Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
so spoločnosťou Prvá račianska vinotéka, s.r.o. a trvale upustila od vymáhania pohľadávky.

MZ MČ Rača odsúhlasilo na zasadnutí 26. júna 2012 trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 45 277,67 € voči spoločnosti Prvá račianska vinotéka, s.r.o. a schválilo jej odpísanie.
Majiteľom a konateľom Prvej račianskej vinotéky, s.r.o. je od 24. 2. 2010 Miloš Máťuš. Pán Máťuš je od roku 2006 poslancom MZ a od roku 2010 členom Rady MZ a vicestarostom MČ Rača.

Na hlasovaní bolo prítomných 14 poslancov. 4 poslanci sa zdržali (Lenka Antalová-Plavuchová, Michal Drotován, Jozef Házy, Karol Štofira), 10 poslancov hlasovalo ZA. ZA hlasoval aj poslanec Miloš Máťuš. Neprítomný bol poslanec Cyril Sekerka.

Pohľadávka vznikla údajným neuhradením nájomného na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 261/2002. MČ Bratislava – Rača sa domáhala zaplatenia nájomného návrhom na vydanie platobného rozkazu. Návrh bol doručený súdu dňa 09.09.2009.
                                                             
21.10.2009 súd vo veci vydal platobný rozkaz, ktorým uložil odporcovi zaplatiť požadovanú istinu, úroky z omeškania a náhradu trov konania. Platobný rozkaz sa odporcovi nepodarili doručiť do vlastných rúk, preto súd uznesením zo dňa 7.12.2009 rozkaz zrušil a vo veci nariadil pojednávanie. Odporca sa k návrhu nevyjadril.

Súd vec prerokoval a dokazovanie vykonal listinnými dôkazmi v neprítomnosti odporcu. Odporca nepredložil ani nenavrhol žiadne dôkazy.

Okresný súd Bratislava III rozsudkom sp. zn. 24Cb 33/10-101 zo dňa 29.04.2011 návrh MČ  Bratislava – Rača zamietol, čím nárok MČ Bratislava – Rača na nájomné podľa vyjadrenia súdu v celom rozsahu zanikol.

Súd odôvodnil rozsudok tým, že uznal dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok medzi MČ Bratislava – Rača a Prvou račianskou vinotékou, s.r.o. zo dňa 03.06.2003 podpísanú bývalým starostom Bielikom ako platný právny úkon.

Navrhovateľ sa proti rozsudku neodvolal a rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 15.07.2011 a vykonateľnosť dňa 19.07.2011.


Rekapitulácia udalostí očami obyvateľa MČ Rača:

2002 (starosta Bielik): MČ Rača uzavrela s Prvou račianskou vinotékou nájomnú zmluvu

2003 (starosta Bielik): zmluvné strany uzavreli spornú dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok


2007 (starosta Zvonár): MČ Rača začala fakturovať nájomné, PRV s.r.o. faktúry neuhrádzala

2009 (starosta Zvonár): MČ Rača začala súdne vymáhať zaplatenie nájomného vo výške 45 277,67 €

 
2011 (starosta Pilinský): MČ Rača prehrala súdny spor, prijala verdikt a zaplatila účet
2012 (starosta Pilinský): MČ Rača trvale upustila od vymáhania pohľadávky


Poznámka pod čiarou:

Prvá račianska vinotéka, s.r.o. v roku 2007 argumentovala, že voči MČ nemá žiaden dlh, ale naopak pohľadávku takmer 1,9 mil. Sk (podrobnosti nájdete v odôvodnení rozsudku okresného súdu).

Otázka:

Vážený pán starosta a vicestarosta,
aký je súčasný nájomný a finančný vzťah medzi MČ Rača a Prvou račianskou vinotékou, s.r.o.?
Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012

Kope Ing. arch. Virsíková za Raču?
O hračke menom Rača
Občania a poslanci - rovní a rovnejší?
Spravodaj Račan sa odbavuje na letáku ROA
Transparentný miestny úrad je dobrá vec, v Rači taký zatiaľ nemáme
Obloha nad Račou zhlučnie
Výdavky na administratívu MÚ Rača rastú
Nelichotivé 64. miesto MČ Rača
„Kam idú moje peniaze?“


0 komentárov:

Zverejnenie komentára