Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

29.5.18
0

Týmto vznášam v zmysle §36 ods. 1 až 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov tieto pripomienky a požadujem doplnenie podkladov v zmysle oznámenia č. 77141/19/2018/UPSP-PR  – Obytný súbor Dolný Slanec, Bratislava Rača. Vznášam tieto pripomienky:

K vyjadreniu navrhovateľa k pripomienkam vznesených v územnom konaní stavby (list. A.S. Projekt – ING, s.r.o. zo dňa 16.04.2018 – moje pripomienky z 03.01.2018

K bodu č. 2
Navrhovateľ uvádza, že v rámci správy o hodnotení pre činnosť „Obytný súbor Malé Krasňany“ bolo  vypracované dopravno – kapacitné posúdenie pre roky 2018 a 2028, následne aj rozptylová a hluková štúdia, ktoré konštatovali splnenie hygienických limitov.

Stanovisko: Predmetný zámer aj vyššie spomínané štúdie sú verejne dostupné na stránke: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-male-krasnany-pod-vinohradom-bratislava, ako vidieť z daných dokumentov, možná komunikácia (prepojenie ulíc Horská - Malokrasňanská), ktorá by mala byť vytvorená pri realizácii zámeru Dolný Slanec nebola vôbec hodnotená ani výhľadovo na rok 2028.

Napríklad hluková štúdia:


Vplyv navrhovanej komunikácie SO 206 MK, smer Horská – Račianska z hľadiska hluku či emisií napr. na BD5 Malé Krasňany alebo detského a športového ihriska nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti nebol vôbec hodnotený, dané stanovisko navrhovateľa teda nevychádza z predložených dokladov. Tiež nie je žiadnym spôsobom doložené, že na ulici Horská 3x je najexponovanejší bod nakoľko bytový dom BD 5 Malé Krasňany nebol vôbec posúdený.

Rovnako tak dopravná štúdia Obytný súbor Malé Krasňany, Dotis consult,. s.r.o. 2013 vo svojom hodnotení jasne uvádza, že neodporúča bod križovatka Malokrasňanská/Račianska ako za jediný možný pre obsluhu územia Slanec. Navrhuje tiež vyvolané investície pre vhodné riešenie dopravy – ako je uvedené aj v tabuľke. 


Z daného dôvodu žiadam nové posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.  a predloženie posúdenia vplyvov dopravy (tranzit, emisie, hluk) na súbory YIT Reading a Malé Krasňany.

K bodu č. 3

Navrhovateľ chybne uvádza, že záväzné stanovisko k investičnej činnosti Hlavného mesta SR Bratislava je kľúčové pri posudzovaní súladu s platnou územno-plánovacou dokumentáciou . Ako som uviedol už v predošlých pripomienkach z 03.01.2018 podľa viacerých rozhodnutí nadriadených orgánov (napr. rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 13415/2016/B625-SV/24515/Pek z 30.09.2016 – dostupné: http://www.cunovo.eu/wp-content/uploads/1343-2016-VV-Rozhodnutie-MDVaRR.pdf) prináleží záväzne sa vyjadrovať k tomu, či návrh na umiestnenie stavby je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, v zmysle §   37 ods. 2 iba stavebnému úradu.

K bodu č. 4

Moje pripomienky smerovali k časti komunikácie Horská, ktorá je súčasťou predmetného zámer Dolný Slanec ako je pripojenie na túto komunikáciu (navrhovaný chodník oproti komunikácií Tramínová) a predĺženie komunikácie Horská – objekt SO 205 (predĺženie o cca 128 m). Predložený zámer nerešpektuje navrhovanú cykloradiálu R33 a nie je do nej zapracovaná. V predložených dokumentoch projektunie je daná cyklotrasa doplnená a keďže ide cyklotrasu národného významu, nie je predpoklad jej iného ako samostatného a oddeleného vedenia. Na rozdiel od navrhovateľa danú pripomienku považujem za opodstatnenú, nakoľko predmetná cyklotrasa je nielen v zakotvená v dokumentácií Hlavného mesta SR Bratislavy ako Podkarpatská radiála R33, ale je – a to je kľúčové, vedená aj v územnom pláne Bratislavského samosprávneho kraja.


Týmto žiadam o doplnenie podkladov pred vydaním rozhodnutia o stanovisko Bratislavského samosprávneho kraja k územnému plánu BSK.V navrhovanej časti novej komunikácie (časť Horská) nie je zapracovaný cyklochodník a nie je rešpektovaná cykloradiála R33, žiadam doplnenie oddeleného cyklochodníka po celej dĺžke komunikácie Horská resp. minimálne o jeho vybudovanie v úseku, ktorý je súčasťou povoľovací konaní v zámere Dolný Slanec.

K bodu č. 6

Návrh vybudovania bližšie nešpecifikovaných umelých nerovností realizovaných a súčasť telesa komunikácie – retardérov nepovažujem za dostatočný.

Opätovne žiadam o úpravu danej komunikácie (objekt SO 206) tak, aby bolo znemožnené po nej jazdiť vysokou rýchlosťou – vytvorením kruhových oblúkov so stredovou zeleňou. (Napr. podľa materiálu http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp/tp_018.pdf - s. 34, obr. 6.3)  Navrhované opatrenie požadujem nasledovné (alternatívne resp. ich kombináciu): vybudovanie ostrovčekov so stredovou zeleňou resp. vysunuté chodníkové/vegetačné plochy. Zároveň žiadam o vyvýšenie súčasného priechodu pre chodcov na Malokrasňanskej ulici, aby tiež zároveň plnil funkciu bariéry obmedzujúcu rýchlosť.

K bodu č. 7

V predložených podkladoch sa nenachádza doklad o súhlase s vybudovaním objektu SO 206 (predĺženie komunikácie Malokrasňanská) na parcele č. 7015, k.ú. Rača – vodná plocha.  Žiadam o jeho doplnenie.

V súhlase Mestskej časti Bratislava-Rača č. 20033/3702/2017/SMI/RAK zo dňa 06.12.2017 ako vlastníka pozemku parc. č. 7016/11, k.ú Rača sa uvádza, že súhlasí s umiestnením objektu SO 206 (resp. SO 06) je podmienený uzatvorením nájomnej zmluvy na základe schváleného nájmu.
Schvaľovanie nájmu je však v pôsobnosti Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača, preto požadujem predložiť doklad o súhlase MiZ Bratislava-Rača už pred umiestnením stavby. V prípade ak daná stavba bude umiestnená a MiZ Bratislava-Rača následne nebude súhlasiť s uzatvorením nájomnej zmluvy, predmetný objekt bude v predloženej forme nerealizovateľný.  

Zároveň nie je predložený súhlas správcu resp. majiteľa vodnej stavby Odvodňovacieho kanála otvorený – krytý Vinohrady (evid. č. 5103 001 001), ktorá bola vybudovaná v rámci stavby „Odvodnenie pozemkov JRD Vinohrady“ v roku 1969 s umiestnením cestného telesa na časti tejto stavby (objekt SO 206). Rovnako tak nie je navrhované technické riešenie (objekt SO 206.3) dostatočné posúdené  v rámci širších vzťahov danej vodnej stavby a jej vplyvu na zadržiavanie zrážkových vôd v území. Žiadam o predloženie súhlasu správcu resp. majiteľa vodnej stavby a jeho vyjadrenie k navrhovanému technickému riešeniu.

Zároveň žiadam o predloženie dokladov, že navrhované prekrytie odvodňovacieho kanálu je v súlade s ustanovením STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“.

Žiadam o doplnenie vyššie uvedených podkladov podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.K bodu č. 9.

Požadujem prepojenie formou bezbariérového prístupu pre chodcov medzi predmetným zámerom Dolný Slanec a obytnými budovami na Hornej ulici už v tomto stupni povoľovania.

K vyjadreniu Hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS OUIC 39279/18-11818 zo dňa 06.04.2018 – Stanovisko dotknutého orgánu k námietkam účastníkov konania k stavbe „Obytný súbor Dolný Slanec, Bratislava Rača“, lokalita pri Horskej ul.

K bodu č. 1

Námietka smerovala voči územiu, ktorým má viesť novonavrhovaná komunikácia SO 206 Miestna komunikácia, smer Horská – Račianska ul. a je vedené v územnom pláne ako vinice, číslo funkcie 1202, stabilizované územie. V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu – zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy. Ako je uvedené, funkčná plocha je 1202 vinice a teda aj dopravná či iná infraštruktúra má byť umiestňovaná pre obsluhu územia funkčnej plochy.

Komunikáciu funkčnej triedy C2 a kategórie MO 8,5/40 nie je v žiadnom prípade možné považovať za komunikáciu slúžiacu na funkčnú obsluhu viníc.

Spomínaná efektívnosť dopravnej dostupnosti priľahlého územia určeného na zástavbu (projekt Dolný Slanec) je v územnom pláne zabezpečená a navrhovaná v celom profile a dĺžke komunikácie Horská a jej napojeniu v oblasti navrhovaného predĺženia a prepojenia Tomášikovej ulice.

V rámci širších vzťahov navrhované dopravné riešenie (SO 206) vôbec nerieši dopravnú obsluhu územia.

K bodu č. 2

Podkarpatská radiála R33 je riadne vedená ako národná cyklotrasa v územnom pláne Bratislavského samosprávneho kraja s ktorým musí byť územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy v súlade. Uvádzam to aj v pripomienkach vyššie.

K bodu č. 3

Dopravné značenie resp. odvolávanie sa na povinnosť dodržiavať Zákon o cestnej premávke žiadnym spôsobom nezabránia rýchlemu prejazdu vozidiel a ohrozovaniu chodcov na priechode pri BD 1 Malé Krasňany. Príkladom nech je súčasná dopravná situácia na komunikácii Pekná cesta.

Z daného dôvodu považujem za nevyhnuté úplne znemožniť prejazd daným úsekom rýchlosťou vyššou ako 30 km/hod. Hlavné mesto SR Bratislava by malo obhajovať záujmy obyvateľov – chodcov, cyklistov – daného územia a znemožniť prejazd navrhovanej  komunikácie SO 206 rýchlosťou vyššou ako 30 km/hod. Dopravné značenie život ľuďom nezachráni, stavebné úpravy v zmysle vyššie uvedených návrhov áno.

Dané nedostatky považujem za tak závažné, že žiadam o prerušenie konania o umiestnení stavby a doložení ďalších – vyššie spomínaných – podkladov v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

PS: Termín na podávanie pripomienok je do 31.05.2018

Mgr. Michal Drotován

V prípade, ak ma chcete podporiť podpisom, hárok si môžete stiahnuť tu.0 komentárov:

Zverejnenie komentára