Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

29.4.21
0
Pokiaľ si na to pamätám, pomaly už niekoľko desaťročí nás občanov raz jedna raz druhá politická strana či hnutie presviedča o tom, ako sa ktorí z nich vysporiada s roztrúsenými pozemkami, ktoré niekedy na veľmi malej výmere majú aj niekoľko spoluvlastníkov. Stačí, keď jedna z týchto strán či hnutia dostane punc „vladára“, teda občania jej v nádeji na vyrovnanie sa s minulosťou, tej a tomu, kto bol najpresvedčivejší, dajú opakovane o niekoľko tých hlasov viac než druhým. Až potom sa chytajú za hlavu, či za nos, že znova a znova naleteli len na prázdne slová, či klamstvo? Napokon víťaz si za reprezentanta na plnenie týchto sľubov postaví na čelo niekoho, čo bude poslušne plniť ľubovôľu vedúceho administrátora či vládneho činiteľa, človeka s hrošou kožou, ktorý danú problematiku má odborne, bez zaujatosti riadiť a zveľaďovať a aspoň sčasti jej rozumieť. No a čo! Aj keď tomu nerozumie, aspoň sa bude múdro tváriť a sľubovať a sľubovať, a kecať a kecať, a presviedčať občanov, že projekty sú síce hotové, ale v štátnej pokladni peňazí niet. Najhlavnejšie, že tento pán či pani dosadení, budú poslúchať vrchnosť. Hm, vážne? Takéto gestá najčastejšie končia slovami „ale nebojte sa, hospodári, všetko bude, len treba ešte vydržať, vydržať a ešte vydržať!!“ A takto to ide rok po roku, až sú z toho desaťročia a z vášho pozemku pomaly ubúda, až z neho často nezostane nič! Asi takto! Verte, milí čitatelia, že to, čo píšem, nie sú žiadne konšpirácie, ale dokázateľne a preukázateľné pravdy.
A čo na to Ústava Slovenskej republiky?
Ale poďme pekne poporiadku! „Zákon zákonov hovorí, že vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme a za primeranú náhradu“. Toto je oprávneným vlastníkom – občanom Slovenskej republiky, teda aj občanom Rače, zaručené Ústavou Slovenskej republiky. Možno si to vedúci pracovníci na najvyšších orgánoch, Magistráte Bratislavy, Okresnom úrade životného prostredia, či na MÚ MČ Bratislava–Rača alebo na Úrade geodézie, kartografie či katastra neuvedomujú alebo zákony a uznesenia z nej vyplývajúce či z nezáujmu nečítajú. Možno ustanoveniam v Ústave alebo všeobecne záväzným nariadeniam, právnym predpisom a normám nerozumejú. Preto ich asi ani nerešpektujú. To je len a len vec každého z nich. Nečudujte sa preto, páni úradníci, že si každý ukrivdený občan myslí to, že niekomu z vášho reťazca išlo a ide len a len o vlastný prospech, prípadne nelegálny zisk. Nedá mi poznamenať, že každý ukrivdený občan má právo sa brániť a toto právo mu zaručuje „Zákon o ochrane ľudských práv a slobôd a ochrane majetku“.
Mám podrobnú dokumentáciu a skúsenosť pri vybavovaní pozemku – vinohradu v k. ú. Rača, Rinzle. Pôvodné parcelné číslo 1721, pôvodná výmera 1773 m2, pôvodný list vlastníctva 1131, zapísaný v pozemno-knižnej vložke 378 k. ú. území Rača. Na liste vlastníctva zo 04. 10. 1999 bola stále vedená pôvodná výmera 1773 m2. Pozemok – vinohrad bol nadobudnutý legálne spoluvlastníckym dedením dedičmi rodu Polakovič. Avšak 16. 05. 2005 som zistila, že na liste vlastníctva parc. č. 1721 bola pôvodná výmera znížená o 605 m2 v neprospech vlastníkov na 1168 m2. Preto som ako oprávnená vlastníčka najskôr písomne požiadala riaditeľku Katastrálneho úradu III. na Peknej ceste Bratislava – Rača a požiadala o vysvetlenie, čo sa stalo s chýbajúcim pozemkom. Keďže odpoveď neprichádzala, išla som na Katastrálny úrad osobne. Tu však vraj nikto nič nevedel a keby to aj vedeli, nezverejňuje sa to. Napokon sa ma zvýšeným hlasom opýtala, „akým právom by mňa mali vlastne informovať?“ Moja odpoveď „právom vlastníčky“. To však pani vedúcej nestačilo a vykázala ma ešte vyšším hlasom z miestnosti. Po tomto incidente som na ňu podala sťažnosť a zároveň žiadosť na Úrad geodézie, kartografie a katastra o reklamáciu výmery v katastri Rača-Rizle, odkiaľ som obratom listom ÚGKK č. OKI-2667/2005 zo dňa 27.05.2005 dostala kladnú odpoveď v môj prospech. Oznámili mi, že riaditeľke Katastrálneho úradu III. nariadili, aby mi moju žiadosť zo zákona urýchlene vybavili a mnou požadovanú pôvodnú dokumentáciu, na ktorú mám právo ako oprávnená vlastníčka nehnuteľnosti, doručili. Dokumentácia mi následne listom č. 3-927/2005 PG dňa 21.06.2005 bola doručená.
Po preštudovaní celej dokumentácie som zistila, že chýbajúca časť 605 m2 tohto pozemku p. č. 1721 z výmery 1773 m2 bola použitá na žiadosť Miestneho národného výboru Rača zo dňa 26. 11. 1973 na vyvlastnenie za účelom výstavby pre športový areál TJ Lokomotíva Rača v Krasňanoch.
O tejto aktivite, teda o prebiehajúcom vyvlastňovaní v tom čase, písali sa roky 1971-1974, na ktoré roky naši poprední činitelia a občianski zástupcovia tak radi prepáčte i „nadávajú“, boli vlastníci každého dotknutého – príslušného vinohradu priebežne informovaní. A čo je veľmi, preveľmi dôležité, riadne finančne odškodnení (doklad v prílohe). Stále mi však vŕta v hlave, prečo na Katastrálnom úrade III. úradníci to držali v takej tajnosti? Bol podľa nich tento pôvodný materiál naozaj až taký veľmi tajný, teda aj vlastníkom pôdy neprístupný? Alebo bol pre niekoho rezervovaný? Kto to vie?
Asi preto, že od roku 1990 dodnes v súčasnej nejako poriadne pokrivenej a hrboľatej Račianskej demokracii sa právo oprávneného vlastníka nehnuteľnosti – pozemku stále neuplatňuje. Musím s ľútosťou konštatovať, že demokraciu a zákony si pravdepodobne niekto z kompetentných veľmi čudne vysvetľuje, asi takto: „ja bráchovi a brácha mne“. Nemám pravdu? Lebo doposiaľ si niekto!!! z tohto vinohradu alebo pre niekoho, potichučky-potajme, možno v prospech niekoho a niečoho odkrajuje. Výmera tohto vinohradu sa z pôvodnej výmery 1168 m2 opäť znížila o 699 m2, teda na 469 m2, vraj na nejakú cestu. Zároveň jej bol vystavený aj nový List vlastníctva 12039. Samozrejme, bez vedomia vlastníkov a vysporiadania sa s nimi. Možno o rok o dva z tohto pôvodného vinohradu Rinzla už neostane ani kameň na kameni!!!! A prečo by aj malo z neho niečo zostať? Úvahy o tom, v čo asi dúfajú naši radní, sú rôzne. Aj takéto: „veď starí možno dovtedy pomrú a už bude konečne ticho“. Pomädlíme si ruky a všetko ostane nám!!!!! Je to tak?
(pokračovanie nabudúce)

Ing. Daša Ostertágová Štrbová
z rodu Polakovič, ŽitnýRozhodnutie o vyvlastnení


0 komentárov:

Zverejnenie komentára