Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
zo stretnutia občanov s poslancami MZ MČ Rača v pondelok 3. septembra 2012.

1) Vyriešiť neprimerane rýchlu a hlučnú jazdu áut na ulici Pri vinohradoch neďaleko križovatky s Púchovskou ulicou, napr. spomalovačmi alebo znížením max. povolenej rýchlosti.

2) Zaistiť bezpečnosť chodcov prechádzajúcich cez Púchovskú ulicu lepším vyriešením odbočovania z Detvianskej ulice na Púchovskú ulicu.  

3) Zabezpečiť možnosť odbočenia zo Žitnej ulice na Hečkovu ulicu. Vzhľadom na novú výstavbu na ulici Kadnárova sa zvýšila premávka v „starej“ Rači smerujúca do novej výstavby, ktorú je potrebné presmerovať na Hečkovu ulicu.

4) Opraviť nerovnosti na ulici Výhonská, ktorá je zničená vzhľadom na častý prejazd nákladných vozidiel.

5) Požiadavka na magistrát: obnoviť vodorovné značenie (prechody pre chodcov) na území Rače (menovite bol spomenutý prechod pri „Troch zajacoch“).

6) Vybudovať chodník medzi Karpatským námestím a novou zástavbou Račany Bianco.

7) Podľa informácií od p. Zemanovej, poslankyne BSK za MČ Rača a Vajnory, je v pláne letiska M. R. Štefánika zrušiť pristávaciu a vzletovú dráhu v smere na Ivánku pri Dunaji a vybudovať novú paralelnú dráhu smerom na Raču, takže by všetky lietadlá lietajúce z bratislavského letiska smerovali ponad Raču. Navyše sa predpokladá rozšírenie nákladnej leteckej prepravy, čo by znamenalo hlukovú záťaž MČ Rača aj v nočných hodinách. Občania žiadajú predstaviteľov MČ Rača o vstup do rokovaní s príslušnými zodpovednými orgánmi a osobami, príp. zamedziť tomuto projektu prostredníctvom územného plánu aj na úrovni BSK. Občania zároveň žiadajú zabezpečiť obmedzenie preletov ponad mestskú časť Bratislava - Rača.

8) Pani poslankyňa Zemanová žiada o zorganizovanie stretnutia s poslancami miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rača za účasti starostu mestskej časti ohľadom dôležitých návrhov riešenia dopravnej situácie s vplyvom na mestskú časť (mimoúrovňová križovatka pri AB Kozmetika, obchvat popod Malé Karpaty...)

9) Obmedziť prístup psov do parku pri bývalom kine Nádej, napr. osadením zákazovej tabule alebo zvýšením dozoru polície.

10) Vyvinúť úsilie o prinavrátenie bývalého kina Nádej z vlastníctva magistrátu do vlastníctva mestskej časti (požiadavka sa týkala zmeny právneho vlastníctva, nie vypovedania nájomnej zmluvy), aby sa zabránilo prípadnému predaju tohto majetku.

11) Preveriť majetkový stav Družstevného domu Račan vzhľadom na skutočnosť, že pri jeho výstavbe sa jednalo o spoločnú investíciu vtedajšieho JRD a MNV mestskej časti (obce) Rača.

12) Zverejňovať požiadavky občanov zo stretnutí s poslancami mestskej časti spolu s odpoveďami miestneho úradu, príp. s informáciou o stave riešenia týchto požiadaviek, na webovej stránke mestskej časti.

13) Zvýšiť informačnú úroveň Račianskeho výberu, predovšetkým s ohľadom na plánované zmeny územného plánu mesta a/alebo BSK, chystaných projektov, EIA a pod.

14) Vybudovať cyklotrasu / cyklochodník medzi Račou a Krasňanmi.

15) Odstrániť náletové dreviny pri „Pekle“ nad ulicami Víťazná a Albánska a opraviť schody z Púchovskej na Albánsku ulicu, ktoré sú už dlhší čas poškodené a ohrozujú bezpečnosť chodcov.

16) Osadiť dve lavičky na Karpatskom námestí 22 - 23.


Zápis zo stretnutia spracoval poslanec Miloslav Jošt a e-mailom ho odoslal prednostke a starostovi MČ Rača s prosbou o posunutie požiadaviek a pripomienok občanov kompetentným ľuďom na MÚ a magistráte hl. mesta a o zaslanie odpovedí na mailové adresy uvedené v kópii.

V závere zápisu poslanec Jošt v mene všetkých prítomných občanov a poslancov vopred poďakoval za informácie o plnení uvedených požiadaviek.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára