Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

28.9.12
0

zo stretnutia občanov s poslancami MZ MČ Rača v KS Žarnovická v pondelok 3. septembra 2012.


1) Vyriešiť neprimerane rýchlu a hlučnú jazdu áut na ulici Pri vinohradoch neďaleko križovatky s Púchovskou ulicou, napr. spomalovačmi alebo znížením max. povolenej rýchlosti.

Ulica Pri vinohradoch je v správe magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Požiadavku sme posunuli na príslušné oddelenie magistrátu. Požiadame hliadky MsP, aby sa venovali v tomto úseku zvýšenej kontrole dodržiavaniu max. povolenej rýchlosti.

2) Zaistiť bezpečnosť chodcov prechádzajúcich cez Púchovskú ulicu lepším vyriešením odbočovania z Detvianskej ulice na Púchovskú ulicu.

Ulice Detvianska a Púchovská sú v správe magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Požiadavku sme posunuli na príslušné oddelenie magistrátu. V meste predsa existuje viacero križovatiek, kde je autám umožňované odbočenie na zelenú a zároveň je na priechode pre chodcov zelená (s upozornením, že chodci na priechode majú zelenú). Toto je asi taká istá križovatka a budeme iniciovať, aby bola na svetelnej križovatke aj svetelná signalizácia (pozor chodci).

3) Zabezpečiť možnosť odbočenia zo Žitnej ulice na Hečkovu ulicu. Vzhľadom na novú výstavbu na ulici Kadnárova sa zvýšila premávka v „starej“ Rači smerujúca do novej výstavby, ktorú je potrebné presmerovať na Hečkovu ulicu.

Ulice Žitná a Hečkova sú v správe magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Zákaz odbočovania vpravo zo Žitnej na Hečkovu ulicu bol odsúhlasený v dopravnej komisii magistrátu z dôvodu plynulosti cestnej premávky v ranných špičkách a preferencii MHD. Vodiči, ktorí chcú odbočiť na Kadnárovu ulicu, môžu tak urobiť na križovatke s Černockého ulicou. Požiadavku sme posunuli na príslušné oddelenie magistrátu, kde sa ňou budú zaoberať ich odborné útvary, ktoré majú na starosti dopravu a plynulosť cestnej premávky.
Ing. M. Klotton

4) Opraviť nerovnosti na ulici Výhonská, ktorá je zničená vzhľadom na častý prejazd nákladných vozidiel.

V súčasnosti prebiehajú opravy výtlkov na uliciach v našej správe. Oprava Výhonskej ulice bola vykonaná dňa 21.09.2012
Ing. M. Klotton

5) Požiadavka na magistrát: obnoviť vodorovné značenie (prechody pre chodcov) na území Rače (menovite bol spomenutý prechod pri „Troch zajacoch“).

Magistrát hl. m. SR Bratislava zabezpečuje vodorovné dopravné značenie v rámci celého mesta. Priechod pre chodcov pri „Troch zajacoch“ bol obnovený na jar v roku 2012. Postupne bude obnovené aj ostatné vodorovné dopravné značenie aj v našej MČ.
Ing. M. Klotton

6) Vybudovať chodník medzi Karpatským námestím a novou zástavbou Račany Bianco.

V súčasnosti prebiehajú opravy výtlkov na uliciach v našej správe. Vybudovanie je chodníka je zaradené do plánu na október 2012.
Ing. M. Klotton

7) Podľa informácií od p. Zemanovej, poslankyne BSK za MČ Rača a Vajnory, je v pláne letiska M. R. Štefánika zrušiť pristávaciu a vzletovú dráhu v smere na Ivánku pri Dunaji a vybudovať novú paralelnú dráhu smerom na Raču, takže by všetky lietadlá lietajúce z bratislavského letiska smerovali ponad Raču. Navyše sa predpokladá rozšírenie nákladnej leteckej prepravy, čo by znamenalo hlukovú záťaž MČ Rača aj v nočných hodinách. Občania žiadajú predstaviteľov MČ Rača o vstup do rokovaní s príslušnými zodpovednými orgánmi a osobami, príp. zamedziť tomuto projektu prostredníctvom územného plánu aj na úrovni BSK. Občania zároveň žiadajú zabezpečiť obmedzenie preletov ponad mestskú časť Bratislava - Rača.

V platnom územnom pláne hlavného mesta sú plochy a ochranné pásma vzletových dráh určené v záväznej časti územného plánu, ktoré nie je možné meniť. Momentálne je v procese spracovania a prerokovania nový územný plán regiónu – BSK, ktorého súčasťou je aj letecká doprava.
Obstarávateľom tohto územnoplánovacieho dokumentu je BSK. Rozsah plôch určených na rozvoj letiska je totožný so schváleným ÚP hlavného mesta v roku 2007. Vytvorenie územnej rezervy na rozvoj letiska neznamená, že sa ide stavať nová dráha. Na základe telefonického rozhovoru s pracovníkom Leteckého úradu SR bolo povedané, že to sú perspektívne zámery v horizonte 15 rokov, ale záleží aj na strategických rozhodnutiach štátu vo vzťahu k letisku Schwechat. V prípade, že by malo letisko konkrétne zámery, budú nasledovať procesy posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie EIA, SEA a následne bude mestská časť aj účastníkom územného konania. Akékoľvek zámery letiska by boli diskutované na komisii územného rozvoja a s občanmi Rače.
Ing. arch. I. Virsíková

8) Pani poslankyňa Zemanová žiada o zorganizovanie stretnutia s poslancami miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rača za účasti starostu mestskej časti ohľadom dôležitých návrhov riešenia dopravnej situácie s vplyvom na mestskú časť (mimoúrovňová križovatka pri AB Kozmetika, obchvat popod Malé Karpaty...)

Ak poslanci MZ MČ Bratislava – Rača budú mať záujem o stretnutie, bude stretnutie zorganizované v najbližšom možnom termíne. V prípade, ak má pani poslankyňa záujem o stretnutie so starostom MČ BA – Rača, môže si dohodnúť termín v kancelárii starostu.
Kancelária starostu

9) Obmedziť prístup psov do parku pri bývalom kine Nádej, napr. osadením zákazovej tabule alebo zvýšením dozoru polície.

Pri vstupe na detské ihrisko pred bývalým kinom Nádej z hornej aj dolnej strany vyznačíme v najbližších dňoch na chodník nápis „Zákaz vstupu so psom“.
Ing. B. Gašpierik

10) Vyvinúť úsilie o prinavrátenie bývalého kina Nádej z vlastníctva magistrátu do vlastníctva mestskej časti (požiadavka sa týkala zmeny právneho vlastníctva, nie vypovedania nájomnej zmluvy), aby sa zabránilo prípadnému predaju tohto majetku.

Obavy z prípadného predaja nie sú na mieste, práve naopak, to, že bol objekt bývalého kina Nádej „len“ v správe mestskej časti ho zachránilo pred jeho odpredajom, nakoľko bývalé vedenie predložilo v predchádzajúcom volebnom období návrh na jeho odpredaj a vtedajšie miestne zastupiteľstvo ho odsúhlasilo. Tomu, že objekt nebol napokon odpredaný zabránilo len to, že na jeho odpredaj bol potrebný súhlas primátora, ktorý však s jeho odpredajom nesúhlasil.
Riešenie majetkových vzťahov nie je krátkodobá záležitosť a vyžaduje si súčinnosť aj iných subjektov. Vedenie MČ kontinuálne vyvíja iniciatívu na usporadúvanie majetkových vzťahov aj s hlavným mestom, aj napr. s obvodným úradom. V nedávnej minulosti boli do majetku MČ z hlavného mesta prevedené budovy a pozemky všetkých základných a materských škôl a budovy, ktoré bezprostredne súvisia s výkonom samosprávnych funkcií.


11) Preveriť majetkový stav Družstevného domu Račan vzhľadom na skutočnosť, že pri jeho výstavbe sa jednalo o spoločnú investíciu vtedajšieho JRD a MNV mestskej časti (obce) Rača.

Vami predostrený podnet si vyžaduje vyhľadanie, zhromaždenie a preverenie množstva archívnych a iných dokumentov, čo vyžaduje istý časový priestor a ľudské kapacity.
Družstevný dom je vo vlastníctve Villa Vino Rača, a.s. a DDR, s.r.o. od júla 2009.

Kancelária prednostky

12) Zverejňovať požiadavky občanov zo stretnutí s poslancami mestskej časti spolu s odpoveďami miestneho úradu, príp. s informáciou o stave riešenia týchto požiadaviek, na webovej stránke mestskej časti.

Už v súčasnosti je na webovej stránke možnosť klásť otázky týkajúce sa života mestskej časti a agendy miestneho úradu, a odpovede sú prístupné všetkým návštevníkom web stránky.
Kancelária prednostky

13) Zvýšiť informačnú úroveň Račianskeho výberu, predovšetkým s ohľadom na plánované zmeny územného plánu mesta a/alebo BSK, chystaných projektov, EIA a pod.

Obstarávateľom územného plánu hlavného mesta je magistrát, obstarávateľom ÚP regiónu je BSK, tieto samosprávne subjekty zabezpečujú verejnými vyhláškami prerokovanie UP aj s verejnosťou. Mestská časť ich informačne oznamuje na našej webovej stránke. Všetky investičné zámery a zmeny UP sú prerokovávané aj na komisii územného rozvoja, ktorých zápisy sú zverejňované na webovej stránke Rače
Ing. arch. I. Virsíková

14) Vybudovať cyklotrasu / cyklochodník medzi Račou a Krasňanmi.

Cyklotrasa z Krasňan do Rače je riešená v projekte Malokarpatsko-Šúrskej cyklomagistrály, riešenej Združením obcí JURAVA (Sv. Jur, Rača, Vajnory). Projekt so žiadosťou bol v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o eurofondy predložený so žiadosťou o poskytnutie NFP (nenávratný finančný príspevok) na príslušné ministerstvo.
Ing. Š. Borovský

15) Odstrániť náletové dreviny pri „Pekle“ nad ulicami Víťazná a Albánska a opraviť schody z Púchovskej na Albánsku ulicu, ktoré sú už dlhší čas poškodené a ohrozujú bezpečnosť chodcov.

Uvedený podnet bol preverený na základe obhliadky pracovníkom oddelenia životného prostredia. Jedná sa o druh náletových inváznych drevín Pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima), ktorých odstránenie je každoročne zaradené do plánu činností strediska čistoty a údržby verejnej zelene. Tento úkon sa vykonáva najmä v mimovegetačnom období a bude sa vykonávať aj tento rok – predpokladaný termín november 2012. Nakoľko sa jedná o veľmi „agresívny“ druh, jeho každoročnému opätovnému vyrastaniu v prasklinách sa dá ťažko zabrániť.
Ing. E. Lalinská

16) Osadiť dve lavičky na Karpatskom námestí 22 - 23.

Osadenie nových prvkov parkového mobiliáru (lavičiek) ako aj ich premiestňovanie alebo rušenie musí zohľadňovať väčšinový názor obyvateľov danej lokality. Takéto požiadavky obyvatelia bytového domu uplatňujú prostredníctvom svojho správcu bytového domu po prerokovaní na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Správca bytového domu predloží situačný nákres alebo jednoduchý plán požadovaného umiestnenia lavičiek a výpis (kópiu zápisnice) z prerokovania návrhu osadenia parkových lavičiek na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Karpatskom námestí 22, 23. Na základe takejto požiadavky overujeme vlastnícke vzťahy k pozemku, na ktorom majú byť lavičky umiestnené a ak pozemok je obecný, požiadavkám vyhovieme.
Ing. E. Lalinská

Uvedené odpovede zaslala prednostka MÚ MČ Bratislava - Rača Ing. Jana Pešková v piatok 28. septembra 2012 všetkým záujemcov, ktorí o to na stretnutí poslancov prejavili záujem.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára