Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

16.5.18
0

Za 5 rokov činnosti výboru sa snaha upriamila na odbornú starostlivosť o vlastníctvo vo všetkých jeho smeroch. To znamená – v zmysle platných právnych predpisov je to snaha o vymožiteľnosť práva a navrátenie vlastníctva oprávneným osobám, dosiahnutie správnej evidencie vlastníctva a jeho zápis v katastri nehnuteľnosti, spravovanie v súlade so zákonom a súvisiacimi predpismi, t. j. správnosť voľby pri osobe odborného lesného hospodára, ktorý zodpovedá za výchovu zdravého nového lesa.

Naši predkovia – vo väčšine prípadov – vlastnili v katastrálnom území Rača okrem pozemkov v osobnom vlastníctve i podiely Pasienkového spoločenstva, majetková podstata ktorého bola zapísaná v pozemkovo knižnej vložke č. 1 (PK 1) – poľnohospodárska pôda o výmeru necelých 90 ha (r. 1949), a v pozemkovo knižnej vložke č. 2 (PK 2) – lesné pozemky vo výmere skoro 160 ha (r. 1958). Spoločenské pomery v minulom storočí zasiahli vlastnícke vzťahy hneď dvakrát – najprv predstavitelia jedného systému vytvorili zákony, na základe ktorých pozemky vlastníkom vzali, aby po 40 resp. 30 rokoch predstavitelia iného systému vytvorili zákony, ako im tieto pozemky možno navrátiť. Keď poľnohospodárske pozemky v roku 1949 a lesné pozemky v roku 1958 vlastníkom brali, stačil zákon a spísanie jednej zápisnice. Keď sa po r. 1989 mali pozemky navrátiť, trvalo ďalších 25 rokov, aby osoh z vlastníctva zatiaľ aspoň lesných pozemkov mali i potomkovia pôvodných vlastníkov. Treba dúfať, že spravodlivosť v navrátenie vlastníctva, ktoré sa viaže k pasienkovému urbáru, nebude slepá a hluchá a nebude trvať dlhšie, ako bolo užívanie PPF, teda 40 rokov. Nemí do dnešného dňa nie sme!

Nakoľko nám zákon predpisuje spôsob hospodárenia v lesoch, od roku 2016 sú naše lesy obhospodarované spoločnosťou 1. Svätojurská, a. s., ktorá je garantom odborných zásahov v zmysle schváleného plánu hospodárenia a súvisiacich zákonov a predpisov. Ostatné územie si spravujeme samostatne. Vzhľadom na zvýšenú aktivitu ochranárskych združení v spolupráci s BSK, ktoré sa snažia o vybudovanie mestského lesoparku v rozsahu z rokov 1973, sa i konanie nášho Urbáru stalo súčasťou nie vždy jednoduchých polemík, osobne i slovných upozornení. Hospodárenie a ochrana akoby nechceli nájsť spoločnú reč.

V tejto súvislosti by som chcela ubezpečiť všetkých návštevníkov územia súkromných lesov – Urbár Rača, že je predovšetkým v našom záujme zachovať les i pre našich potomkov minimálne v stave, v akom nám ho zanechali naši predkovia. Je to úcta ku nim, ale i ku sebe samým. S nárastom počtu obyvateľov mestskej časti Rača i mesta Bratislavy celkove, stúpol i nárast návštevníkov, pre ktorých i náš les musí spĺňať širokú škálu ekosystémových služieb v prospech všetkých, ktorí chcú navštevovať zdravý les. Zdedené neduhy – skládky odpadu, nepovolené stavby, jazdenie motorovými vozidlami v území, ktoré nie je na to určené, nepovolené výruby pre vlastnú potrebu, zakladanie ohňa v rôznych lokalitách či suplovanie služieb vo verejnom záujme, to je iba niekoľko problematických oblastí, ktoré musíme pravidelne riešiť. Popri tom narastá kritika za strany ochranárov a návštevníkov lesa, mnohokrát bez oboznámenia sa s dôvodom činnosti vlastníka či hospodára.

Správa majetku a jeho evidencia, to je jedna stránka veci, pri ktorej sa musí komunikovať s úradníkmi. Tá druhá strana je stále sa rozrastajúca skupina vlastníkov, v prípade počtu podielov a zodpovedajúcej výmery sa jedná o proces nedodržiavania zákonov osobami, ktoré sú zodpovedné a platené i z našich daní za jej dodržiavanie. Túto množinu vlastníkov, ktorí majú svoje práva a mali by dodržiavať i povinnosti, dopĺňa skupina čisto užívateľov vlastniacich priľahlé pozemky, ktorým sa mnohokrát musí vysvetľovať, kde sú hranice ich práv a našich povinnosti voči nim a kde sa tie práva stávajú ich povinnosťami voči nám ako vlastníkom. Ďalšou skupinou, ako som už spomínala, sú návštevníci nášho lesa, ktorí chcú bezproblémový upravený prístup a bezpečný priestor slúžiaci peším turistom, bicyklistom, milovníkom domácich zvierat. Ešte sú tu poľovníci, ochranári...

V začiatkoch mojej činnosti v pozemkovom spoločenstve som si myslela, že problémom je iba štátna správa a jej nefunkčné a netransparentné správanie. No ak sa ku tomu pridáva správanie či neomylnosť názorov niektorých návštevníkov a občianskych skupín, vlastník, ktorý musí najprv finančne zabezpečiť obhospodarovanie lesa a chce, aby mal okrem povinnosti i prospech, má čo robiť. Vlastník je i ochranár, užívateľ, návštevník, poľovník, bicyklista, milovník zvierat. Komunikácia končí, pokiaľ sa ľudia chcú deliť skupinovo odborne, záujmovo či hierarchicky a zabúdajú, že stačí, aby sa vzájomne správali slušne a s úctou. Ale čo je lepšie – snažiť sa vysvetliť a obhájiť? alebo nereagovať?

Vanerková Ingrid
predsedníčka výboru

Bratislava, máj 2018

POZVÁNKA
Výbor Urbár Rača, pozem. spol.
pozýva svojich členov
na
Valné zhromaždenie
ktoré sa uskutoční
v stredu 20. júna 2018 o 17:00 hod.
v spoločenskej sále Nemeckého kultúrneho domu
Barónka 3 v Rači.
Evidencia vlastníkov začína o 16:30 hod.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára