Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

22.9.12
0
Obmedzuje právo poslancov neudeliť obyvateľom slovo v rozprave MZ slobodu prejavu a porušuje ústavou zaručené politické práva?Politik zároveň so získaním mandátu získava aj kompetencie, ktoré mu umožňujú mandát riadne vykonávať, tzn. riadne zastupovať záujmy občanov. Medzi občanom a politikom tak vzniká asymetria práv a povinností. Ak je oprávnená a zmysluplná, ako občan ju prijímam, no uplatňovať by sa mala len v nutných a odôvodnených prípadoch. Všade tam, kde je to možné, by si mali byť politici a občania rovní.

Jedným z prípadov, kedy je nerovnosť práv politikov a občanov podľa mojej mienky zbytočná, škodlivá a protiústavná, je ustanovenie Rokovacieho poriadku MZ MČ Bratislava - Rača (bod 11., Čl. 6), ktoré hovorí:

„O možnosti udelenia slova obyvateľovi k prerokovanému materiálu rozhodne hlasovaním miestne zastupiteľstvo.“

Nazdávam sa, že toto ustanovenie je v rozpore s článkom 26 Ústavy Slovenskej republiky (Tretí oddiel POLITICKÉ PRÁVA):

(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

Procedúra udeľovania slova hlasovaním poslancov porušuje právo občana na slobodu prejavu a občana vystavuje svojvôli poslancov. Z praktického hľadiska je navyše spojená so zbytočnou stratou času: čas, ktorý sa môže venovať výmene názorov medzi občanmi a poslancami sa márni procedurálnymi záležitosťami.

Z uvedených dôvodov predkladám návrh na nahradenie inkriminovanej časti Rokovacieho poriadku touto formuláciou:

„Ak na zasadnutí MZ požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo obyvateľ, slovo sa mu udelí.“

Zmenu predkladám na pripomienkovanie spoluobčanom a poslancom. Činím tak v dobrej viere, že niektorí poslanci sa s uvedenou argumentáciou stotožnia a v diskusii dopracovaný návrh predložia na rokovanie do komisií MZ a na najbližšie MZ.

Ak z diskusie vyplynú aj ďalšie úpravy Rokovacieho poriadku MZ, ktoré rozšíria práva obyvateľov MČ Bratislava - Rača slobodne vyjadrovať svoje názory a mať väčší vplyv na rozhodnutia MZ, bude to len k dobru veci.

Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012

Kope Ing. arch. Virsíková za Raču?
O hračke menom Rača
Spravodaj Račan sa odbavuje na letáku ROA
Transparentný miestny úrad je dobrá vec, v Rači taký zatiaľ nemáme
Obloha nad Račou zhlučnie
MČ Rača prehrala súd o 45.276,67 €
Výdavky na administratívu MÚ Rača rastú
Nelichotivé 64. miesto MČ Rača
„Kam idú moje peniaze?“


0 komentárov:

Zverejnenie komentára