Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

27.10.18
0
Nenávratný príspevok pre deti v súkromných škôlkach

Do škôlok sa v Rači nedostalo veľa detí. Je to spôsobené tým, že sa rodí viacej detí a počet miest sa rýchlo naplní. To je pre spoločnosť najlepšia správa, akú si môžeme všetci želať. Pre rodičov je ale zlá správa, ak sa ich dieťa alebo deti nedostanú do škôlky zriadenej Račou. Zvyčajne pracujú obaja rodičia. Čo teda s deťmi? Rodina musí zvažovať medzi pomocou starých rodičov (tí sú ďaleko, alebo ešte pracujú) alebo musia voliť súkromnú škôlku. Pobyt v súkromnej škôlke je však finančne náročnejší než v škôlke mestskej časti. Rača ich dotuje z rozpočtu, a to nie malou čiastkou. Úhrada za mesačný pobyt v súkromnej škôlke je dva až trikrát vyššia než v zriadenej Račou.

Ako poslanci sme dúfali, že v Rači čiastočne zníži počet neumiestnených detí novo rekonštruovaná škôlka na Novohorskej ulici – mala byť dokončená v októbri 2018. Ibaže stavbu podľa výberového konania mala zrealizovať spoločnosť, ktorá to nedokázala. Skončila svoju činnosť. Rekonštrukciu sme realizovali aj z prostriedkov, ktoré poskytlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré schvaľuje postup a termíny, čo všetko ešte viac predlžuje. Pre Raču to znamená nové výberové konanie dodávateľa, ktoré dokončenie stavby posunie o veľmi dlhý čas.

V rozpočte na rok 2018 sme rátali z určitými prevádzkovými nákladmi v MŠ na Novohorskej (približne 80.000 €). Na rokovaniach odborných pracovných komisií sa všetci poslanci rozhodli, že sa o tieto voľné finančné zdroje budú môcť rodičia uchádzať na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných škôlkach. Teda nie iba pre deti, ktoré nemohli byť prijaté na Novohorskú, ale pre všetky, ktoré sa z kapacitných dôvodov nedostali do račianskych škôlok. Je to pekný krok k napĺňaniu tézy, že všetci majú mať rovnaký prístup k verejným zdrojom. Čo to znamená? Ide o to, že ak máte dieťa v škôlke zriadenej Račou, platíte menej než sú reálne náklady. Rozdiel medzi platbou a nákladmi sa vyrovnáva v rozpočte. Preto je dobré, aby dostali príspevok aj rodičia detí, ktoré sa už nedostali do škôlok zriadených Račou. Príspevok rodinám zníži platby v súkromných škôlkach. Podmienkou je, aby dieťa a aspoň jeden zo zákonných zástupcov mali trvalý pobyt v Rači.

Pre mňa je to veľmi krásny prípad toho, ako sme všetci poslanci pochopili, že deti majú mať nárok na podiel na rozpočtových zdrojoch Rače bez ohľadu na to, či sme im poskytli miesto v našej škôlke, alebo je dieťa v súkromnej.

Čo trápi obyvateľov pri električkovej trati
Miestna hromadná doprava je organizovaná dobre. Račania majú možnosť využiť autobusy aj električky. Električky však spôsobujú pri prejazde otrasy a hluk. Pre obyvateľov, ktorí bývajú v blízkosti električkovej trate, je to často neúnosné. Trať je tak blízko obydlí, že pískanie električiek v zákrutách veľmi vyrušuje, najmä v trase pri činžiakoch. Otrasy a hluk prechádzajúcich električiek na Čachtickej ulici a iných priľahlých uliciach sú často neznesiteľné. Otrasy sú silné a prenášajú sa do stavby domov. Na domoch vznikajú praskliny a opadávajú celé „mapy“ omietky. Hluk prechádzajúcich električiek prakticky neumožňuje mať otvorené okná, v lete sa okná nedajú otvoriť vôbec.

Tento stav bol zlý vždy. Ale po zavedení ťažkých, i keď pohodlných a klimatizovaných dvoj-električiek sa situácia ešte zhoršila. Naviac Čachtická ulica sa stala odstavným parkoviskom, na ulici je aj pošta. Obyvatelia tejto ulice, ktorí chcú zaparkovať svoje auto vo vlastnom dome, sa vystavujú životu nebezpečnej situácii. Električky prechádzajú rýchlo v oboch smeroch a je tu hustá statická a dynamická doprava. Na otvorenie brány a vjazd do dvora majú často pár sekúnd. Medzi električkou a samotným obydlím je len pár metrov.

Chápeme, že hromadná doprava je potrebná, chápeme aj výhody nových dvoj-električiek, preto hľadáme prijateľné riešenie pre všetkých: cestou zníženia rýchlosti prejazdu električiek v úsekoch zákrut a na Čachtickej ulici. Tým zlepšíme kvalitu života bývajúcich občanov a ich bezpečnosť.

So žiadosťou o zníženie rýchlosti električiek som sa obrátila na zástupcu starostu, ktorý sľúbil, že vec predloží priamo dopravnému podniku. Verím, že sa to podarí a občania si aspoň trochu vydýchnu.

Interpelácie starostu
Počas uplynulých štyroch rokov som ako poslankyňa podala viac ako 20 interpelácií. Zvyčajne išlo o problémy, ktoré predostierali občania na pravidelných stretnutiach s poslancami. Poslanci a občania sa mali možnosť stretávať každý prvý pondelok v mesiaci, mimo letných prázdnin. Presný začiatok a miesto konania bol vždy vo výveskách v Rači alebo na webe.

Snažila som sa využiť každú takúto možnosť poznať názory a problémy našich občanov v I. volebnom obvode. Zvyčajne som na základe požiadaviek občanov podala na miestnom zastupiteľstve interpeláciu. Uvádzam posledné dve, ktorými som interpelovala starostu Rače:

• Úprava a odhlučnenie parku J. M. Hurbana:
Miestny úrad má v archíve projekt úpravy parku pri cintoríne, ktorý je hojne navštevovaný obyvateľmi Rače. Tento projekt by mal riešiť: prechody cez park a sídlisko, WC, a odhlučnenie. Projekt by mohol byť v určitej forme realizovaný v budúcom roku, resp. volebnom období.

Starosta odpovedal okrem iného: „V roku 2009 bola spracovaná projektová dokumentácia Revitalizácia parku J. M. Hurbana v Rači. Obsahovala búracie práce, demontáž, chodníky, spevnené plochy, protihlukovú stenu, pódium, detské ihrisko, parkový mobiliár, rekonštrukciu verejného osvetlenia... Projekt mal byť realizovaný aj z prostriedkov EU. Nezrealizoval sa aj z dôvodu nevysporiadaných majetkových vzťahov...“

Tento projekt by si zaslúžil byť zrealizovaný. Park J. M. Hurbana navštevujú denne mnohí obyvatelia Rače, mamičky s deťmi a kočíkmi, seniori. Všetko hore uvedené im v tomto krásnom parku chýba. Budem sa snažiť, aby bol park revitalizovaný pre pohodu nás všetkých.

• Uctenie si pamiatky 100. výročia podpísania mieru po I. svetovej vojne:
Dňa 11.11.2018 uplynie 100 rokov od podpísania mieru po skončení I. svetovej vojny. Navrhujem, aby MČ Bratislava-Rača v spolupráci so Zväzom vyslúžilých vojakov G. M. R. Štefánika zorganizovali spomienkovú slávnosť pri pamätníku I. svetovej vojny.

Starosta odpovedal, že mestská časť Bratislava-Rača sa bude podieľať na uctení si pamiatky 100. výročia spolu so spolkom Zväz vyslúžilých vojakov G. M. R. Štefánika.

Čas letí a nám sa už zdá, že I. svetová vojna je vzdialená, historická udalosť. Mnohé rodiny však zachovávajú spomienku na svojich prastarých otcov, ktorí v nej bojovali. Bola strašná ako všetky vojny na svete. Každý koniec vojny by sme si mali pripomínať a radovať sa z pokojných dní, ktoré žijeme.

Milada Dobrotková, poslankyňa MČ Rača
a kandidátka na poslankyňu


0 komentárov:

Zverejnenie komentára