Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

24.9.14
0
Mgr. Michal Drotován, Na pasekách 14, 831 06, Bratislava, drotovan@yahoo.com


Okresný úrad Bratislava,
odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Karloveská 2, 842 33 Bratislava

V Bratislave 24.09.2014Vec:  Pripomienky k zámeru „Obytná zóna Bratislava-Rača – Záhumenice, Bratislava“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Týmto vznášam nasledovné pripomienky a stanovisko k projektu „Obytná zóna Bratislava-Rača – Záhumenice, Bratislava“, ktorý bol zverejnený na www.enviroportal.sk:

1.
Predložený zámer ráta s rekonštrukciou a rozšírením časti ulice Drozdová resp. Olšová – táto komunikácia sa však nachádza na nevysporiadaných pozemkoch a nie je ani vedená ako cestná komunikácie (jedná sa hlavne o územie na parcelách 2613/19, 2613/20, 2471/10 k. ú. Rača) – rozšírenie a obojsmerná premávka danej komunikácie nie je reálna – preto požadujem v ďalšej fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie posúdiť nový návrh riešenia dopravy v danom zámere. V špičkovej rannej hodine sa počíta so 66 automobilmi vychádzajúcimi z obytnej zóny – pre neprehľadnosť križovatky nie je takéto množstvo pre križovatku Olšová/Popolná/Potočná únosné a daná križovatka je nepriepustná.

2.
Požadujem v ďalej fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie posúdiť radónové riziko v danej oblasti.

3.
Nepovažujem navrhovaný variant z hľadiska životného prostredia za vhodnejší ako nultý variant, nultý variant zachováva v danom území vinice a je pre okolité prostredie (vsakovanie dažďovej vody, prírodná scenéria, prírodné prostredie, fauna a flóra atď.) vhodnejší ako navrhovaný variant. Daný objem zástavby (90 bytov) je v danom území výrazne predimenzovaný. So zástavbou nesúhlasím.

4,
V ďalšej fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie požadujem predložiť riadne vypracovaný dendrologický posudok (nakoľko sa na území nachádza väčšie množstvo drevín – napr. vinič, ktorý je podľa vyjadrenia ŠOP Bratislava možné jednoznačne charakterizovať ako drevinu) – požadujem zhodnotiť spoločenskú hodnotu drevín v ďalšej fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie.S pozdravom
Mgr. Michal Drotován


0 komentárov:

Zverejnenie komentára