Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Týmto podávam odvolanie voči dodatočnému povoleniu zmeny stavby pred dokončením „Polyfunkčný objekt Detvianska 23, Bratislava, Bratislava – RC – Rača Centrum“ č.j.: 5024/1358/2018/UPSP-PR zo dňa 23.04.2018 a žiadam, aby bolo dané rozhodnutie zrušené ako nezákonné.

Svoje odvolanie odôvodňujem nasledovne:

Mestská časť Bratislava-Rača ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad dodatočne povolila zmenu stavby pred dokončením podľa § 88 ods. 1 písm. b) a §88a stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

V §88a ods. 1 je uvedené:
"Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní."

Jeden z kľúčových dokumentov, ktorým je posúdenie danej stavby z hľadiska súladu s územným plánom Hl. mesta SR Bratislava – Záväzné stanovisko k investičnej činnosti, stavebník EK-Invest, s.r.o., Veltlínska 10, 831 02 Bratislava v konaní ako požadovaný doklad nepredložil. Samotný stavebný úrad uvádza, že pôvodné záväzné stanovisko č. ORM/2448/2002 zo dňa 04.07.2002 na stavbu „Polyfunkčný objekt, Detvianska ul., prístavba a prestavba“ bolo viazané na stavbu povoľovanú v roku 2002 (jednopodlažný polyfunkčný objekt) a teda nie je podkladom pre konanie, voči ktorému podávam odvolanie.

Považujem za porušenie procesných postupov a samotného zákona, ak sa stavebný úrad odvoláva na to, že v súlade s §61 ods. 6 stavebného zákona oslovil Hlavné mesto SR Bratislava ako dotknutý orgán v zmysle §140a stavebného zákona a nakoľko sa v stanovenej lehote dotknutý orgán nevyjadril, mal za to, že v zmysle §61 ods. 6 stavebného zákona so stavbou súhlasil.

Dané ustanovenie sa však vzťahuje na riadne stavebné konanie (§60 a nasledujúce stavebného zákona) a nie na konanie o dodatočnom povolení stavby podľa §88a, v ktorom – ako uvádza v samotnom rozhodnutí aj napadnuté rozhodnutie, bolo postupované v tomto prípade.

V prípade postupu podľa §88a – ako o tom hovorí aj vyššie citované ustanovenie §88a ods. 1 je povinnosťou vlastníka predložiť doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami. Záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislava však v konaní žiadne predložené zo strany vlastníka stavby resp. stavebníka nebolo. Mimo toho sa Hlavné mesto SR Bratislava nevyjadrilo ani ako vlastník kľúčového pozemku v dotyku stavby č.p. 736/2, k.ú. Rača.

Zároveň nie je jasné, z akých podkladov predložených stavebníkom resp. vlastníkom stavby a pozemkov pod stavbou EK-Invest, s.r.o., Veltlínska 10, 831 02 Bratislava predložených podľa §88a stavebného zákona v danom konaní stavebný úrad vychádzal. Samotný popis stavby v rozhodnutí č.j.: 5024/1358/2018/UPSP-PR zo dňa 23.04.2018 uvádza, že na predmetnú stavbu bolo vydané dodatočné stavebné povolenie č. 12474/793/2017/UPSP-PR zo dňa 14.07.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22.08.2017. Stanoviská dotknutých orgánov – Okresný úrad BA č. OU-BA-OSZP3-2017/036755/LEG/III zo dňa 10.03.2017, BVS, a.s. - č. 19708/2017/PD zo dňa 01.06.2017, SPP-distribúcia, a.s. č. TD/KS/0250/2017/An zo dňa 18.05.2017, Západoslovenská distribučná, a.s. č. CD 37824/2017 zo dňa 26.05.2017, Hlavné mesto SR Bratislava – zdroj malého znečistenia MAGS OZP 40432/2017/59760/Be zo dňa 05.04.2017 boli predložené v prvom konaní o dodatočnom povolení stavby č. 12474/793/2017/UPSP-PR zo dňa 14.07.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22.08.2017
Jediné stanovisko predložené v konaní, voči ktorému podávam odvolenie, bolo stanovisko RÚ VZ Bratislava č. HŽP/07014/2017 zo dňa 14.09.2017, ktoré však námietky účastníkov konania ohľadom posúdenie svetlotechnického posudku neriešilo a ani sa k nim nevyjadrilo.

Mám jednoznačne za to, že bol porušený stavebný zákon, nakoľko v zmysle §88a ods. 1 vlastník stavby, nepredložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi.

Z vyššie uvedených dôvodov požadujem rozhodnutie č.j.: 5024/1358/2018/UPSP-PR zo dňa 23.04.2018 zrušiť ako nezákonné.

PS: Nakoľko nie som účastník konania (bol som vylúčený), je potrebné, aby toto alebo iné odvolanie voči rozhodnutiu podali obyvatelia okolitých domov, ktorí boli uznaní za účastníkov konania. 0 komentárov:

Zverejnenie komentára