Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Magistrát hl. mesta Bratislavy

Mgr. Jana Ryšavá
poverená vedením sekcie dopravy

Primaciálne námestie 1
Bratislava

Bratislava, 4.4.2018

Vec: Žiadosť v mene obyvateľov Rendezu /Východného/ na opätovné prevádzkovanie autobusovej linky do centra mesta /konečná na Trnavskom Mýte/ namiesto zrušenej autobusovej linky č. 114 novou linkou č. 56x na trase Vojenský hotel Šajby – Trnavské Mýto a späť – realizácia rok 2018


Žiadam  ako poslanec za MČ Rača – Rendez /Východné/ po stretnutiach v mene mnohých obyvateľov lokality Rendez /Východné/ MČ Rača aby bola opäť sprevádzkovaná autobusová linka „Priamo do centra mesta“ t.j. Rendez – Šajby /vojenský hotel/ - Trnavské Mýto tak ako bola prevádzkovaná bývalá linka autobusu č. 114. Sme raritou a jedinou časťou Bratislavy ktorá nedisponuje priamym autobusovým spojom do centra mesta napriek tomu, že bývalá linka č. 114 bola zrušená takzvane len dočasne z dôvodu rekonštrukcie opravy Vajnorského viaduktu, a po jeho oprave mala byť prevádzka tohto spoja mala byť opäť daná do prevádzky čo bolo sľúbené zo strany DP Bratislava. V súčasnosti, kedy lokalita Rendez má cca 5600 obyvateľov je občanmi tejto mestskej časti stále oprávnene žiadaná linka č. 56x aby mali zabezpečenú rovnakú kvalitu života ako všetky ostatné mestské časti Bratislavy a mohli do práce a z práce, tiež za spoločenským, kultúrnym, športovým životom, do nemocnice k lekárovi cestovať jedným mestským dopravným spojom, ktorý by zamedzil tak častým neproduktívnym časovým stratám pri prestupovaní na iný spoj. Zamedzil by zároveň  množstvám prípadov ohrozenia osobnej bezpečnosti života a zdravia kriminálnymi živlami najmä vo večerných a nočných hodinách na zastávkach mestských  spojov, kde časové intervaly sú často až 30 minút medzi jednotlivými spojmi. Rendez /Východné/ disponuje okrem súčasných obyvateľov aj vysokoškolskými internátmi Policajnej akadémie, Právnickej fakulty, kde je nárast počtu cestujúcich až cca o 550. Žiadame preto Dopravný podnik mesta Bratislava, Magistrát hl. m. Bratislavy aby opäť obnovil a dal do prevádzky spoj autobusovej linky napr. 56x rovnako od konečnej zastávky Rendez – Šajby /vojenský hotel/ po Trnavské Mýto / v súčasnosti stále aj konečnej linky č. 53/ a v 21. storočí rešpektoval skutočnosť, že obyvatelia mestskej časti Rendez MČ Rača majú mať rovnaké práva ako ostatné mestské časti t.j. dostať sa do práce a z práce, za spoločenským životom bez toho aby denne prestáli v daždi, mraze, páliacom slnku často v súhrne z centra mesta alebo do mesta niekedy aj 1 hodinu pokiaľ docestujú do žiadaného miesta svojho konečného cieľa. Obyvatelia chápu tento dlhoročne nevyriešený problém mestskej dopravy ako Prioritu č. 1 vzhľadom aj k polohe lokality Rendez /Východné/ ako nevýhodne sídliaceho železničného nákladného uzla t.j. periférne ďaleko umiestneného od centra mesta a preto očakávajú, že najmä tieto argumenty zhodnotí DP Bratislavy spolu s Magistrátom hl. m. Bratislavy ako dôležité fakty, ktoré povedú k úspešnému vyriešeniu tohto prioritného dopravného problému a autobusová linka č. 56x  v roku  2018 opäť začne prevádzkovať túto prepotrebnú dopravnú službu pre prospech a kvalitu života obyvateľov Rendezu /Východného/.
Spolu s obyvateľmi Rendezu /Východného/ budem ako poslanec Rendezu /Východného/ MČ Rača pozorne a operatívne sledovať ako sa bude priebežne táto dôležitá žiadosť konštruktívne riešiť a žiaduco budem spolu s existujúcou Občianskou radou Rendezu /zastúpená obyvateľmi všetkých jeho sídliskových častí t.j. Šajby, Sklabinská, Starý Rendez, Dopravná ul., Šúrska ul. , Paseky/ a občiansky vstupovať aj do pracovných rokovaní medzi DP Bratislava, Magistrátom a MČ Rača aby konečný úspešný výsledok bol nielen urgentne dosiahnutý, ale aby spĺňal aj uvedené termíny začatia prevádzky autobusovej linky č. 56x.

            S úctou v mene obyvateľov Rendezu /Východného/.


Vypracoval:                           

Cyril Sekerka 
poslanec MČ Rača – Východné /Rendez/  


Na vedomie:

Dopravný podnik mesta Bratislavy
Ing. Mgr. Juraj Hamaj
Riaditeľ úseku dopravy a služieb


MIESTNY ÚRAD v RAČI
Mgr. Peter P i l i n s k ý                              
Starosta

MIESTNY ÚRAD v RAČI
Ing. Marian Klotton
Referent cestne hospodárstvo
   

        
                                                                      
Magistrát hl.m. Bratislavy
Ing. Miroslav Borišinec – povereny vedením oddelenia verejnej dopravy
Cyril  S E K E R K A, Dopravná 27,  8 3 1   0 6 Bratislava


Magistrát hl. mesta Bratislavy

Mgr. Jana Ryšavá
poverená vedením sekcie dopravy

Primaciálne námestie 1
Bratislava

Bratislava, 4.4.2018


VEC: Riešenie využitia Bratislavskej integrovanej dopravy s jeho železničným prepojením na Rendez/Východné/, Vajnory v dopravnom genereli Bratislava a jeho realizácia v roku 2018 – 2019
Vážený pani Ryšavá,

opätovne /dlhoročne/ predkladám svoju písomnú žiadosť na riešenie dopravného generelu v Bratislave vzhľadom k tomu, že Rendez /Východné/ bolo jedným z hlavným iniciátorov prostredníctvom jeho miestnych poslancov za MČ Rača Rendez /Východné/, ktoré navrhovalo a presadzovalo projekt využitia Bratislavskej integrovanej dopravy už od jeho počiatkov v roku 1993-97 a krátkeho úspešného obdobia vlakovej linky č. 155 v roku 2006-2007 na trase Rendez /Východné/ - Predmestie a späť. Vlaková linka č. 155 z Rendezu  na Predmestie mala dokázateľne veľký ohlas a záujem u obyvateľov Rendezu /Východného/, ktorý logicky oceňovali železničnú traťovú priepustnosť z ktorej vyplývalo krátke časové cestovanie bez dopravných blokácií semaforov, rannej a popoludňajšej dopravnej zápchy.
Systém železničnej dopravy využívajúci železničné traťové smery od vzdialenejších častí Bratislavy ako je najmä Rendez /Východné, Vajnory, nadväzujúc už na historickú tradíciu cestovania obyvateľov z týchto odľahlých častí Bratislavy v 50-80 tych rokoch 20. stor., kde zamestnanci železníc cestovali za prácou na Rendez  do Vajnor a potom späť domov s výhodou dostupnosti železničnej trate na Filiálku, Vinohrady, Hlavnú stanicu až po Lamač, Devínsku Novú Ves. Dostupné boli aj vlakové spoje do Petržalky, Podunajských Biskupíc.
Boli sme preto, ako poslanci za MČ Rača – Rendez /Východné/ ale najmä obyvatelia Rendezu /Východného/, Vajnor viac ako zarazený, že budúci projekt Bratislavskej integrovanej dopravy je vraj plánovaný „dúfame“ len do Rače, kde už prepojenosť viac ako logicky  žiadúca aj na Rendez /Východné/ , Vajnory by sa nerealizovala. Ešte v roku 2008 aj v tomto roku 2009 sme písomnou formou v mene poslancov za MČ Rača – Rendez /Východné/ žiadali a upozorňovali  ŽSR, Magistrát BA že existuje táto vzácna skutočnosť železníc traťové prepojenie z Vajnor, Východného na Filiálku, Vinohrady, Hlavnú stanicu, Lamač, Petržalku, Podunajské Biskupice pevne veriac, že si uvedomujete veľký  záujem občanov Rendezu, Vajnor a budete čo najskôr realizovať projekt Bratislavskej integrovanej dopravy aby sa tieto dve polohovo vyblokované lokality mohli oprávnene tešiť, že sa im výrazne zlepší kvalita ich života nielen pri cestovaní do mesta, ale do celého VÚC.
V rámci využitia poslaneckých kontaktov sme  niektorí poslanci dostali možnosť reálne sa presvedčiť , že vo Viedni sú už dlhodobo využívané všetky možnosti koľajových cestných spojení najmä s perfektne organizačne zosúladenom dopravnom systéme s mestskou hromadnou dopravou t.j. autobusmi, električkami, metrom, ktoré veľmi pomáhajú šetriť produktívny čas každého cestujúceho.
Nevyužiť všetky uvedené  danosti a možnosti železničného traťového prepojenia z Vajnor, Rendezu do centra mesta, celého VÚC by bolo veľkým spoločenským hazardom na jeho obyvateľoch, najmä v čase častého dopravného kolapsu v ranných a popoludňajších špičkách, ktoré sa dĺžkou času  hrozivo predlžujú a preto sa hľadajú všetky možnosti ako odľahčiť cestnú dopravu v celej Bratislave.
Obyvatelia Rendezu, Vajnor spolu so svojimi poslancami sú nezlomne odhodlaní presadiť si plné právo  na kvalitu života v oblasti dopravy, keď argumenty a fakty hovoria jasnou rečou, že túto formu vlakovej linky využívali úspešne jeho obyvatelia už v druhej polovici 20. storočia, kedy najmä cestná doprava nebola v takom neriešiteľnom katastrofálnom stave. Veríme a dúfame v mene všetkých obyvateľov oboch častí Bratislavy, že tento problém sa posúdi najmä odborne, kde sa zhodnotia všetky jeho pozitíva tak ako sme sa o tom mohli presvedčiť a vidieť  susednej Viedni, kde zodpovední a kompetentní riadiaci pracovníci príslušných rozhodovacích inštitúcií plne rešpektovali každú minimálnu možnosť aj tej ich najmenšej  mestskej časti, lebo im išlo predovšetkým o kvalitu života ich obyvateľov.
Ako obyvatelia Bratislavy spolu s poslancami budeme aktívne sledovať a občianskymi aktivitami účinne pružne aj reagovať, aby sa problém projektu Bratislavskej integrovanej dopravy úspešne dotiahol a mohli ho plne využívať všetci obyvatelia Rendezu /Východného/, Vajnor už od jeho prevádzkového spustenia .

Vážený miestny úrad v Rači, Magistrát hl. m. Bratislavy  vo vaše kladné rozhodnutie veria

Občania Rendezu /Východného/, Vajnor a
poslanci za MČ Rača – Rendez /Východné/


Vypracoval:  
Cyril Sekerka 
poslanec za MČ Rača –Rendez /Východné/


Na vedomie:

Magistrát hl. mesta Bratislavy
JUDr. Ivo Nesrovnal - primátor
Primaciálne námestie 1
Bratislava


Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácii
Ing. Stromček – štátny tajomník
Námestie slobody 6
Bratislava


Dopravný podnik mesta Bratislava
Ing. Bronislav Weigl
Riaditeľ rezortu prevádzky a techniky

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
p. F r e š o  - predseda VUC
Trnavská cesta 8/A
P.O.BOX 106
B r a t i s l a v a 25
8 2 0   0 5

Miestny úrad Rača
Mgr. Peter Pilinský – starosta
Ing. Virsíkova – stavebné oddelenie
Kubačova ulica


Miestny úrad Vajnory
Ing. Ján Mrva – starosta
Roľnícka 109, Bratislava
Magistrát hl. mesta Bratislava

JUDr. Ivo Nesrovnal
Primátor Bratislavy


Bratislava 19.4. 2018
VEC: Realizácia rekonštrukcie – opravy asfaltového povrchu hlavnej cesty II. triedy v časti Rendez /Východné/ v MČ Rača v úseku od železničného priecestia Rača po kruhový objazd Vajnory + realizácia rekonštrukcie – opravy cestného chodníka v pásme vedľa hlavnej komunikácie II. triedy od železničného priecestia Rača – Dopravná ulica – Paseky v roku 2018.


Žiadam o realizáciu rekonštrukcie – opravy asfaltového povrchu hlavnej cesty II. triedy v časti Rendez /Východné/ v MČ Rača v úseku od železničného priecestia Rača – Rendez – Šajby – Dopravná ulica – Paseky až  po kruhový objazd Vajnory, ktorá bola naposledy opravovaná v roku 1990 pri návšteve Pápeža Jána Pavla II. na letisku vo Vajnoroch. Realizácia rekonštrukcie – opravy cestného chodníka v pásme vedľa hlavnej komunikácie II. triedy od železničného priecestia Rača – Dopravná ulica – Paseky v roku 2018.
Ako miestny poslanec za RendezMČ Rača v súčasnosti v roku 2017 opäť žiadam, aby bola zaradená investičná akcia rekonštrukcie – opravy asfaltovej cesty II. triedy do realizácie pre rok 2018 najmä z dôvodov už katastrofálnej kvality asfaltového povrchu, kde už na mnohých miestach je značne poškodený aj betónový podklad cesty. Zdôrazňujem, že hlavná cesta II. triedy v časti celého Rendezu /Východného/ MČ Rača je jedinou možnou cestnou komunikáciou kde pri vážnejšej dopravnej nehode je cestná priepustnosť úplne paralyzovaná, v prípade víchrice pred 7 rokmi, keď na cestu popadali topole bola cestná priepustnosť zablokovaná 6-7 hodín, kedy zákonite MHD v tomto prípade autobusová doprava absolútne nefungovala /+ sanitky/
Rendez /Východné/ MČ Rača je sídlom areálu pamiatkovej zóny železničného múzea – STARÉ DEPO, kde navyše už 19. ročníkov s obrovským úspechom sa tri dni organizuje „Celoslovenský zraz historických železničných vozidiel“ za účasti ľudí nielen z celého Slovenska, ale aj zahraničia, kde verifikovane prichádzajú návštevníci z 13-14 štátov Európy. Úroveň a stav kvality hlavnej cesty II. triedy na celom Rendezi je tiež signálom ako sa dokážeme prezentovať pred návštevníkmi z celého Slovenska a početného zahraničia.
Veríme a dúfame v mene obyvateľov Rendezu /Východného/ MČ Rača, že po 25 rokoch od roku 1990 príde ku kladnému rozhodnutiu a v roku 2018 Magistrát hl. m. Bratislava úspešne zrealizuje rekonštrukciu – opravu hlavnej cesty II. triedy + realizácia rekonštrukcie – opravy cestného chodníka v pásme vedľa hlavnej komunikácie II. triedy od železničného priecestia Rača – Dopravná ulica – Paseky v roku 2018, ktorá by výrazne dokázala zlepšiť kvalitu života ľudí na Rendezi, kde už v roku 2017 prebehla časť realizácie opravy chodníka v pasme ulica Na pasekách po Dopravnú ulicu – zdravotné stredisko. Ďalšia realizácia oprav je nutná od Dopravnej ulice – Šajby až po železničné priecestie Rača.


S úctou a vďakou v mene obyvateľov Rendezu
Cyril Sekerka
Poslanec za Rendez /Východné! MČ Rača


Na vedomie:
Miestny úrad Rača - Mgr. Pilinský – starosta MČ Rača

Ing. Marián Klotton – referent cestné hospodárstvo

Magistrát hl.m. Bratislavy
Mgr. Jana Ryšavá
poverená vedením sekcie dopravy
Magistrát hl. mesta Bratislava

Referát cestného správneho orgánu 
Ing. Viera  Š t e c k o v á

Primaciálne námestie 1
Bratislava       
Bratislava, 19.4.2018

Vec: ZÁKAZ PREJAZDUŤAŽKEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY s prvou fázou rozhodnutia ZÁKAZU VJAZDU nákladných vozidiel 22 ton cez časť Rendez /Východné/ MČ Rača v pásme dĺžky od začiatku železničného priecestia Rača – Rendez – Šajby – Dopravná ul. – Paseky  až po kruhový objazd Vajnory v roku 2018-2019.

Opätovne žiadam o riešenie závažného negatívneho stavu dopravnej situácie v celej časti  Rendezu /Východného/ MČ Rača na hlavnej ceste II. triedy v pásme dĺžky od začiatku železničného priecestia Rača – Rendez – Šajby – Dopravná ul. – Paseky  až po kruhový objazd Vajnory z dôvodov prejazdu nákladnej ťažkej dopravy, ktorá obyvateľom výrazne poškodzuje Kvalitu života najmä v úseku cesty Dopravná ulica v podobe otrasov domov, neprimeranej hladiny hluku, exhalátov, výfukových plynov, nadmernej prašnosti plus množstva dopravných situácii, kde pri priemere šírky cesty II. triedy 6,6 – 6,8 m sú často ohrozované životy, zdravie a osobný majetok ľudí. V roku 2008 som zaslal písomnou formou podrobný popis celkového negatívneho dopravného stavu  v časti Rendez /Východné/ MČ Rača do podateľne Magistrátu hl. mesta Bratislavy, kde v odpovedi uznali moje argumenty, fakty, stanovisko a sľúbili riešiť uvedenú dopravnú situáciu aj prejazdu ťažkej nákladnej dopravy, ale píše sa rok 2016 a k žiadnym reálnym riešeniam týchto dopravných problémov zablokovania prejazdu ťažkej nákladnej dopravy v prvej fáze rozhodnutia ZÁKAZU VJAZDU nákladným autám 22 t neboli na Rendezi /Východnom/ MČ Rača zatiaľ realizované. Opäť zdôrazňujem, že na dlhom úseku hlavnej cesty II. triedy v časti Rendez Dopravná ulica č. 1- 49 – 20 sú oproti sebe pri ceste bytovky sídliska Starého Rendzu, kde sa prejavujú všetky uvedené škodlivé negatívne vplyvy ťažkej nákladnej dopravy t.j. otrasy domov, nadmerná hlučnosť keď auto prejde aj po malej nerovnosti po ceste či výtlku, exhaláty z výfukových plynov, nadmerná prašnosť, kde navyše Sklady Šajby expedujú 24 hodín bez prestávky, kedy aj v noci rušia spánok náhle zvuky otrasov áut + prevádzka Račianskeho družstva.
Žiadam opäť Magistrát hl. m. Bratislavy, odbor oddelenia dopravy s dôverou, že ako Vajnory úspešne zablokovali prejazd nákladných áut 22 ton, že aj obyvatelia Rendezu v roku 2018 - 2019 sa dočkajú dopravných riešení a ťažká nákladná doprava im už nebude znehodnocovať ich kvalitu života.
S úctou a vďakou v mene obyvateľov Rendezu
                                                                                                          C y r i l   S e k e r k a
                                                                                  Poslanec za Rendez /Východné! MČ Rača
Na vedomie:
Mgr. Peter Pilinský– starosta MČ Rača
Ing. KLOTTON - oddelenie dopravy MČ Rača
Cyril  S E K E R K A, Dopravná 27,  8 3 1   0 6 Bratislava


Magistrát hl. mesta Bratislavy

JUDr. Ivo Nesrovnal - primátor

Primaciálne námestie 1
Bratislava
Bratislava, 22.9.2017

VEC: Riešenie využitia Bratislavskej integrovanej dopravy s jeho železničným prepojením na Rendez/Východné/, Vajnory v dopravnom genereli Bratislava a jeho realizácia v roku 2018 - 2019


Vážený pán primátor,

Rendez /Východné/ bolo jedným z hlavným iniciátorov prostredníctvom jeho miestnych poslancov za MČ Rača Rendez /Východné/, ktoré navrhovalo a presadzovalo projekt využitia Bratislavskej integrovanej dopravy už od jeho počiatkov v roku 1993-97 a krátkeho úspešného obdobia vlakovej linky č. 155 v roku 2006-2007 na trase Rendez /Východné/ - Predmestie a späť. Vlaková linka č. 155 z Rendezu  na Predmestie mala dokázateľne veľký ohlas a záujem u obyvateľov Rendezu /Východného/, ktorý logicky oceňovali železničnú traťovú priepustnosť z ktorej vyplývalo krátke časové cestovanie bez dopravných blokácií semaforov, rannej a popoludňajšej dopravnej zápchy.
Systém železničnej dopravy využívajúci železničné traťové smery od vzdialenejších častí Bratislavy ako je najmä Rendez /Východné, Vajnory, nadväzujúc už na historickú tradíciu cestovania obyvateľov z týchto odľahlých častí Bratislavy v 50-80 tych rokoch 20. stor., kde zamestnanci železníc cestovali za prácou na Rendez , do Vajnor a potom späť domov s výhodou dostupnosti železničnej trate na Filiálku, Vinohrady, Hlavnú stanicu až po Lamač, Devínsku Novú Ves. Dostupné boli aj vlakové spoje do Petržalky, Podunajských Biskupíc.
Boli sme preto, ako poslanci za MČ Rača – Rendez /Východné/ ale najmä obyvatelia Rendezu /Východného/, Vajnor viac ako zarazený, že budúci projekt Bratislavskej integrovanej dopravy je vraj plánovaný „dúfame“ len do Rače, kde už prepojenosť viac ako logicky  žiadúca aj na Rendez /Východné/ , Vajnory by sa nerealizovala. Ešte v roku 2008 aj v tomto roku 2009 sme písomnou formou v mene poslancov za MČ Rača – Rendez /Východné/ žiadali a upozorňovali  ŽSR, Magistrát BA že existuje táto vzácna skutočnosť železníc traťové prepojenie z Vajnor, Východného na Filiálku, Vinohrady, Hlavnú stanicu, Lamač, Petržalku, Podunajské Biskupice pevne veriac, že si uvedomujete veľký  záujem občanov Rendezu, Vajnor a budete čo najskôr realizovať projekt Bratislavskej integrovanej dopravy aby sa tieto dve polohovo vyblokované lokality mohli oprávnene tešiť, že sa im výrazne zlepší kvalita ich života nielen pri cestovaní do mesta, ale do celého VÚC.
V rámci využitia poslaneckých kontaktov sme  niektorí poslanci dostali možnosť reálne sa presvedčiť , že vo Viedni sú už dlhodobo využívané všetky možnosti koľajových cestných spojení najmä s perfektne organizačne zosúladenom dopravnom systéme s mestskou hromadnou dopravou t.j. autobusmi, električkami, metrom, ktoré veľmi pomáhajú šetriť produktívny čas každého cestujúceho.
Nevyužiť všetky uvedené  danosti a možnosti železničného traťového prepojenia z Vajnor, Rendezu do centra mesta, celého VÚC by bolo veľkým spoločenským hazardom na jeho obyvateľoch, najmä v čase častého dopravného kolapsu v ranných a popoludňajších špičkách, ktoré sa dĺžkou času  hrozivo predlžujú a preto sa hľadajú všetky možnosti ako odľahčiť cestnú dopravu v celej Bratislave.
Obyvatelia Rendezu, Vajnor spolu so svojimi poslancami sú nezlomne odhodlaní presadiť si plné právo  na kvalitu života v oblasti dopravy, keď argumenty a fakty hovoria jasnou rečou, že túto formu vlakovej linky využívali úspešne jeho obyvatelia už v druhej polovici 20. storočia, kedy najmä cestná doprava nebola v takom neriešiteľnom katastrofálnom stave. Veríme a dúfame v mene všetkých obyvateľov oboch častí Bratislavy, že tento problém sa posúdi najmä odborne, kde sa zhodnotia všetky jeho pozitíva tak ako sme sa o tom mohli presvedčiť a vidieť  susednej Viedni, kde zodpovední a kompetentní riadiaci pracovníci príslušných rozhodovacích inštitúcií plne rešpektovali každú minimálnu možnosť aj tej ich najmenšej  mestskej časti, lebo im išlo predovšetkým o kvalitu života ich obyvateľov.
Ako obyvatelia Bratislavy spolu s poslancami budeme aktívne sledovať a občianskymi aktivitami účinne pružne aj reagovať, aby sa problém projektu Bratislavskej integrovanej dopravy úspešne dotiahol a mohli ho plne využívať všetci obyvatelia Rendezu /Východného/, Vajnor už od jeho prevádzkového spustenia.

Vážený Magistrát hl. m. Bratislavy, miestny úrad v Rači  vo vaše kladné rozhodnutie veria

                                                           Občania Rendezu /Východného/, Vajnor
                                                           a poslanci za MČ Rača – Rendez /Východné/


Vypracoval:  
Cyril Sekerka 
poslanec za MČ Rača –Rendez /Východné/

Na vedomie:

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácii
ArpádÉrsek, PaedDr.
Minister
Námestie slobody 6
Bratislava

Dopravný podnik mesta Bratislava
Ing. Mgr. Juraj Hamaj
Riaditeľ úseku dopravy a služieb

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
p. F r e š o  - predseda VUC
Trnavská cesta 8/A
P.O.BOX 106
B r a t i s l a v a 25
8 2 0   0 5

Miestny úrad Rača
Mgr. Peter Pilinský – starosta
Ing. Marián Klotton – referent cestnej dopravy
Kubačova ulica, Bratislava

Miestny úrad Vajnory
Ing. Ján Mrva – starosta
Roľnícka 109, Bratislava

Magistrát hl. mesta Bratislava

JUDr. Ivo Nesrovnal
Primátor Bratislavy

Primaciálne námestie 1
B r a t i s l a v a
Bratislava, 4.4.2018

Vec: Žiadosť o realizáciu opätovného ozdravného orezania konárov topoľov v línii hlavnej cesty II. triedy v pásme Šajby na Rendezi v 1. štvrťroku 2018


Dobrý deň,

Opätovne žiadam  o realizáciu ozdravného orezania konárov topoľov v línii hlavnej cesty II. triedy v pásme Šajby na Rendezi, najmä z bezpečnostných dôvodov  optického prehľadu vodičov v zákrutách hlavnej cesty a bezpečnosti chodcov predvídať dopravné kolízne situácie.
Realizácia ozdravného orezania konárov topoľov je nutná v čase vegetačného pokoja t.j. v 1.q.2018


Cyril Sekerka
Poslanec za Rendez /Východné/ MČ Rača


Na vedomie:

Magistrát hl. mesta Bratislava :
Referát cestného správneho orgánu – Ing. Hájková
MÚ Rača: Ing. Klotton – oddelenie dopravy


0 komentárov:

Zverejnenie komentára