Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.10.22
0
Vyrieši PLÁN OBNOVY problémy Domácej opatrovateľskej služby?

Ako občiansku aktivistku v oblasti sociálnych služieb (SS) seniorom a členku viacerých OZ (APSS SR, JDS), ako aj Komory opatrovateliek Slovenska (KOS), ma prizvala predsedníčka KOS, pani Dana Grafiková, spolu s členom vedenia komory Jaroslavom Servátkom do delegácie KOS na pracovné rokovania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) u štátnej tajomníčky PhDr. Sone Gaborčákovej.
Rokovanie sa konalo v nadväznosti na III. VZ KOS, ktoré v systéme výkonu povolania „opatrovateľ/ka“ formulovalo zásadné problémy: nedostatočné ohodnotenie, nízka spoločenská akceptácia, zlé zaradenie v stupni náročnosti práce v pracovno-právnych normách a i. Opatrovateľky vykonávajú úkony, za ktoré sú zodpovedné sestry, a to bez primeranej ochrany v zákonoch, bez primeranej kvalifikácie a bez úhrady za výkon. Nedostatok opatrovateliek na pracovnom trhu vedie k ich katastrofálnej preťaženosti a hľadaniu riešenia prácou v zahraničí. Tieto problémy ovplyvňujú všetky opatrovateľky pracujúce v systéme SS, t. j. opatrovateľky zamestnané v mestách a obciach, aj u neverejných poskytovateľov v pobytových a terénnych službách. Svojím dosahom ovplyvňujú aj tisíce opatrovateliek pracujúcich v zahraničí.
Štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková potvrdila, že situácia v oblasti opatrovateľských služieb ako jednej z pracovných pozícií v SS je zlá. A že opatrovanie ako originálna kompetencia samosprávy miest a obcí je závislé od výšky finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené poslancami v ročnom rozpočte. Samosprávy a ostatní poskytovatelia domácej opatrovateľskej služby (neverejní poskytovatelia) sa nemôžu stále spoliehať na dofinancovanie domácej opatrovateľskej služby z európskych štrukturálnych fondov, ktoré čoskoro skončia platnosť.
Riešenie vidí v realizácii PLÁNU OBNOVY, Komponent 13. V ňom je uvedený aj nový systém financovania, ktorý má byť zavedený od roku 2025. Dotkne sa celého systému SS, teda aj pobytových SS, nie iba terénnej, domácej opatrovateľskej služby. Ráta sa v ňom so zásadnou zmenou finančných tokov.
Dnes ide príspevok podmienený stupňom odkázanosti (tzn. poškodenia zdravia) poskytovateľovi pobytovej SS. Obce financujú domácu opatrovateľskú službu z podielových daní v ročnom rozpočte. V novom systéme sa zavedie adresný príjemca – prijímateľ SS, tzv. „osobný rozpočet prijímateľa“ a poukaz na SS. Teda poskytovatelia SS formou pobytu v zariadení už príspevok podmienený odkázanosťou nedostanú. Pritom finančný príspevok na prevádzku pobytovým zariadeniam SS z rozpočtov VUC a obcí bude zachovaný.
Toto by bola revolučná zmena vo financovaní SS a podporila by zásadne rozvoj terénnych služieb, t. j. domácich opatrovateľských a ošetrovateľských služieb. Doteraz domácu opatrovateľskú službu zabezpečovali obce vlastnými zamestnancami – opatrovateľmi / opatrovateľkami a príp. (veľmi málo obcí) dávalo príspevok neverejným poskytovateľom (napr. Červenému krížu), ktorí opatrovali ich občanov. V novom systéme by bol občan posúdený podľa závažnosti a trvania jeho ochorení a sociálneho statusu. Príspevok, ktorý by mu podľa tohto posúdenia prináležal, pôjde priamo do jeho rúk.
Čo sa stane? Človek ktorý dostane „do ruky“ peniaze ich môže použiť na úhradu nákladov do pobytového zariadenia, alebo na úhradu opatrovateľky u neho doma. Čo si vyberie? Voľba je jasná, väčšina občanov bude voliť pobyt doma, aby za ním prišla opatrovateľka a tiež sestra. Na to dostane tieto peniaze cez poukaz. Viedlo by to ku skutočne reálnej podpore domácej opatrovateľskej služby. Obce a neverejní poskytovatelia by rozšírili kapacity a možno ak by boli opatrovateľky lepšie zaplatené, neodchádzali by do zahraničia starať sa o chorých ľudí. Zostávali by doma, neničili by si rodiny neprítomnosťou a seniorom by pomohli u nich doma v čase keď to budú potrebovať.
Veľmi vážnym úskalím pre celý systém poskytovania pobytových SS je to, že by (pobytoví poskytovatelia SS) stratili zásadný príjem tzv. finančný príspevok podmienený odkázanosťou od MPSVaR SR. Otázkou zostáva, či by štát nechcel otvoriť otázku výšky podielových daní v nadväznosti na finančnú podporu domácej opatrovateľskej služby priamo občanovi. V súčasnosti máme na Slovensku približne 940 poskytovateľov SS, ktorí poskytujú tzv. pobytovú formu. Lôžková kapacita týchto poskytovateľov je približne 42.500 lôžok. V určitom prechodnom období to bude na týchto poskytovateľov veľmi ťažko doliehať. Hore uvedený nový systém financovania bude vyžadovať mnoho zmien v zákonoch a nižších právnych normách – vyhláškach: zmenu systému posudkovej činnosti, zásadný príklon k spolupráci rezortov zdravotníctva a práce a sociálnych vecí, rozšírenie možnosti dohľadu nad výkonom služieb opatrovania a ošetrovania v domácom prostredí. Treba zmeniť podporu domácej ošetrovateľskej starostlivosti. V súčasnosti máme cez zdravotné poisťovne (podľa poistného kmeňa) zazmluvnených iba 809 sestier v Agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti na celú SR. V porovnaní s Českou republikou je to o 30 % menej (uvedené údaje boli čerpané z materiálu PLÁN OBNOVY.).
Všetko by sa malo vyriešiť v novom systéme financovania SS, ktorého platnosť by mala byť od roku 2025. Pre krátkosť času, reálne 2 roky, MPSVaR SR nebude do toho času systém financovania SS ani systém stanovenia výšky finančných príspevkov podmienených odkázanosťou meniť. Ťaživú situáciu pracovníkov (opatrovateľov a opatrovateliek) v SS budú riešiť mimoriadnou dotáciou/odmenou pre zamestnancov ešte do konca roka 2022.
 
Druhá sprava štátna tajomníčka MPSVaR SR Soňa Gaborčáková, druhá zľava Dana Grafiková.
Vpravo Jaroslav Servátka, vľavo Milada Dobrotková.
 
Milada Dobrotková
október 2022

kandidátka na poslankyňu MZ MČ Rača
a na poslankyňu zastupiteľstva BSK 
za volebný obvod Rača a Vajnory


0 komentárov:

Zverejnenie komentára