Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.9.14
0
POZVÁNKA

Výbor Urbár Rača, pozem. spol., Vás týmto pozýva na zasadnutie


Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v utorok
dňa 23. septembra 2014
o 16:00 hodine
v spoločenskej sále Nemeckého kultúrneho domu, Barónka 3 v Rači.

Vzhľadom na dôležitosť programu je Vaša účasť nutná.

Program:
1. Otvorenie, prezentácia členov a kontrola uznášaniaschopnosti zhromaždenia
2. Voľba orgánov
3. Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva
4. Informácia o povinnosti platenia DzN
5. Informácia o stave prenajatého majetku      
6. Správa o hospodárení Pozemkového spoločenstva
7. Prerokovanie a schválenie prerozdelenia finančného zisku
8. Schválenie Uznesenia VZ    
9. Rôzne, diskusia
10. Záver

Poučenie:

V prípade Vašej osobnej neúčasti na zasadnutí Valného zhromaždenia Vás týmto žiadame, aby ste písomne splnomocnili svojho zástupcu.

Vaše prípadné podnety prosím zaslať na adresu urbar.raca@gmail.comdo 15. 09. 2014.


 
Lisovňa 29, 831 06 Bratislava 35                    mobil: 00421905294819                  e-mail: urbar.raca@gmail.com

0 komentárov:

Zverejnenie komentára