Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

13.10.18
0
Zverejňujem pre tých, čo majú záujem o moje vnímanie.

 

Časť Doprava s prepojením na Financovanie

 

Podľa kandidáta:

„Presadím zmeny v organizácii dopravy tak, že Bratislavčania sa plynulou dopravou dostanú za 30 minút kamkoľvek.“

Väčšie sci-fi o doprave v Bratislave som nečítal, nepočul desiatky rokov. Minimálne odvtedy, keď sa schválil plán metra s dvomi trasami, ktoré mali obyvateľom zaručiť krátke cestovanie kde-kade. Na zázračnú zmenu, aby sa napr. z Dolných honov do Devína, Devínskej Novej Vsi, či Záhorskej Bystrice cestovalo s prestupmi do 30 min. chce podporu min. MsZ, ak nie časti nadprirodzených síl.

Sľuby premeniť BID na skutočnú integráciu, budovať parkovacie domy na sídliskách, záchytné parkoviská na okraji a predĺžiť električkové trate (Petržalka, Bory, Vajnory, Biskupice) sú podobné sľubom iného kandidáta.

Argumentácia potrebou vybudovať regionálnu železničnú stanicu na mieste bývalej Filiálky nie je o možnostiach či úlohách Bratislavy. Ak by sa aj ministerstvo nakoniec rozhodlo pre taký variant, realizácia bude záležitosťou najskôr v druhej polovici ďalšieho volebného obdobia.

Sen o regionálnej železničnej stanici Filiálka:
„Do ďalších častí mesta sa dostanú električkou, autobusom a aj veľkokapacitnou podzemnou koľajovou dopravou, ktorá by mala chodiť až k Starému mostu cez autobusovú stanicu Nivy, teda v koridore vedľa Karadžičovej ulice a Dostojevského radu.“

Kedy sa tak asi dostanú? O osem, o 10 či viac rokov? Má zmysel také vyhlásenie, ak sa prezentuje volebný program / sľuby na najbližšie 4 roky?

Moju pozornosť upútalo vyhlásenie o trasovaní vedľa ciest. Je z prelomu septembra / októbra 2018. Niektorí si možno ešte spomenú na predtým opakovane prezentovanú ideu o „plytkom metre“ popod práve tie cesty. Neviem, aký bude najbližší variant, s ktorým vystúpi.

Podľa kandidáta:
„Bez tohto veľkokapacitného podzemného systému dopravy v centre sa nedostane dostatok ľudí do práce a z práce, lebo konfliktná povrchová električková a autobusová doprava to nedokážu zabezpečiť. Financovať sa to dá ako združená investícia, a to zo zdrojov mesta, BSK, ŽSR, EU fondov, rozvojového poplatku od developerov, a ak by to vláda prijala ako významnú investíciu, tak aj z jej zdrojov.“

Ak by to aj bolo, veľkokapacitná MHD v úseku dlhom cca 3 km nezachráni situáciu. Netuším, ako podzemka v línii Filiálka – Karadžičova – Starý most dokáže zabezpečiť kapacitu pre cestujúcich do DNV, Dúbravky, Podunajských Biskupíc, Vajnôr či na Dolné hony alebo naopak. V súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by pracujúci v Bratislave cestovali do a z práce v nedostatočnom počte.

Ako sa dostanú do a z práce v úseku mimo veľkokapacitnej podzemky, zostalo utajené.

Združené financovanie je možné, ale ŽSR skončia na regionálnej železničnej stanici Filiálka. Do cudzieho majetku investovať nesmú. Využitie fondov EÚ je skôr teoretické. Len čo príde k hodnoteniu efektívnosti, výsledkom môže byť negatívne vyjadrenie ako pri pokuse o financovanie z peňazí EK celej trate od prekonania Dunaja pod rúškom zaradenia do TEN-T.

Použitie poplatku za rozvoj by bola súčasť zdrojov mesta, ak by to bolo prípustné. Podľa § 11 ods. 2 zák. o miestnom poplatku za rozvoj, možno výnos z poplatku použiť na kapitálové výdavky viacerých druhov stavieb, ale nie stavieb dopravnej infraštruktúry.

Priznanie statusu významnosti vládou neznamená, že vláda poskytne zdroje zo štátneho rozpočtu alebo štátnych finančných aktív. Benefit významnej investície tkvie v uľahčení administrácie prípravy, umiestňovania a povoľovania stavieb, ktoré s ňou súvisia.

Dobré je venovať čas legislatíve. Najlepšie vopred. Pomáha to vyhnúť sa predkladaniu návrhov, sľubov, ktoré sú protiprávne.

Aj predstava o existencii samostatnej kapitoly štátneho rozpočtu sa nelíši od konkurenta, len ju formuluje úplne divne.


Časť Financovanie

Podľa kandidáta:
„Rozhodne budem presadzovať, aby Bratislava mala v štátnom rozpočte samostatnú kapitolu potrieb a povinností, ktoré plní ako hlavné mesto pre štát. Bratislava je hlavné mesto, teda je prirodzené, že tu je centrum štátnych inštitúcií, úradov, univerzít, kultúry, ale i zdravotníctva a iných organizácií.“

Všetko pekné. Nepodelil sa o predstavu spôsobu presadzovania z pozície primátora Bratislavy. Kapitoly štátneho rozpočtu ustanovuje zákon. Dá sa zmeniť, ale do najbližších volieb do NR SR v r. 2020 to nie je reálne. Dôsledky na verejné financie by boli záporné a je takmer isté, že MF SR by dalo rovnaké negatívne stanovisko k doložke vplyvov návrhu novely zákona, ako dalo k návrhu novely o daňovej rezidencii na účely spravodlivejšieho prerozdelenie podielových daní.

Podľa kandidáta:
„Jednou z významných aktivít, pri ktorej sa budem snažiť významnejšie mobilizovať i občanov Bratislavy, bude získanie podpory a vyvinutie dostatočne silného tlaku na vládu, aby sme mohli zmeniť zákon o Bratislave, pokiaľ ide o jej financovanie, ale aj o financovanie celej slovenskej poddimenzovanej samosprávy. Bratislava je hlavnou predstaviteľkou Únie miest Slovenska a mala by byť na čele spravodlivého financovania samospráv, ako je to v okolitých susedných krajinách.“


Časť Územný rozvoj mesta

Podľa kandidáta:
„Poriadok a pravidlá treba vniesť aj do urbánneho rozvoja mesta pri vydávaní záväzných stanovísk k jednotlivým investičným zámerom.“

Vnímam to ako heslo, výkrik. Predstavu pravidiel, na rozdiel od konkurenta, neposkytol.

Podľa kandidáta:
„Regulovaný a redukovaný rozvoj primeraný súčasným možnostiam mesta chcem podporovať. Moje heslo je redukovať a regulovať. Tak, aby rozvoj mesta predovšetkým zohľadňoval záujmy tých, ktorí mesto tvoria. Teda prichádzať s riešeniami, ktoré sú postavené na transparentných pravidlách. Tak vieme ustáť tlak developerov a obhajovať aj záujmy obyčajných a slušných ľudí občanov Bratislavy, ktorých chcem obhajovať a brániť. Doteraz nám chýbalo myslenie s dlhodobou víziou rozvoja Bratislavy a plánovanie rastu s ohľadom na záujem celého mesta a nielen na základe individuálnych zámerov niekoľkých developerov. Toto výrazne zmeníme novým spôsobom a kritériami tvorby územného plánu mesta ako plánu dlhodobého rozvoja. Chcem obnoviť Útvar hlavného architekta mesta Bratislavy a dopravné plánovanie.“

V poslednej vete náznak konkrétneho. Chce redukovať a neuvedie oproti čomu a nenaznačí mieru. Vyvoláva ilúziu, že Bratislava môže mať iný spôsob tvorby ÚP ako je daný stavebným zákonom. Neberie ohľad na pripravený návrh zákona. Čo sú to kritériá tvorby ÚP netuším a kandidát asi drží bobríka mlčanlivosti.


Časť Správa mesta
Ako to vidíte s napĺňaním požiadavky modernej efektívnej a transparentnej správy mesta? Máte pripravené nejaké organizačné opatrenia na zvládnutie tohto problému?

Podľa kandidáta:
„Základom dobre fungujúceho mesta je prísť s čistými úmyslami, nastaviť dobré a čitateľné pravidlá. Nič nezatajovať a pôsobiť maximálne transparentne. Zlepšiť fungovanie mestských podnikov a prehodnotiť obnovenie zrušených podnikov napr. Technických služieb mesta či ZARES, prípadne vznik nových napríklad na projektovanie, správu a prevádzku cyklotrás a cyklociest.“

To majú byť organizačné opatrenia v prospech modernej efektívnej a transparentnej správy mesta.

Podľa kandidáta:
„V štatúte mesta osobitne upraviť vzťahy a kompetencie magistrátu a mestských častí, či pôjde o správu majetku, prerozdeľovanie rozpočtových zdrojov a výberu daní, či napríklad o starostlivosť o cesty a zeleň… Veľmi budem tlačiť na to, aby sa skrátili lehoty na vybavovanie žiadostí našich občanov. Ak sa občan rozhodne prísť na magistrát vybavovať potrebné záležitosti, úrad bude pre občana, nie naopak. Ak si už nejaké oddelenie vypýtalo údaje od občana, iné oddelenie ho žiadať už nebude. Štatút Hlavného mesta SR Bratislavy zaktualizujeme a spolu s mestskými časťami bude na ich prospech, ako aj prospech mesta a hlavne občanov mesta. Práce na ňom budú jednou z prvých priorít.“

Teraz štatút neupravuje kompetencie?
Hodil sa aspoň náznak, ako štatút bude v prospech ľudí.

Úrad by mal byť nielen pre ľudí, ktorí prídu tam. Bude zaujímavé praktizovanie sľubu, ak sa človek odvolá na poskytnuté údaje oddeleniu miestnych daní a poplatkov, inému oddeleniu v minulosti.

Vladimír Dulla
autor sa dlhodobo venuje komunálnej problematike


Vyjadrenia kandidáta sú prevzaté
b) z rozhovoru pre denník Postoj

Poznámka:
Nebolo cieľom porovnávať rozdiely vo vyjadreniach.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára