Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

14.9.12
0
pána starostu MČ Rača Pilinského na RENDEZI V KS IMPULZ

Motto:

„Zavádzanie ľudí od politikov je vlastne VEDOMÉ KLAMANIE, ktoré svojou podstatou je KLAMSTVO NA OBJEDNÁVKU, ktoré dosahuje vrchol vo verejnom vychvaľovaní politického podvodu.“ (politológ Rastislav Tóth – SAV)

Diali sa nám to na Rendezi veci nevídané a neslýchané, navštívil ho po dlhej dobe nevšímavosti a za úplnej ignorácie riešenia jeho problémov v maskovanom tichu a absolútne neohlásený, prestrašený nám to náhle stvorený „Hrdina“ – starosta MČ Rača p. Pilinský.

Dovoľte mi v úplnej skratke, vážení obyvatelia Rendezu (Východného) vám vysvetliť, o čo vlastne išlo v tomto prípade, a ako to následne prezentoval formou a úrovňou hovoriacou samou za seba pán starosta MČ Rača Pilinský.

Po dvoch letných mesiacoch júl – august, kedy je zavedená tzv. dovolenková prestávka sa v pondelok na úplnom začiatku septembra malo opäť konať pravidelné bežné „Verejné stretnutie s občanmi v KS Impulz“ medzi obyvateľmi Rendezu a nami poslancami za Rendez (Východné) MČ Rača, a kde skutočne mimoriadne vinou môjho závažného zhoršenia zdravotného stavu som sa nielen nemohol zúčastniť konania Komisie kultúry, stavebnej, ale z uvedeného dôvodu som sa nemohol zúčastniť ani dotyčného bežného verejného stretnutia s občanmi v pondelok 3. 9. 2012 v KS Impulz (všade som bol riadne a včas ospravedlnený). Stalo sa tak dokázateľne „PRVÝ KRÁT“ v existencii stretávania sa s občanmi Rendezu, a zhodou okolností (dovolenka mimo Slovenska) sa nemohla zúčastniť na tomto stretnutí ani moja kolegyňa poslankyňa Katka Dobiášová. Pre reálne potvrdenie týchto skutočností je k dispozícii kedykoľvek k nahliadnutiu vedený zošit, kde sa vždy zapisuje nielen prítomnosť poslancov, ale aj obyvateľov Rendezu, ktorí do neho zapisujú svoje Pripomienky, Žiadosti, Sťažnosti, Námety adresované na MÚ Rača ako Správcovi vecí verejných.

Pre úplné pochopenie následných súvislostí divadielka hereckého výstupu prestrašeného utajeného náhleho „HRDINU“ pána starostu MČ Rača Pilinského, treba vysvetliť a uviesť, že dávno predtým som ho opätovne písomne žiadal o „Veľké verejné stretnutie obyvateľov, miestnych poslancov so starostom MČ Rača“, s jediným bodom programu „Kvalita života v životnom prostredí“ – kosenie trávnatých plôch na celom Rendezi, t. j. v jeho sídliskových častiach Šajby, Starý Rendez – Dopravná ulica, Sklabinská, Šúrska, Paseky – v termíne predtým už dlhodobo navrhovanom (koniec septembra – začiatok októbra 2012).

Žiadal som ho, aby nám miestnym poslancom za Rendez dodal včas informáciu o termíne konania tohto stretnutia, aby sme dokázali účinne oboznámiť občanov celého Rendezu za účelom účasti na tomto dôležitom stretnutí o riešení „Kvality ich života v životnom prostredí“, ale aj celkového zveľadenia a čistoty priestranstiev na Rendezi.

Pán starosta Pilinský sa rozhodol zahrať divadlo jedného herca a v úlohe dobre utajeného návštevníka, bez náležitého ohlásenia sa miestnym poslancom, sa pokúsil obísť navrhované „Veľké stretnutie obyvateľov so starostom“ a prišiel záhadne a nevhodne na úplne bežné Verejné stretnutie poslancov s občanmi, kde príde obvykle len malý počet občanov, ktorí chcú riešiť často len problémy svojej sídliskovej časti Rendezu.

Smiať sa či plakať na predvedenom divadelnom predstavení na INTERNETOVEJ STRÁNKE MČ RAČA pána starostu Pilinského, ktorý tu absolútne nesklamal a predviedol sa svojimi typickými prehľadnými „lacnými psychologickými trikmi“ typu „Pozrite sa občania, tak veľmi som zrazu prišiel riešiť všetky problémy Rendezu, jeho celkovej kvality života, ale uznajte sami, čo mám preboha robiť, keď konečne po dlhom čase prídem na bežné stretnutie občanov Rendezu a tí nezodpovední miestni poslanci a večne sa sťažujúci občania Rendezu, že nič nekonám vo veciach verejných v ich prospech, ani len neprídu. No uznajte, som na vine ja starosta, alebo tí chorí, dovolenkujúci poslanci Rendezu a účinne neinformovaní občania Rendezu, ktorí jasne dokázali, že oni len naprázdno rozprávajú, ale v skutočnosti nechcú so mnou riešiť ich akútne problémy?“

No pán starosta, k takémuto vychytralému kroku sa nikdy neuchýlil ani jediný z bývalých starostov MČ Rača od roku 1990. Prepáčte, pán starosta Pilinský, takéto naivné „lacné psychologické triky“ skúšajte na iných ľudí vo verejnom prostredí, ale MY občania Rendezu vám odkazujeme zásadovo: „Každý si DOVOLÍ len toľko, koľko mu DOVOLÍTE VY“ a na nás takéto detské triky už druhý krát ani zo srandy neskúšajte. Zopakujeme Vám to preto znovu pre poriadok a prehľad riešenia problémov „Kvality života na Rendezi“, v tomto prípade „Kosenia trávnatých verejných plôch na celom Rendezi 6-7x ročne vo vegetačnom období“.

Absolútne nesúhlasíme s vašimi účelovými názormi, argumentmi, že MČ Rača sa bude starať, kosiť iba o pozemky, ktoré patria do vlastníctva či jeho správy a o takzvané „cudzie pozemky“ nech sa starajú Železnice, Stavoservis, Policajná akadémia, Rendez s.r.o. (Paseky).

NIE, pán starosta MČ Rača PILINSKÝ, my sme si v komunálnych voľbách NEVOLILI ani riaditeľa Železníc, Stavoservisu, ani rektora Policajnej akadémie, vlastníkov spol. Rendez s.r.o. atď., ale svojich verejných zástupcov (starostu, poslancov) a platíme si riadne aj DANE – štátne, magistrátne, miestne – a za tieto si objednávame a platíme aj Verejné služby, kde logicky patrí Kosenie trávnatých verejných plôch na celom Rendezi – všetky jeho sídliskové časti.

Vy, pán starosta Pilinský, nie ste totiž vlastník súkromnej firmy, ale náš zástupca spravovania vo Veciach verejných, kde MY občania žiadame zabezpečenie Verejných Služieb, ktoré bezprostredne ovplyvňujú Kvalitu Života v mieste nášho bydliska, počínajúc od životného prostredia, kvality ciest, chodníkov, bezpečnosti občanov, v oblasti školstva, sociálnych, zdravotných služieb, kultúry, športu, v oblasti využívania voľného času, vybavenosť športových, detských areálov, doprava – MHD atď.

NIE VY, pán starosta, určujete a rozhodujete, čo potrebujeme pre kvalitu života vo veciach verejných, ako je napríklad: pristavovanie Veľkoplošných kontajnerov 2x do roka jar – jeseň, Kosenie trávnatých plôch 6-7x ročne, tak ako tomu bolo doposiaľ viac ako 20 rokov. Občania najlepšie vedia, kde opraviť chodníky, cesty (nie alibistická výhovorka „to patrí Magistrátu“ či inému vlastníkovi), či športové, detské areály potrebujú konkrétne športové plochy, detské hracie zostavy, opravy plotov, aké tradície kultúrne, športové treba udržiavať na Rendezi pre zdravý lokálpatriotizmus, či nové formy založenia akcií vlastné pre tradície Rendezu, kde treba orezať suché stromy, konáre, kde treba urgentne odstrániť čiernu skládku, kde treba presadiť zlepšenie autobusových liniek MHD pre dostupnosť obchodu, služieb, dochádzaním za prácou, kultúrou a pod.

ZÁVEROM PODČIARKNUTÉ, pán starosta Pilinský, ak Miestny úrad v Rači má BYŤ bez PRÁVOMOCÍ, je pre nás, občanov Rendezu prevádzkovo NEAKCEPTOVATEĽNÝ.

Veci verejné obyvatelia Rendezu totiž vnímajú ako Veci Svoje Vlastné, ktoré si sami nielen volia, ale aj Sami financujú. Ak si niekto neplní podľa Vás svoje povinnosti, napríklad kosenie trávy na verejnej ploche, v mnohých iných častiach Slovenska to riešia obce, mestá spôsobom zodpovedným voči svojim vlastným občanom tak, že najprv pokosia dotyčné nepokosené verejné plochy a následne formou refundácie si u vlastníka pozemku uplatnia peniaze za vynaloženú verejnú službu. Aj keď my občania sme absolútne presvedčení, že sme takí rovnocenní ako občania Rače a Krasnian, kde sa kosí (aj urbárske pozemky, súkromné medzi bytovkami) pravidelne 6-7 krát ročne od jari až do jesene. Je to totiž základný prejav úcty a rešpektu voči obyvateľom Rendezu (Východného), ktorú prejavovali všetci bývalí starostovia MČ Rača viac ako 20 rokov, veď čo tak zvláštneho nám obyvateľom Rendezu zabezpečujete v rámci rozpočtu MČ Rača počas celého kalendárneho roka?

Preto, pán starosta Pilinský, musia platiť férové spoločenské dohody, ktoré sa musia plniť v Spravovaní vecí verejných. Dodržte nám obyvateľom Rendezu, miestnym poslancom dlhodobo navrhovaný termín Veľkého Verejného Stretnutia koniec septembra – začiatok októbra 2012 (rešpektujeme aj termín, ktorý vám pracovne najlepšie vyhovuje v roku 2012) s jediným bodom programu Kvalita života v životnom prostredí na Rendezi – Kosenie verejných trávnatých plôch na celom Rendezi vegetačne 6-7x ročne v KS Impulz, kde my, miestni poslanci, zabezpečíme propagáciu pre početnú účasť obyvateľov Rendezu.

S úctou na Vaše riadne ohlásené Veľké stretnutie s nami občanmi Rendezu (Východného), miestnymi poslancami v KS Impulz, sa tešia obyvatelia časti Rendez (Východné) MČ Rača.

Vypracoval:   Cyril Sekerka
– poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača

P. S.

Od začiatku vegetačného obdobia roku 2012 si kosíme verejné trávnaté plochy v línii dlhej Dopravnej ulice dobrovoľne zdarma my, občania Rendezu + ručné strihanie živého plotu, čistenie plôch od nečistôt. Za tieto aktivity s úctou ďakujem pánom Čibovi, Haladíkovi, Machovi, Schubertovi, Chladnému, Vargovi, Bihárimu, Wenzlovi, Lehotskej, Hadovej, Bučikovej, Krajčovičovej atď.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára