Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

16.9.12
0
Opatrenia z „Návrhu k posilneniu transparentnosti a otvorenosti MČ Bratislava – Rača“, ktorý do MZ predložil poslanec Mgr. Michal Drotován.


Cieľ
Opatrenie
1.      Posilniť účasť obyvateľov mestskej časti na činnosti miestneho zastupiteľstva

1.1      Predkladať zásadné dokumenty týkajúce sa fungovania mestskej časti na pripomienkovanie verejnosti rovnako ako návrh VZN.
Poznámka:
Zásadné dokumenty a projekty zverejňovať s predstihom na verejné pripomienkovanie na internetovej stránke www.raca.sk
2.      Zverejňovať dokumenty o činnosti miestneho kontrolóra

2.1      Zabezpečiť pri distribúcii materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva aj zverejňovanie dokumentov o činnosti miestneho kontrolóra v príslušnej časti internetovej stránky www.raca.sk (miestny kontrolór v spolupráci s IT oddelením).
Poznámka:
Na internetovej stránke www.raca.sk vytvoriť samostatnú položku „kontrolór“ a do nej umiestňovať a archivovať: Správy o vykonaných kontrolách, Správy o sťažnostiach, Plán kontrolnej činnosti, Správy o činnosti kontrolóra.
3.      Zvýšiť otvorenosť miestneho zastupiteľstva a komisií miestneho zastupiteľstva

3.1      Upraviť povinnosti zverejňovania materiálov predkladaných na rokovanie MZ, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva na stránke www.raca.sk.
3.2      Zaviesť mechanizmus voľby členov komisií zo strany občanov pri vytváraní komisií na základe verejného oznamu s ponukou účasti v komisiách.
3.3      Prehľadne zverejňovať zápisnice miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva.
3.4      Prehľadne zverejňovať dochádzku poslancov na miestne zastupiteľstvo, miestnu radu a komisie miestneho zastupiteľstva.
Poznámka:
Úprava webovej stránky www.raca.sk a prehľadné zverejňovanie a archivovanie
4.      Zvýšiť transparentnosť činnosti miestneho zastupiteľstva, miestneho úradu a starostu mestskej časti

4.1      Prijať Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti a Etický kódex zamestnancov mestskej časti a jej organizácií.
4.2      Zaviesť monitorovanie členstva zamestnancov úradu v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch iných právnických osôb.
4.3      Zaviesť režim riešenia sťažností spojených s porušením Etického kódexu (zabezpečené chránené oznamovanie nekalých praktík na pracovisku – whistleblowing).
4.4      Trvalo zverejniť na internetovej stránke www.raca.sk všetky dokumenty týkajúce sa personálnej politiky – pracovný poriadok aj etické kódexy.
4.5      Trvalo zverejniť na internetovej stránke www.raca.sk zápisnice zo zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu.
4.6      Trvalo zverejňovať na internetovej stránke www.raca.sk príp. aj spoločnosti s účasťou mestskej časti výročné správy, zakladacie (zriaďovacie) listiny, kontrakty s mestskou časťou a vedenie (resp. zloženie) orgánov.
Poznámka:
Zaviesť Etický kódex zamestnancov, ktorý bude obsahovať: deklaráciu majetkových, peňažných alebo iných vlastníckych pomerov; riešenie konfliktu záujmov; úpravu zneužívania svojho postavenia, služobných informácií a dôvery nadriadeného na získanie neoprávnených výhod pre seba alebo svojich blízkych; úpravu využívania verejných prostriedkov na osobný prospech; úpravu prijímania darov, výhod a pod.; úpravu akceptovaného správania a konania po skončení pracovného pomeru; sankcie v prípade porušenia ustanovení kódexu.
5.      Zvýšiť transparentnosť personálnej politiky na miestnom úrade

5.1      Realizovať v maximálnej možnej miere výberové konania.
5.2      Používať pri výberových konaniach vždy aj písomné testy.
5.3      Upraviť a trvalo zverejniť riešenie konfliktu záujmov členov výberovej komisie.
5.4      Zaviesť zákaz menovať blízke osoby a zamestnancov iných spoločníkov týchto obchodných spoločností za zástupcov mestskej časti do obchodných spoločností s majoritou obce.
5.5      Zverejňovať informácie o konaní výberového konania min. 7 dní vopred na internetovej stránke www.raca.sk.
5.6      Zaslať uchádzačom a trvalo zverejniť na internetovej stránke www.raca.sk zápisnice z výberového konania.
Poznámka:
Zápisnice z výberového konania by mala obsahovať min. charakteristiku obsadzovaného miesta, dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste, počet a mená uchádzačov, mená, priezviská a titul členstva členov v komisii, sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení.
6.      Zvýšiť transparentnosť stavebného úradu mestskej časti

6.1      Zapojiť do tvorby územného plánu resp. územných plánov zóny čo najväčší počet obyvateľov mestskej časti.
6.2      Zaviesť kriteriálnu metodiku posudzovania a zásadu jednotnej aplikačnej praxe (zásada materiálnej rovnosti) pri porovnateľných stavebných zámeroch.
6.3      Zaviesť elektronickú podateľňu a elektronický register žiadostí v stavebnom konaní.
6.4      Trvalo zverejniť na internetovej stránke www.raca.sk územný plán a územnoplánovacie podklady (napr. urbanistické štúdie).
6.5      Medializovať informácie o pripravovaných zmenách a doplnkoch územného plánu resp. územného plánu zón aj prostredníctvom miestnych médií, v miestnej tlači a na internetovej stránke www.raca.sk.
6.6      Zverejniť na úradnej tabuli a na internetovej stránke www.raca.sk informácie o každej žiadosti o územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie doručené obci + archív takýchto žiadostí.
6.7      Využívať inštitút dočasnej úradnej tabule (§ 26 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní) a začiatky všetkých konaní umiestňovať na mieste investície a súčasne ich trvalo zverejniť na internetovej stránke www.raca.sk.
Poznámka:
Ad. body 6.4. až 6.7. – vytvoriť samostatnú podstránku pre stavebný úrad a prehľadné zverejňovať dokumenty.
7.      Zvýšiť transparentnosť nakladania s obecnými bytmi a miest v sociálnom a predškolskom zariadení.

7.1      Zaviesť elektronickú evidenciu žiadostí (o pridelenie bytu, prevod bytov do osobného vlastníctva a o miesto v sociálnom a predškolskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec) s možnosťou sledovať stav žiadosti zverejnenej na internetovej stránke správcu / mestskej časti.
7.2      Trvalo zverejniť a priebežne aktualizovať (minimálne každých 6 mesiacov) na internetovej stránke www.raca.sk základnú štatistiku o bytoch v správe obce (koľko bytov má mestská časť, koľko je v prenájme, koľko je voľných a pod.) a žiadateľoch o byt a miesta v sociálnych a predškolských zariadeniach mestskej časti.
7.3      Trvalo zverejniť na internetovej stránke správcu bytov zoznam sociálnych a predškolských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec vrátane informácie o aktuálnom počte klientov, počte voľných miest resp. počte žiadateľov o miesto v zariadení, informácie o možnostiach získania miesta v zariadení, rozpočte zariadenia, informácie o vedúcom/správcovi zariadenia a počte zamestnancov zariadenia.
Poznámka:
Upraviť internetovú stránku a vytvoriť tam podkapitolu pre väčšiu prehľadnosť.
8.      Zvýšiť transparentnosť a otvorenosť rozpočtu

8.1      Uplatňovať na zmeny schváleného rozpočtu rovnaké pravidlá ako na návrh rozpočtu (zverejňovať zmeny na internete na pripomienkovanie verejnosťou atď.).
8.2      Trvalo zverejniť na internetovej stránke www.raca.sk Register investičných akcií obce (obsahuje prehľad plánovaných investičných akcií v obci) za bežný a tri predchádzajúce uplynulé rozpočtové roky.
8.3      Trvalo zverejňovať na internetovej stránke www.raca.sk finančné výročné správy obce, audity vrátane informácií o vývoji dlhovej služby obce, a to všetko pri rešpektovaní zásady všeobecnej zrozumiteľnosti.
8.4      Trvalo zverejňovať na internetovej stránke www.raca.sk informácie o výške vyplatených miezd a odmien volených predstaviteľov obce, a to všetko pri rešpektovaní zásady všeobecnej zrozumiteľnosti.
Poznámka:
Vo všeobecnosti väčšina informácii o rozpočte a záverečnom účte je na internetovej stránke www.raca.sk, jedná sa o rozšírenie a zvýšenie otvorenosti.
9.      Zvýšiť transparentnosť udeľovania dotácií a grantov

9.1      Zaviesť elektronickú podateľňu pre žiadosti o grant/dotáciu.
9.2      Zverejňovať na internetovej stránke www.raca.sk aktuálne grantové výzvy vrátane presného postupu rozhodovania o udeľovaní dotácií/grantov a systém ich hodnotenia, časové medzníky, a to v jednoduchom formáte.
9.3      Trvalo zverejňovať na internetovej stránke www.raca.sk zápisnice zo zasadnutí komisií rozhodujúcich o pridelení dotácie vrátane zoznamu udelených aj neudelených dotácií.
9.4      Trvalo zverejňovať na internetovej stránke www.raca.sk rozhodnutia o pridelení dotácie/grantu vrátane hodnotiacich tabuliek k jednotlivým projektom.
9.5      Trvalo zverejňovať na internetovej stránke www.raca.sk správy o realizovaných akciách financovaných z dotácie/grantu a zverejňovať pozvánky na podujatia financované z dotácie/grantu.
Poznámka:
Vlani bolo pre väčšiu transparentnosť prijaté VZN č. 4/2011 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. V návrhu sa jedná o určitú nadstavbu. Je potrebné urobiť prehľadnú podstránku na internetovej stránke www.raca.sk.
10.  Zvýšiť transparentnosť verejného obstarávania a zabezpečovania služieb

10.1  Využívať prednostne elektronické aukcie ako spôsob realizácie verejného obstarávania.
10.2  Spracovávať audity ročných plánov verejného obstarávania a ročných správ o stave a výsledkoch verejného obstarávania a zverejniť ich na internetovej stránke www.raca.sk.
10.3  Zaviesť a trvalo zverejniť na internetovej stránke obstarávateľa etický kódex verejného obstarávania platný a záväzný pre všetkých zúčastnených na procese verejného obstarávania vrátane riešenia konfliktu záujmov na strane verejného obstarávateľa.
10.4  Trvalo zverejniť na internetovej stránke obstarávateľa všetky dostupné informácie o verejnom obstarávaní (interné smernice; oznámenia o verejných obstarávaniach; informácie o ustanovení komisií pre hodnotenie ponúk a riešení žiadostí; výsledky obstarávaní).
Poznámka:
Opatrenia nadväzujú na v súčasnosti už zverejňované zmluvy, faktúry a objednávky.
11.  Zvýšiť transparentnosť predaja a prenájmu majetku mestskej časti

11.1  Používať pri predajoch a nájmoch súťažné metódy vždy, keď je to efektívne, nielen vtedy, keď to prikazuje zákon.
11.2  Používať pri predajoch a nájmoch elektronické aukcie – vždy, keď je to efektívne.
11.3  Zostavovať súťažné podklady tak, aby jediným kritériom pri vyhodnocovaní ponúk bola cena (všetky ostatné kritériá zohľadniť v súťažných podkladoch).
11.4  Zaslať všetkým uchádzačom a trvalo zverejniť na oficiálnej internetovej stránke www.raca.sk informácie o výsledku obchodných verejných súťaží vrátane zápisnice z procesu predaja / nájmu majetku.
11.5  Zverejňovať v prípade prijatia úveru dopadové štúdie na obec.
11.6  Zahrnúť do nájomných zmlúv vždy možnosť vypovedania zmluvy zo strany mestskej časti.poslanec MZ MČ Rača
apríl - september 2012


0 komentárov:

Zverejnenie komentára