zákonom a ako právny úkon je absolútne neplatná so všetkými súvislosťami. Hľadí sa tak na ňu, ako keby nikdy nebola!

Jej neplatnosť nemusí vyhlasovať ani súd, táto totiž vyplýva priamo zo zákona! Plnenie pri absolútne neplatnom právnom úkone je bezdôvodným obohatením. Právo domáhať sa vyslovenia absolútnej neplatnosti právneho úkonu sa zo zákona nepremlčuje. A absolútne neplatný právny úkon nespôsobí právne následky ani v prípade, že na jeho základe už bolo kladne rozhodnuté o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že uzatvorením nezákonnej kúpnej zmluvy nevznikol žiadny nový právny stav, situácia ostala nulitná a teda len taká, ako bola ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Hlavné mesto SR Bratislava je tak neustále v pozícii povinnej osoby a zo zákona je povinné starať sa o dotknutý (od roku 1992 pre mesto už len cudzí) pozemok starostlivosťou riadneho hospodára (a teda efektívne a zmysluplne) až do doby, kedy bude daný pozemok vydaný oprávnenej osobe (čo sa však ešte nestalo). T. j. mesto musí stále evidovať dotknutý pozemok v rámci svojho inventáru a s momentálnymi „iba“ užívateľmi dotknutého pozemku mohlo napr. uzatvoriť nájomnú zmluvu a mohlo tak inkasovať aj nemalé nájomné prakticky až do dnešných dní. Ak tak mesto zatiaľ nerobí, vedome vážne poškodzuje obyvateľov mesta Bratislavy. A pritom týmto pochybným konaním celkom úmyselne a cielene zabezpečuje prospech skôr tým dvom súkromným osobám. Neexistuje tu tak žiadny relevantný dôvod pre akúkoľvek ďalšiu nečinnosť!

Hoci mesto o celej tejto situácii dávno vie, dodnes koná nezákonne a neplní si povinnosti povinnej osoby, ktoré mu vyplývajú zo zákona. A taktiež bez akejkoľvek hanby využíva bezdôvodné obohatenie, získané len a len v rozpore so zákonom. I keď toto bezdôvodné obohatenie bolo mesto už veľmi dávno povinné odovzdať tomu, od koho ho v rozpore so zákonom získalo. Takéto odsúdeniahodné a pritom celkom úmyselné konanie je možné bez akýchkoľvek zábran označiť aj za neetické a tiež za vysoko nemorálne.

Hlavné mesto SR Bratislava sa naviac ani len nesnaží žiadať od súkromných osôb nejaké nájomné za užívanie lukratívneho pozemku, o ktorý je pritom zo zákona stále povinné starať sa ako riadny hospodár. Dotknutý lukratívny pozemok na bratislavskom Bôriku má pritom plochu cca 1.000 m2. Z uvedeného je možné odvodiť, aká škoda mestu neustále vzniká. Nečinnosťou primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a neinkasovaním nájomného počas 17 rokov totiž mesto doteraz zrejme prišlo rádovo už o stovky tisíc eur! Táto škoda rástla aj v posledných 4 rokoch a každým dňom narastá aj naďalej.

Pritom stačilo málo a už aj ako poslanec MZ a súčasne tiež predseda Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta ste mohli zakročiť. A vlastne aj mali povinnosť vykonať kroky k účinnej náprave, keďže vo vyššie spomínanej kauze ide práve o majetok a tiež o financie. Podnetov na to ste totiž dostali odo mňa v posledných 4 rokoch naozaj dosť. Napočítal som neuveriteľných 19 e-mailových správ s mojím upozornením na konanie mesta v rozpore so zákonom, či výziev na nápravu. A všetky boli adresované predovšetkým práve na Vašu adresu. Stačilo aspoň apelovať na štatutára mesta, či nahlas interpelovať vtedajšieho primátora správne položenou otázkou. Vyššie spomínaný vážny problém som otvoril až sám a žiadal o jeho nápravu aj osobne vystúpením pred mestskými poslancami ešte v októbri 2013. A v priebehu marca 2014 som potom Vám osobne aj ako predsedovi už spomínanej komisie poslal dosť obsiahlu oficiálnu písomnú žiadosť o uvedenie veci do súladu so zákonom. A v apríli 2014 v súvislosti s Vašou nečinnosťou ešte aj sťažnosť. Žiadnu zmysluplnú reakciu, tobôž reálne a tiež aj účinné kroky k náprave, som ale z Vašej strany nikdy nezaznamenal. O reakcii Vašej komisie som sa pritom vtedy nič nedozvedel ani z mestského webu. Posledná informácia o účasti členov na zasadnutí komisie, či o zápisnici Zo zasadnutia komisie, tam bola kupodivu z marca 2014! Potom nič.

Pritom právna analýza spracovaná bratislavským magistrátom (č. MAGS SNM 46186/11, zo dňa 27.10.2011) vyššie uvedené skutočnosti, t. j. konanie Hlavného mesta SR Bratislavy v rozpore so zákonom, bez akýchkoľvek pochybností dosť jasne potvrdzuje. A rovnako aj jeho bezdôvodné obohacovanie sa. Mesto tak koná nezákonne vedome a cielene!

Na mieste je preto otázka, čo urobili za posledné štyri roky kompetentní predstavitelia Hlavného mesta SR Bratislavy (vrátane Vás), aby celú vec uviedli do súladu so zákonom? Pretože rýchlej, zákonnej a účinnej náprave mestu nič nebránilo a nebola ani obtiažna, či dokonca neuskutočniteľná. A spôsob, ako to zákonným spôsobom urobiť, mesto dávno pozná. Zverejnilo ho dokonca už v roku 2004 aj v médiách. Všetko iné je len zlá výhovorka.

Vyzývam Vás teda týmto otvoreným listom, aby ste sa ako primátor s plnou vážnosťou zasadili o to, aby Hlavné mesto SR Bratislava konečne a bezodkladne začalo v danej veci konať zákonne. Avšak teraz už bez akýchkoľvek špekulácií a odkladov. A taktiež aby ste Vy ako primátor Bratislavy prijali prvé zásadné opatrenia, potrebné pre nápravu, ešte pred najbližším riadnym zasadnutím Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

Lebo niet najmenšieho dôvodu, aby mesto konalo v rozpore so zákonom aj naďalej. Pokiaľ neurobíte ako primátor Hlavného mesta SR Bratislavy okamžité kroky k účinnej náprave, budem mať za to, že chcete pokračovať v tom úmyselnom nezákonnom konaní bývalého primátora a získavať tým neoprávnený prospech pre mesto či iných aj naďalej. Vyzerá to totiž tak, akoby sa niekomu už celá táto poľutovaniahodná situácia vymkla akejkoľvek kontrole. To je však celkom neakceptovateľné! Hlavné mesto SR Bratislava sa predsa musí okamžite začať k dotknutému pozemku správať ako povinná osoba a tiež aj ako riadny hospodár a plniť si v tomto smere všetky povinnosti, ktoré mu stanovuje zákon, či iné všeobecne záväzné právne predpisy! A musí teda aj okamžite odovzdať len nezákonne získané bezdôvodné obohatenie od toho, od koho ho mesto získalo bez právneho základu. Pretvárky, manipulácie či arogancia musia skončiť. Neviem si ani len predstaviť podobnú neúctu pred zákonom u primátorov v Zűrichu, v Mníchove, či vo Viedni. Teda v mestách, ktoré ste Bratislave a aj jej obyvateľom dávali za vzor. Chápem síce, že konať celkom beztrestne v rozpore so zákonom a mať z toho ešte aj prospech, je super vec. Ale v normálnej spoločnosti niečo také jednoducho fungovať nesmie!

Som presvedčený, že ako primátor Bratislavy ste povinný dbať na výlučne zákonné konanie mesta a jeho predstaviteľov. A taktiež aj na hospodárne nakladanie s majetkom mesta. Medzi Vaše povinnosti primátora určite patrí aj dohliadať na zabezpečovanie starostlivosti o cudzí majetok (za čo treba stále pokladať i dotknutý pozemok). Nechce sa mi veriť, že Vás neprinúti konať ani bezprecedentné dlhodobé bezdôvodné obohacovanie sa mesta, či nemorálne obohacovanie sa súkromných osôb na úkor občanov Bratislavy.

S pozdravom

Ing. Ivan Hitka


0 komentárov:

Zverejnenie komentára